Prax študentov

Postup pri zabezpečovaní odbornej praxe a iných školských aktivít študentov v podmienkach Gréckokatolíckej charity Prešov (ďalej len „GKCH“)

Charakter praxe závisí od druhu vzdelávania: kurz (opatrovateľský, rozvoja pracovných zručností, sociálnej rehabilitácie), stredných a vysokých škôl (odbor: sociálna práca, psychológia) a profilu s vybranou cieľovou skupinou (závislí, ľudia bez domova, zdravotne postihnutí, deti s poruchami autistického spektra, pacienti v domácom prostredí).

Činnosti študenta praxe pod náležitým odborným dohľadom sú najmä: účasť a asistovanie na odborných činnostiach: pri poradenskej činnosti, pri sociálnej rehabilitácii, pri rozvoji/nácviku pracovných zručností, pri individuálnej (individuálnom plánovaní) a skupinovej práci, rozhovory s prijímateľmi/klientmi, komplexná opatrovateľská činnosť, identifikácia a mapovanie individuálnych potrieb prijímateľov, príjem prijímateľov/klienta, priama a konkrétna práca so všetkými cieľovými skupinami: fyzické sprevádzanie prijímateľov/klientov, dávkovanie a výdaj liekov, podávanie stravy, výdaj oblečenia, multidisciplinárna spolupráca v danom zariadení. Oboznámenie s internou dokumentáciou pracoviska a GKCH. Vďačnou pomocou študenta je aj akákoľvek administratívna výpomoc, plnenie operatívnych úloh, zapojenie sa do aktivít a činnosti pracoviska a poslania GKCH.

 1. Odborná prax študentov (ďalej len „prax“) sa uskutoční podľa vopred dohodnutých podmienok na základe písomnej žiadosti študenta (emailom). V žiadosti o prax študent uvedie:
  • základné, kontaktné údaje, školu, odbor a ročník, ktorý navštevuje,
  • rozsah, predpokladaný termín miesto praxe a
  • stručne zdôvodní svoju motiváciu pre prax v GKCH.
 1. Spôsob zabezpečovania výkonu odbornej praxe je prostredníctvom:
  • písomnej zmluvy/dohody o vzájomnej spolupráci medzi školou a GKCH,
  • písomnej dohody medzi GKCH, školou a študentom.
 1. GKCH má právo žiadosť o prax odmietnuť ak nie sú splnené hore uvedené podmienky.
 2. Poverený zamestnanec Centra GKCH (ďalej len „zamestnanec C GKCH“) zodpovedá za kontrolu plnenia zmluvne dohodnutých podmienok, za organizačné podmienky realizácie praxe, je kontaktnou osobou pri prijímaní žiadostí o prax a informovanie zainteresovaných strán.
 3. Zamestnanec C GKCH dohodne s vedúcim zariadenia spoluprácu, dohliada na plnenie dohody a rieši prípadne vzniknuté problémy. V prípade, ak GKCH má uzatvorenú zmluvu/dohodu so školou, môže študent žiadať o prax priamo vedúceho zariadenia, s ktorým si dohodne podmienky praxe.
 4. V zariadeniach GKCH je vedúci zariadenia (alebo ním určený zamestnanec) zodpovedný za odborné sprevádzanie študenta počas praxe. Vedúci zariadenia kontroluje a schvaľuje evidenciu dochádzky študenta, komunikuje so zamestnancom C GKCH, poskytuje mu súčinnosť pri evidencii a hodnotení študenta a zasiela prehľad účastníkov praxe, ak sa títo kontaktovali priamo na zariadenie GKCH.
 5. Hodnotenie praxe študenta a potvrdenie o absolvovaní praxe vydáva zamestnanec C GKCH alebo vedúci zariadenia v prípadoch, ak sa študent kontaktoval priamo na zariadenie. Toto hodnotenie sa študentovi vydáva iba pri praxi vykonanej v rozsahu minimálne 5 pracovných dní.
 6. Prax môže vykonávať študent, ktorý dovŕšil 18 rokov, ak sa výnimočne v zmluve nedohodne inak. V zariadení centra pre deti a rodiny môže vykonávať prax iba študent od 3. ročníka vysokoškolského štúdia.
 7. Povinnosti študenta:
  • Pred začatím praxe zabezpečí potrebnú dokumentáciu k praxi.
  • Zodpovedá za plnenie cieľov praxe.
  • Oboznámi sa a podpíše Prehlásenie študenta/uchádzača o prax a dodržiava dané poučenia.
 1. V prípade porušenia povinností a/alebo nespolupráce študenta môže byť okamžite vylúčený z vykonávania praxe.
 2. Exkurzie škôl do zariadení GKCH, ktoré sú jednorazovými aktivitami a ich povolenie a podmienky realizácie sú v kompetencii vedúceho zariadenia.
 3. Dotazníky, ktoré sú súčasťou odborných prác študentov si realizujú študenti sami na vlastné náklady. Študent sa najprv kontaktuje s vedúcim zaradenia a dotazník mu zašle k nahliadnutiu. Vedúci zariadenia následne zváži poskytnutie svojej súčinnosti študentovi pri vypĺňaní dotazníka, najmä s prihliadnutím na svoje pracovné povinnosti.

Študent, ktorý prichádza na prax nás obohatí svojou konkrétnou pomocou, svojím zápalom pre prácu a spätnou väzbou. Sme radi ak s nami ostáva v kontakte, pomáha dobrovoľníckou činnosťou a nájde si svoje pracovné miesto. Pri procese zabezpečenia výkonu odbornej praxe nám pomáhajú dohodnuté zmluvné podmienky s partnermi a nastavený komunikačný systém.

Partnerské univerzity, vysoké školy a vzdelávacie organizácie

 1. Archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka
 2. Caritas – Vyšší odborná škola sociální Olomouc
 3. Stredná odborná škola podnikania, Masaryková 24, 081 79 Prešov
 4. Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov:
  • Filozofická fakulta
  • Gréckokatolícka teologická fakulta
  • Pravoslávna bohoslovecká fakulta
 1. V a V Akademy, s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov
 2. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety BA, Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča
 3. WORK AGENCY, s.r.o., Palackého 11, 911 01 Trenčín.

MIESTA VÝKONU PRAXE GKCH – k nahliadnutiu

Poverený zamestnanec Centra GKCH za prax študentov:

Mgr. Silvia Kerčáková, silvia.kercakova@gkcharita-po.sk, +421 904 738 514

Pastoračná prax bohoslovcov

Určení bohoslovci Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove majú možnosť stráviť svoj pastoračný rok v našich zariadeniach. Na základe osobnostných predpokladov, záujmov a aktuálnych potrieb sú prerozdelení medzi prešovské zariadenia pre ľudí v núdzi. Zároveň pomáhajú duchovnému správcovi pri realizácii duchovného programu v rámci charity. História pastoračnej praxe bohoslovcov v zariadeniach našej charity sa začala písať v roku 2004. Pri zrode tejto spolupráce stál Maroš Šatný, vtedajší riaditeľ GKCH a Vasil Kormaník, vtedajší rektor Kňazského seminára bl. P. P. Gojdiča.

Absolventi pastoračných ročníkov:
13. ročník: Radoslav Šimko,
12. ročník: Matej Zorvan,
11. ročník: Jozef Košč; Peter Fedor,
10. ročník: Mária Buraľ; Stanislav Bujda; Miroslav Dargaj; Dominik Gromoš,
09. ročník: Jozef Kavčák; Ján Murgaš,
08. ročník: Dušan Chapčák; Rastislav Zápach,
07. ročník: Tomáš Varga; Pavol Burda,
06. ročník: Tomáš Metyľ; Mikuláš Jancuš,
05. ročník: Lukáš Šoltýs; Miroslav Sentivan; Martin Krišš,
04. ročník: Martin Barna; Metod Zorvan; Vladimír Petrík; Martin Dudok; Kamil Ganóczy,
03. ročník: Miroslav Petruška; Martin Terkanič; Mirón Duda,
02. ročník: Jaroslav Kačmár; Ľubomír Vozňák; Mikuláš Fejko; Peter Demjanovič; Michal Kuruc,
01. ročník: Matúš Naštišin; Slavomír Nergeš; Martin Mráz; Jozef Šofranko.

Poverený zamestnanec Centra GKCH za pastoračnú prax bohoslovcov:

Bc. Ľubomír Vozňak, 0910 852 033