Sociálne služby

zariadenie s kombinovanými službami zastrešujúce viaceré sociálne a zdravotnícke služby pre deti a mladých so zdravotným znevýhodnením

sociálne služby pre zdravotne znevýhodnených ľudí v meste Humenné a jeho okolí

špecializované sociálne poradenstvo

ambulantné a terénne sociálne služby krízovej intervencie

Sociálne centrum Prešov, Nízkoprahové denné centrumTerénna sociálna práca

pobytové sociálne služby krízovej intervencie

Nocľaháreň Effeta, Útulok Archa