Prax študentov

Postup pri zabezpečovaní odbornej praxe a iných školských aktivít študentov v podmienkach Gréckokatolíckej charity Prešov (ďalej len „GKCH“)

Charakter praxe závisí od druhu vzdelávania: kurz (opatrovateľský, rozvoja pracovných zručností, sociálnej rehabilitácie), stredných a vysokých škôl (odbor: sociálna práca, psychológia) a profilu s vybranou cieľovou skupinou (závislí, ľudia bez domova, zdravotne postihnutí, deti s poruchami autistického spektra, pacienti v domácom prostredí).

Činnosti študenta praxe pod náležitým odborným dohľadom sú najmä: účasť a asistovanie na odborných činnostiach: pri poradenskej činnosti, pri sociálnej rehabilitácii, pri rozvoji/nácviku pracovných zručností, pri individuálnej (individuálnom plánovaní) a skupinovej práci, rozhovory s prijímateľmi/klientmi, komplexná opatrovateľská činnosť, identifikácia a mapovanie individuálnych potrieb prijímateľov, príjem prijímateľov/klienta, priama a konkrétna práca so všetkými cieľovými skupinami: fyzické sprevádzanie prijímateľov/klientov, dávkovanie a výdaj liekov, podávanie stravy, výdaj oblečenia, multidisciplinárna spolupráca v danom zariadení. Oboznámenie s internou dokumentáciou pracoviska a GKCH. Vďačnou pomocou študenta je aj akákoľvek administratívna výpomoc, plnenie operatívnych úloh, zapojenie sa do aktivít a činnosti pracoviska a poslania GKCH.

 1. Odborná prax študentov (ďalej len „prax“) sa uskutoční podľa vopred dohodnutých podmienok na základe písomnej žiadosti študenta (emailom). V žiadosti o prax študent uvedie:
  • základné, kontaktné údaje, školu, odbor a ročník, ktorý navštevuje,
  • rozsah, predpokladaný termín miesto praxe a
  • stručne zdôvodní svoju motiváciu pre prax v GKCH.
 1. Spôsob zabezpečovania výkonu odbornej praxe je prostredníctvom:
  • písomnej zmluvy/dohody o vzájomnej spolupráci medzi školou a GKCH,
  • písomnej dohody medzi GKCH, školou a študentom.
 1. GKCH má právo žiadosť o prax odmietnuť ak nie sú splnené hore uvedené podmienky.
 2. Poverený zamestnanec Centra GKCH (ďalej len „zamestnanec C GKCH“) zodpovedá za kontrolu plnenia zmluvne dohodnutých podmienok, za organizačné podmienky realizácie praxe, je kontaktnou osobou pri prijímaní žiadostí o prax a informovanie zainteresovaných strán.
 3. Zamestnanec C GKCH dohodne s vedúcim zariadenia spoluprácu, dohliada na plnenie dohody a rieši prípadne vzniknuté problémy. V prípade, ak GKCH má uzatvorenú zmluvu/dohodu so školou, môže študent žiadať o prax priamo vedúceho zariadenia, s ktorým si dohodne podmienky praxe.
 4. V zariadeniach GKCH je vedúci zariadenia (alebo ním určený zamestnanec) zodpovedný za odborné sprevádzanie študenta počas praxe. Vedúci zariadenia kontroluje a schvaľuje evidenciu dochádzky študenta, komunikuje so zamestnancom C GKCH, poskytuje mu súčinnosť pri evidencii a hodnotení študenta a zasiela prehľad účastníkov praxe, ak sa títo kontaktovali priamo na zariadenie GKCH.
 5. Hodnotenie praxe študenta a potvrdenie o absolvovaní praxe vydáva zamestnanec C GKCH alebo vedúci zariadenia v prípadoch, ak sa študent kontaktoval priamo na zariadenie. Toto hodnotenie sa študentovi vydáva iba pri praxi vykonanej v rozsahu minimálne 5 pracovných dní.
 6. Prax môže vykonávať študent, ktorý dovŕšil 18 rokov, ak sa výnimočne v zmluve nedohodne inak. V zariadení centra pre deti a rodiny môže vykonávať prax iba študent od 3. ročníka vysokoškolského štúdia.
 7. Povinnosti študenta:
  • Pred začatím praxe zabezpečí potrebnú dokumentáciu k praxi.
  • Zodpovedá za plnenie cieľov praxe.
  • Oboznámi sa a podpíše Prehlásenie študenta/uchádzača o prax a dodržiava dané poučenia.
 1. V prípade porušenia povinností a/alebo nespolupráce študenta môže byť okamžite vylúčený z vykonávania praxe.
 2. Exkurzie škôl do zariadení GKCH, ktoré sú jednorazovými aktivitami a ich povolenie a podmienky realizácie sú v kompetencii vedúceho zariadenia.
 3. Dotazníky, ktoré sú súčasťou odborných prác študentov si realizujú študenti sami na vlastné náklady. Študent sa najprv kontaktuje s vedúcim zaradenia a dotazník mu zašle k nahliadnutiu. Vedúci zariadenia následne zváži poskytnutie svojej súčinnosti študentovi pri vypĺňaní dotazníka, najmä s prihliadnutím na svoje pracovné povinnosti.

Študent, ktorý prichádza na prax nás obohatí svojou konkrétnou pomocou, svojím zápalom pre prácu a spätnou väzbou. Sme radi ak s nami ostáva v kontakte, pomáha dobrovoľníckou činnosťou a nájde si svoje pracovné miesto. Pri procese zabezpečenia výkonu odbornej praxe nám pomáhajú dohodnuté zmluvné podmienky s partnermi a nastavený komunikačný systém.

Partnerské univerzity, vysoké školy a vzdelávacie organizácie

 1. Archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka
 2. Caritas – Vyšší odborná škola sociální Olomouc
 3. Stredná odborná škola podnikania, Masaryková 24, 081 79 Prešov
 4. Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov:
  • Filozofická fakulta
  • Gréckokatolícka teologická fakulta
  • Pravoslávna bohoslovecká fakulta
 1. V a V Akademy, s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov
 2. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety BA, Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča
 3. WORK AGENCY, s.r.o., Palackého 11, 911 01 Trenčín
 4. Paneurópska vysoká škola, n.o., Fakulta psychológie, Tomášiková 20, 821 02 Bratislava (do 11.5.2024).

MIESTA VÝKONU PRAXE GKCH – k nahliadnutiu

Poverený zamestnanec Centra GKCH za prax študentov:

Mgr. Sandra Prošuchová, dobrovolnictvo@gkcharita-po.sk, +421 910 852 336

Pastoračná prax bohoslovcov

Určení bohoslovci Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove majú možnosť stráviť svoj pastoračný rok v našich zariadeniach. Na základe osobnostných predpokladov, záujmov a aktuálnych potrieb sú prerozdelení medzi prešovské zariadenia pre ľudí v núdzi. Zároveň pomáhajú duchovnému správcovi pri realizácii duchovného programu v rámci charity. História pastoračnej praxe bohoslovcov v zariadeniach našej charity sa začala písať v roku 2004. Pri zrode tejto spolupráce stál Maroš Šatný, vtedajší riaditeľ GKCH a Vasil Kormaník, vtedajší rektor Kňazského seminára bl. P. P. Gojdiča.

Absolventi pastoračných ročníkov:

r. 2022/2023: Róbert Baľo,

r. 2021/2022: Marián Baran,

13. ročník: Radoslav Šimko,
12. ročník: Matej Zorvan,
11. ročník: Jozef Košč, Peter Fedor,
10. ročník: Mária Buraľ; Stanislav Bujda; Miroslav Dargaj; Dominik Gromoš,
09. ročník: Jozef Kavčák; Ján Murgaš,
08. ročník: Dušan Chapčák; Rastislav Zápach,
07. ročník: Tomáš Varga; Pavol Burda,
06. ročník: Tomáš Metyľ; Mikuláš Jancuš,
05. ročník: Lukáš Šoltýs; Miroslav Sentivan; Martin Krišš,
04. ročník: Martin Barna; Metod Zorvan; Vladimír Petrík; Martin Dudok; Kamil Ganóczy,
03. ročník: Miroslav Petruška; Martin Terkanič; Mirón Duda,
02. ročník: Jaroslav Kačmár; Ľubomír Vozňák; Mikuláš Fejko; Peter Demjanovič; Michal Kuruc,
01. ročník: Matúš Naštišin; Slavomír Nergeš; Martin Mráz; Jozef Šofranko.

Poverený zamestnanec Centra GKCH za pastoračnú prax bohoslovcov:

Bc. Ľubomír Vozňak, 0910 852 033