Aktuality

Čo máme nové?

5-ročný projekt sme zavŕšili odbornou konferenciou v Starej Ľubovni

pridal: charita | dátum: 22. novembra 2016 | kategória: Dom sv. Anny

21. novembra 2016 sa uskutočnila záverečná odborná konferencia s názvom „Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa“, ktorá bola zvŕšením 5-ročného projektu realizovaným Gréckokatolíckou charitou Prešov v zariadení Dom sv. Anny v Starej Ľubovni. Projekt bol podporený v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR celkovou sumou 1 154 286 €.

 

Záverečná odborná konferencia sa uskutočnila v pondelok 21. novembra 2016 od 9.00 hodine v Penzióne Gurmen v Starej Ľubovni. Nad konferenciou prevzal záštitu veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej republike. J.E. Alexander Wittwer a osobne sa jej aj zúčastnil. Odbornú záštitu nad konferenciou prevzala Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o. v Bratislave a jej zriaďovateľ a emeritný rektor Dr. h.c. mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc, ktorého zastúpila doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. Ďalším partnerom konferencie bol Prešovský samosprávny kraj a mesto Stará Ľubovňa. Pozvanie prijal aj Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita, zahraniční partneri projektu zo Stiftung Wagerenhof Uster vo Švajčiarsku, zástupcovia švajčiarskeho veľvyslanectva na Slovensku, kancelárie Švajčiarsko-slovenskej spolupráce, predstavitelia štátnej správy, mesta Stará Ľubovňa aj starostovia obcí a miest v tomto okrese, ďalej spolupracujúce organizácie, partneri, zamestnanci i rodičia s klienti Domu sv. Anny.

Program konferencie bol rozdelený do 5. blokov. Dopoludňajší program priblížil a zhodnotil realizáciu a výsledky samotného projektu, následne zahraničný partner predstavil skúsenosti a vízie zo Švajčiarska a vzájomnú spoluprácu počas projektu. Konferencia v poobedňajších hodinách bola venovaná zástupcom verejného sektora na tému spolupráce s neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb a posilňovaní zamestnanosti v okrese. Poznatky z praxe boli predstavené v závere konferencie. Okrem projektovej a odbornej časti bol program obohatení aj o osobné výpovede klientov zariadenia. Deti a mladí z Domu sv. Anny si pre túto príležitosť pripravili aj kultúrny program, v ktorom nachvíľu vytvorili atmosféru Vianoc.

Päťročný projekt zaznamenal až 50 rôznych spoločných aktivít a činností – napríklad, kapacita rekonštruovaného zariadenia Domu sv. Anny v Starej Ľubovni pre deti a mládež so zdravotným postihnutím sa zvýšila o 39 na 45 klientov denne. Odborne, a to aj v zahraničí vyškolení pracovníci zariadenia im vďaka projektu môžu poskytovať 5 sociálno-zdravotných služieb vrátane prepravnej  služby, ktorá denne  dopravuje do zariadenia 18 osôb. Skúsenosti pri skvalitňovaní starostlivosti o deti a mládež so zdravotným postihnutím čerpali zamestnanci zariadenia aj u svojho švajčiarskeho partnera projektu, ktorým je Stiftung Wagerenhof Uster a úzko spolupracujú aj s rodičmi pri nácviku rôznych terapií, ktorými môžu zlepšovať stav klientov aj doma.

Fotogaléria: