Naša história

Podľa zatiaľ najstarších zachovaných dokumentov dňa 12. novembra 1947 Gréckokatolícky ordinariát v Prešove menoval za diecezálneho riaditeľa Ústrednej Karity na Slovensku pre oblasť podliehajúcu jeho správe otca Mariána Jána Potaša, OSBM.

Charita obnovila svoju činnosť na území Gréckokatolíckej diecézy od 1. septembra 1991, keď sa Ing. Maroš Šatný stal pracovníkom Diecézneho pracoviska Slovenskej katolíckej diecéznej charity (ďalej SKCH) v Prešove. Dňa 15. 5. 1992 bol vymenovaný do funkcie riaditeľa SKCH Prešovskej diecézy. 1.11.2006 ho v tejto službe vystriedal bývalý zástupca riaditeľa PhDr. Peter Valiček, ktorý v nej pokračuje dodnes. Dňa 1. 1. 1996 na podnet Jeho Excelencie Mons. Jána Hirku pôsobí Gréckokatolícka charita Prešov s právnou subjektivitou na základe vlastných Stanov.

Ako jedna z konfederácie desiatich diecéznych charít na Slovensku poskytujeme charitatívne, sociálne, zdravotnícke, výchovno-vzdelávacie a iné formy služieb ľuďom bez ohľadu na ich rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie. Poskytujeme tiež sociálne poradenstvo a vykonávame sociálnu prevenciu.

Významné historické medzníky

2022

  • Po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine (od 25. februára 2022) sme boli niekoľko týždňov nápomocní pri hraničnom priechode s Ukrajinou v obci Ubľa.
  • V priebehu roka sme otvorili 2 centrá podpory na pomoc odídencom z Ukrajiny, konkrétne v mestách Prešov a Bardejov. V rámci oboch centier sme mali v roku 2022 zaregistrovaných 670 jedinečných klientov.
  • Rok 2022 sme prežili pripomínajúc si 30. výročie znovuobnovenia činnosti našej charity. V termíne 8.-9. jún 2022 sme na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove realizovali Konferenciu charity 2022, na ktorej bola prezentovaná činnosť GKCH za posledných 10 rokov. Výstupom z konferencie bol zborník zostavený z príspevkov, ktoré na konferencii zazneli.
  • V Dome sv. Faustíny sme po jednoročnej príprave personálu spustili nový druh služby – Centrum pre deti a rodiny s resocializačným programom pre závislé ženy ako jediné svojho druhu v SR.
  • V Domove nádeje – centre pre deti a rodiny sme ukončili nadstavbu priestorov nad Pneuservisom a drobným servisom áut. Nový priestor má slúžiť na supervízie, vzdelávanie, aktivity zariadení GKCH a ako kancelária ADOS Charitas Prešov.
  • V mesiaci september sme slávnostne otvorili objekt Domu sv. Panteleimona, do ktorého sa presťahovala ADOS Charitas Snina a Sociálne centrum Snina.
  • Počas roka sme spustili činnosť Sociálneho centra Snina a Sociálneho centra v Prešove na Jarkovej ulici.
  • Počet farských charít sme rozšírili na 15. Novým prírastkom medzi farskými charitami bola FCH Drienica.

2021

• Založili sme 9 nových farských charít v gréckokatolíckych farnostiach Vyšný Orlík, Hrabské, Remeniny, Malý Lipník, Stročín, Svetlice, Medzilaborce, Pčoliné, Poprad;
• v Dome sv. Júdu Tadeáša sme otvorili domov sociálnych služieb s ambulantnou formou a kapacitou 6 miest pri dennom stacionári;
• v gréckokatolíckej farnosti Snina – Brehy sa vytvorili podmienky na presťahovanie ADOS Charitas s miestom výkonu Snina do nových zrekonštruovaných priestorov;
• zamestnanci a klienti Domova nádeje svojpomocne pokračovali v stavebných prácach na prístavbe a nadstavbe nad pneuservisom a drobným servisom áut;
• pracovníci Domova nádeje – centra pre deti a rodiny sa počas celého roka podieľali na odbornej a organizačnej príprave spustenia nového Centra pre deti a rodiny – Dom sv. Faustíny vo Svidníku;
Sociálne centrum Svidník sa presťahovalo do nových priestorov v budove SAD vo Svidníku. Špecializované sociálne poradenstvo začalo v nových priestoroch poskytovať od 1.júla 2021;
• zapojili sme sa do celocharitnej iniciatívy Národný týždeň charity – v rámci aktivít nás spojil „Beh za charitu“ a tanec Jerusalema.

2020
• Založili sme 4 nové farské charity – Prešov Sekčov, Prešov Sídlisko 3, Milpoš a Brusnica,
• zrealizovali sme nadstavbu nad Pneuservisom pri Domove nádeje s cieľom získania nových priestorov,
• z dôvodu nedostatku finančných zdrojov sme uzatvorili denný stacionár pre seniorov Dom sv. Simeona v Sačurove,
• zapojili sme sa do 3. ročníka Národného týždňa charity online formou kvôli pandémii ako aj do Národného týždňa dobrovoľníctva v 4 skupinách.

2019
• Prebiehal u nás 2. ročník Národného týždňa charity pod názvom „Sila charity v regiónoch“,
• zbor Faustínky z Domu sv. Faustíny vo Svidníku vydal hudobno-slovné CD „Ježišu, dôverujem Ti“,
• ako odpoveď na encykliku sv. Otca Františka „Laudato si“ sme zaviedli Program ochrany životného prostredia zamestnancami a klientmi GKCH,
• vypracovali sme komplexnú projektovú dokumentáciu ku stavebnému povoleniu pre vybudovanie oddeleného kontajnerového ubytovania pre jednotlivcov a rodiny s deťmi Pod Táborom v Prešove,
• ocenenie Krajské srdce na dlani 2019 v kategórii koordinátor dobrovoľníkov získala naša kolegyňa Mgr. Ivana Strelcová, ktorá sa zaslúžila aj za získanie známky kvality „S dobrovoľníkmi to vieme“,
• v spolupráci s Komisiou pre charitatívnu činnosť pri Gréckokatolíckom arcibiskupstve v Prešove sme zorganizovali Fórum MOSTY CHARITY s cieľom riešenia novodobej chudoby cez rozvoj farských charít.

2018
• Zapojili sme sa do 1. Národného týždňa charity a taktiež do P18 organizovaním Popoludnia angažovanosti pre mladých dobrovoľníkov,
• slávnostne sme otvorili unikátnu výstavu fotografií 7 príbehov ľudí pod názvom „Z tmy na svetlo“ v spolupráci s SKCH v Domove nádeje,
• cez Ministerstvo vnútra SR sme sa zapojili do projektu „Poskytovanie odbornej pomoci a podpory obetiam obchodovania s ľuďmi“,
• v máji vznikla prvá Farská charita Okružná,
• v súvislosti so zmenou legislatívy sa zmenil názov Resocializačného strediska Domov nádeje na Centrum pre deti a rodiny – Domov nádeje a zároveň bol spustený projekt „Cesta z kruhu závislosti“.

2017
• Opätovne sme začali s rozvojom farských charít,
pripomenuli sme si 70. výročie nášho vzniku,
• naša dobrovoľníčka získala ocenenie „Krajské srdce na dlani“,
• kolegyňa Ľubica Sluťáková získala ocenenie „Najlepšia zamestnankyňa v Prešovskom kraji“,
• kolegyňa Helena Paňková získala ocenenie v rámci „Prevencie kriminality“.

2016
• Rozbeh Opatrovateľskej služby cez Národný projekt,
• denný stacionár pri Dome sv. Anny v Starej Ľubovni,
benefičný koncert k 25. výročiu obnoveniu činnosti GKCH,
• príprava Štandardov kvality sociálnych služieb,
záverečná konferencia projektu cez Švajčiarsky finančný mechanizmus v Starej Ľubovni za účasti partnera Wagerenhof Uster,
získali sme ocenenie Prešovského samosprávneho kraja.

2015
• Nové služby v Dome sv. Anny (Služba včasnej intervencie; Zariadenie podporovaného bývania),
• spustenie celoročného drobného servisu,
• nový duchovný správca GKCH a nový supervízor GKCH,
• zriadenie liturgického priestoru v pobytových zariadeniach Pod Táborom v Prešove,
• realizácia prístavby v Dome sv. Anny,
• ocenenie Sociálny čin roka a S dobrovoľníkmi to vieme.

2014
• Dom svätého Júdu Tadeáša v Humennom – denný stacionár,
• prvý Športový deň GKCH,
• zbierka na pomoc rodinám na Ukrajine ohrozeným vojnovým stavom v celej Archieparchii.

2013
• Dom svätého Simeona v obci Sačurov – denný stacionár.

2012
• Spustenie projektu „Komplexné sociálne služby pre deti mladých so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa“ cez Švajčiarsky finančný mechanizmus,
• Dom svätej Faustíny vo Svidníku – domov na polceste pre ženy,
• ocenenie „Sestra roka“ pre PhDr. Dagmar Chanáthovú, koordinátorku zdravotníckych služieb.

2010
• Nocľaháreň Effeta v Prešove,
• Dom Charitas v Prešove – domov na polceste,
• Nízkoprahové denné centrum v Prešove,
• Humanitárny sklad solidarity v Prešove ako dôsledok pomoci domácnostiam po povodniach v okresoch Sabinov, Stropkov, Prešov, Stará Ľubovňa, Snina a Vranov nad Topľou,
• organizovanie odbornej konferencie „Chudoba a sociálne vylúčenie ako problém súčasnosti“ na pôde Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity.

2009
• Premenovanie Gréckokatolíckej diecéznej charity na Gréckokatolícku charitu Prešov,
• Sociálne centrum Svidník,
• otvorenie putovnej výstavy SKCH o Afrike a problematike HIV/AIDS v priestoroch PSK.

2008
• Sociálne centrum Humenné,
• spolupráca s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska cez projekt Nadácie Pontis a T-Mobile „Chýba nám jeden zmysel, no nechýba nám chuť zamestnať sa“,
• realizácia projektu terénnej, ambulantnej a integračnej sociálnej práce cez Fond sociálneho rozvoja „Dajme im ešte šancu“,
• zapojenie sa do celoslovenskej siete v boji proti obchodovaniu s ľuďmi,
• účasť na Francúzskych sociálnych týždňoch vo francúzskom Lyon.

2007
• 60. výročie založenia Gréckokatolíckej diecéznej charity,
• posviacka kaplnky bl. biskupa Petra Pavla Gojdiča,
• záverečný kongres partnerstva EQUAL „Back on track“ s poľskou organizáciou Bratstvo sv. brata Alberta Wroclaw a holandským partnerom Sjtiel Heerlen vo Wroclavi vo Vyšných Ružbachoch.

2006
• začiatok rekonštrukcie objektu pre Dom sv. Anny v Starej Ľubovni,
• vznik chráneného pracoviska – stolárskej dielne v Resocializačnom stredisku,
• novým riaditeľom GKCH sa stal bývalý zástupca PhDr. Peter Valiček.

2005
• Sociálne centrum v mestách Humenné, Svidník, Snina a Stará Ľubovňa,
• začiatok projektu IS EQUAL s názovm „Šanca na nový začiatok“,
• Agentúra podporovaného zamestnávania pri Resocializačnom stredisku Domov nádeje,
• začiatok rekonštrukcie Multifunkčného sociálneho zariadenia vo Svidníku a Centra sociálno-ambulantných služieb v Prešove,
• ukončenie fungovania siete CHSR, zostalo jediné stredisko CHSR Čirč v spolupráci s Obecným úradom Kyjov.

2004
• Dohoda o pastoračnej praxi bohoslovcov bohoslovcov Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. P. P. Gojdiča v Prešove v sociálnych službách GKDCH, • pomoc rodinám postihnuým povodňami v 5-tich dekanátoch a 11-tich obciach Prešovského kraja.

2003
• projekt AU-PAIR – pomoc v rodinách s deťmi pre mladých do 26 rokov v nemecky hovoriacej oblasti,
• vianočná zbierka na Charitu v stánku na pešej zóne v Prešove.

2002
• vznik redakcie pouličného mesačníka Cesta,
• odčlenenie časti služieb územne pod Apoštolskú exarchátnu charitu Košice,
• Klub KAHAN – Klub alkoholikov hľadajúcich abstinenciu,
• organizovanie Národného dňa abstinentov.

2001
• Resocializačné stredisko Domov nádeje v Prešove (RS DON),
• Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas Snina, Sabinov a Charitatívna služba v rodinách Snina
• rekonštrukcia priestorov Centra diecéznej charity a presťahovanie sa z Jarkovej ulice na Hlavnú,
• vznik Školiaceho pracoviska FF Prešovskej univerzity v RS DON,
• zapojenie sa do celoslovenského projektu pre migrantov a utečencov „Pomoc ľuďom na cestách“;
• pomoc pri rozbehu Pastoračného centra pre Rómov vo Varhaňovciach; realizácia projektu AU-PAIR pre Rakúsko a Nemecko v spolupráci s SKCH;
• ďakovná svätá liturgia k 10. výročiu znovuobnovenia našej činnosti; nadviazanie spolupráce s priateľmi AA klubu z mesta Rymanow v Poľsku.

2000
• Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas, Prešov
• školenia vedúcich pracovníkov MVO; kurz manažmentu za podpory belgickej Charity; školenie v oblasti práce s dobrovoľníkmi v Secours Catholique Le Mans Region Quest.

1999
• Útulok Archa v Prešove,
• Charitatívna služba v rodinách Medzilaborce, Svidník a Humenné,
• Dom svätej Anny v Starej Ľubovni – domov sociálnych služieb,
• ustanovenie duchovného správcu GKDCH o. Jozefa Voskára.

1998
• medzinárodný projekt ECHO „Pomoc ľuďom postihnutým povodňami“.

1997
• Nocľaháreň Archa v Prešove,
• vytvorenie jedinečného projektu „Resocializačný systém Cesta k domovu“,
• vznik farskej charity v Medzilaborciach.

1996
• Právna subjektivita Gréckokatolíckej diecéznej charity (GK DCH),
• Charitatívna služba v rodinách v Strážskom, rozšírenie služby v Sobranciach a Porube,
• začiatok spolupráce so zariadením Cité Myriam francúzskej charity Secours Catholique.

1995
• • Charitatívno-sociálne centrum v Medzilaborciach a Charitatívna služba v rodinách v Čirči,
• Autoumyváreň Dom Charitas v Prešove,
• prvá stáž v zariadení francúzskej charity pre ľudí bez domova Cité Myriam; akcie pre deti: „Maľovaný chodník“, „Renátka a priatelia“, „Vianočný darčekový strom“.

1994
• Charitatívna služba v rodinách Prešov a Stará Ľubovňa,
• Charitatívno-sociálne centrum Svidník, Humenné,
• Práčovňa Dom Charitas v Prešove,
• letný tábor pre deti zo sociálne odkázaných rodín; balenie rodinných potravinových balíčkou pre Chorvátsko; začiatok spolupráce s misionárom o. Petrom Krenickým na Ukrajine.

1993
• Dom Charitas – prevádzka pre ľudí bez domova v Prešove,
• projekt „Pobyty černobyľských detí v našich rodinách“ cez francúzsku charitu,
• putovná výstava „Pomoc deťom vo vojne“.

1992
• Príjem núdznych – prvá aktivita, ktorá sa postupne transformovala na Charitatívno-sociálne centrum v Prešove,
• humanitárna pomoc na Ukrajinu do Mukačeva vo forme potravín a oblečenia.

1991
• Menovanie Ing. Maroša Šatného za riaditeľa Slovenskej katolíckej charity (SKCH) Prešovskej diecézy prezidentom SKCH.

1947
• Vznik Gréckokatolíckej diecéznej charity ako diecéznej pobočky Ústrednej Karity na Slovensku.