Aktuality

Čo máme nové?

Druhá farská charita v protopresbyteriáte Prešov

pridal: charita | dátum: 27. januára 2020 | kategória: Aktuality

V nedeľu 26. januára 2020 pri sv. liturgii bola v Gréckokatolíckej farnosti Povýšenia sv. Kríža v Prešove na sídlisku Sekčov slávnostne uvedená Farská charita Prešov – Sekčov. Schvaľovací dekrét tejto farskej charity podpísal 20. decembra 2019 arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak, SJ. Svätú liturgiu slávil miestny farár Mgr. Jozef Novický spolu s PaedDr. Vasilom Kormanikom, duchovným správcom GKCH Prešov.

„Tak ako Zachej využil prostriedok (strom), aby videl Ježiša, môžeme aj my prostredníctvom Farskej charity byť bližšie ku Kristovi, čo nás priblíži aj k sebe navzájom“, spomenul vo svojom príhovore o. Jozef.

V závere sv. liturgie riaditeľ GKCH Prešov PhDr. Peter Valiček prečítal schvaľovací dekrét a odovzdal ho farárovi farnosti, ktorý sa zároveň stáva predsedom farskej charity. Členovia vedenia FCH – Jozef Haľko, Oto Fuchs a Mária Petáková dostali Poverenia a osobné požehnanie do svojej služby blížnym.

V prvých mesiacoch sa členovia FCH zamerajú na mapovanie núdze obyvateľov farnosti a vytvorenie databázy núdznych i ochotných pomôcť či už službou, materiálne, alebo finančne, a tak nadviažu na doterajšie bohaté aktivity. Taktiež pripravia modlitebné stretnutie za obete obchodovania s ľuďmi dňa 6. februára po sv. liturgii na sviatok sv. Bakhity.

Vyprosujeme im hojné Božie požehnanie do služby a potrebné milosti ako aj ďalších kreatívnych spolupracovníkov.

Farská charita je verejné združenie dobrovoľníkov bez právnej subjektivity a zároveň pastoračný orgán farnosti. Jej cieľom je uskutočňovať charitatívne poslanie Cirkvi, zasadzovať sa za zmiernenie a odstránenie materiálnej, duševnej aj duchovnej chudoby a preukazovať skutky dobročinnej lásky. Sieť farských charít sa začína nanovo budovať celoslovensky od roku 2019.