Financovanie

Všetky naše aktivity, zabezpečovanie sociálnych, zdravotníckych a iných služieb pre ľudí v núdzi môžeme realizovať vďaka finančnej podpore z viacerých zdrojov:

  • štátne zdroje,
  • verejné zdroje,
  • domáce i zahraničné nadácie a fondy,
  • venovanie 2% z daní,
  • jarná a jesenná zbierka na charitu v chrámoch,
  • dary jednotlivcov a firiem,
  • ostatné príjmy (napr. platby za služby).

Prehľad ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2021

Register darovacích zmlúv za rok 2021

Darovacia zmluva (na stiahnutie)


Vaša pomoc prispieva k napĺňaniu nášho poslania pomoci ľuďom v núdzi. Spoločne pomáhame zlepšovať životné podmienky tým, ktorí to potrebujú. Pomôžte nám aj vy modlitbou, materiálnou alebo finančnou pomocou.
Významnými pre zabezpečenie stability našich služieb sú pravidelné dary, vďaka ktorým sa nám ľahšie plánujú naše aktivity.

Vaša práva pomoc v pravý čas je práve teraz.

Názov banky: ČSOB
IBAN: SK73 7500 0000 0040 2291 5525

Variabilný symbol:
ak chcete, aby bola vaša pomoc adresná, môžete podporiť konkrétne zariadenie alebo cieľovú skupinu

2012 • ľudia bez domova • Nízkoprahové denné centrum, Prešov
3010 • ľudia v kríze • Útulok Archa, Prešov 
3020 • muži závislí od návykových látok • Domov nádeje, Prešov
3040 • mladí s kombinovaným postihnutím • Dom sv. Anny, Stará Ľubovňa
3070 • mladí dospelí so zdravotným znevýhodnením • Dom sv. Júdu Tadeáša, Humenné
5010 • chorí v domácnostiach • Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas
8040 • ženy v núdzi • Dom sv. Faustíny, Svidník

9000 • dobrovoľníci • Farské charity