Domov nádeje, Prešov

centrum pre deti a rodiny

Ide pobytovú formu, ktorou sa snažíme prinavrátiť plnohodnotný život v abstinencii pre mužov závislých od drog, alkoholu alebo iných nelátkových závislostí. Prijímateľov prijímame na základe ich dobrovoľného rozhodnutia, po zvládnutí liečby a odporúčaní lekára. Resocializačný proces je rozdelený do 5 fáz s dĺžkou trvania podľa individuálneho napredovania prijímateľa. Program je nastavený tak, aby si prijímatelia opätovne osvojili samostatné a zodpovedné rozhodovanie, pracovné zručnosti, osobne napredovali, a tiež vytvárame podmienky na možnosti štúdia.

Dátum zriadenia: 1. máj 2014
Kapacita zariadenia: 15
Aktuálna obsadenosť: 

 

Prečo si vybrať nás?

Zvládnutie celého resocializačného programu vyžaduje vo všetkých prípadoch veľkú dávku odriekania a vnútorných bojov so sebou samým, s okolím a rodinou. Po zvládnutí celého programu je veľká šanca sa opäť plnohodnotne zaradiť do života v spoločnosti. Pri našom stredisku sú zriadené pracoviská na nácvik pracovných zručností pre prijímateľov. Tie plnia úlohu revitalizácie pracovných návykov pred znovuzačlením prijímateľov do spoločnosti. Okrem zlepšenia ich osobných zručností, zmysluplného vyplnenia denného režimu službami pomáhajú aj verejnosti. Pre prijímateľov pripravujeme počas roka viacero terénnych aktivít, ktoré majú v našom zariadení dlhodobú tradíciu a prinášajú priaznivé výsledky. Jednodňové alebo viacdňové tzv. terénky uskutočňujeme v prírodnom prostredí, kde prijímatelia získavajú návyky na riešenie krízových situácii v bežnom abstinentskom živote.

Aké a pre koho sme zariadenie?

Sme zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré je zriadené na účel vykonávania resocializačného programu na podporu sociálneho začlenenia plnoletej fyzickej osoby závislej od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva. Centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou.

Čo je potrebné pri prijatí?

  • primárna diagnóza: závislosť,
  • splnenie podmienky cieľovej skupiny,
  • odporúčanie na resocializačný pobyt od lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria a sociálneho kurátora,
  • podanie písomne žiadosti o prijatie na základe dobrovoľnosti (zaslať na adresu alebo emailom),
  • prijímateľ musí nastúpiť do centra v ten deň, keď ukončí liečenie. Ak by chcel nastúpiť iný deň, môže len po dohode s vedúcim zariadenia a musí priniesť potvrdenie od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, že nie je pod vplyvom drog.

KRÍZOVÝ PLÁN 2020 – Domov nádeje, Prešov

Resocializačný program

Naše aktivity a podujatia 

Cenník: Úhrada za vykonávanie resocializačného programu v centre je vo výške aktuálnej sumy dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivca.

 

Kontaktné údaje

Domov nádeje – centrum pre deti a rodiny

Ing. Branislav Božek – vedúci zariadenia
Jarková 79, 080 01 Prešov
051 77237 09
domovnadeje@gkcharita-po.sk