Sociálne služby

zariadenie s kombinovanými službami zastrešujúce viaceré sociálne, zdravotnícke a doplnkové služby pre deti a mladých so zdravotným znevýhodnením

sociálne služby pre zdravotne znevýhodnených ľudí v meste Humenné a jeho okolí

špecializované sociálne poradenstvo

ambulantné a terénne sociálne služby krízovej intervencie

Sociálne centrum Prešov, Nízkoprahové denné centrumTerénna sociálna práca

pobytové sociálne služby krízovej intervencie

Nocľaháreň Effeta, Útulok Archa

domov na polceste pre ženy v núdzi

 

Zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

zariadenie pre závislých mužov