Domov nádeje, Prešov

centrum pre deti a rodiny

Ide o pobytovú formu, ktorou sa snažíme prinavrátiť plnohodnotný život v abstinencii pre mužov závislých od drog, alkoholu alebo iných nelátkových závislostí. Klientov prijímame na základe ich dobrovoľného rozhodnutia, po zvládnutí liečby a odporúčaní lekára. Resocializačný proces je rozdelený do 5 fáz s dĺžkou trvania podľa individuálneho napredovania klienta. Program je nastavený tak, aby si klienti opätovne osvojili samostatné a zodpovedné rozhodovanie, pracovné zručnosti, osobne napredovali, a tiež vytvárame podmienky na možnosti štúdia.

Uvedenie zariadenia (resocializačné stredisko) do praxe s dnešným názvom Domov nádeje – centrum pre deti a rodiny na adrese Jarková 79, 080 01 Prešov: 1.júl 1998
Kapacita zariadenia: 15

 

Prečo si vybrať nás?

Zvládnutie celého resocializačného programu vyžaduje vo všetkých prípadoch veľkú dávku odriekania a vnútorných bojov so sebou samým, s okolím a rodinou. Po zvládnutí celého programu je veľká šanca sa opäť plnohodnotne zaradiť do života v spoločnosti. Pri našom stredisku sú zriadené pracoviská na nácvik pracovných zručností pre klientov. Tie plnia úlohu revitalizácie pracovných návykov pred znovuzačlením klientov do spoločnosti. Okrem zlepšenia ich osobných zručností, zmysluplného vyplnenia denného režimu službami pomáhajú aj verejnosti. Pre klientov pripravujeme počas roka viacero terénnych aktivít, ktoré majú v našom zariadení dlhodobú tradíciu a prinášajú priaznivé výsledky. Jednodňové alebo viacdňové tzv. terénky uskutočňujeme v prírodnom prostredí, kde klienti získavajú návyky na riešenie krízových situácii v bežnom abstinentskom živote.

Aké a pre koho sme zariadenie?

Sme zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré je zriadené na účel vykonávania resocializačného programu na podporu sociálneho začlenenia plnoletej fyzickej osoby závislej od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva. Centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou.

Čo je potrebné pri prijatí?

  • primárna diagnóza: závislosť,
  • splnenie podmienky cieľovej skupiny,
  • odporúčanie na resocializačný pobyt od lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria a sociálneho kurátora,
  • podanie písomnej žiadosti o prijatie na základe dobrovoľnosti (zaslať na adresu alebo emailom),
  • klient musí nastúpiť do centra v ten deň, keď ukončí liečenie. Ak by chcel nastúpiť iný deň, môže len po dohode s vedúcim zariadenia a musí priniesť potvrdenie od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, že nie je pod vplyvom drog.

Poslanie a ciele Domova nádeje

KRÍZOVÝ PLÁN (COVID-19) – Domov nádeje – centrum pre deti a rodiny

Resocializačný program

Naše aktivity a podujatia 

Cenník: Úhrada za vykonávanie resocializačného programu v centre je vo výške aktuálnej sumy dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivca.

Náš rok 2022 v skratke
  • zúčastnili sme sa jednodňových terénnych aktivít v okolí Prešova (Zbojnícky, Šarišský a Kapušiansky hrad, Lysá – stráž, prešovská Kalvária), v letnom období aj viacdňových terénnych aktivít, v máji – splav rieky Hron (Brezno – Budča) a júl/august – vodná nádrž Domaša;
  • dokončili sme nadstavbu priestorov nad pneuservisom a drobným servisom áut (určené pre aktivity zariadení GKCH, supervízie, vzdelávanie a kanceláriu ADOS Charitas Prešov);
  • rekonštrukcia sociálnych zariadení na poschodí (šetrenie energií a vyriešenie bezbariérovosti);
  • zateplenie časti podkrovia v zariadení.

Kontaktné údaje

Domov nádeje – centrum pre deti a rodiny

Ing. Branislav Božek – vedúci zariadenia
Jarková 79, 080 01 Prešov
051 77237 09
domovnadeje@gkcharita-po.sk