Aktuality

Čo máme nové?

Cesta z kruhu závislosti

pridal: charita | dátum: 7. januára 2019 | kategória: Projekty

Cieľom projektu je rozšíriť, inovovať a skvalitniť činnosť Gréckokatolíckej charity Prešov (GKCH) akreditovaného subjektu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický, fyzický alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby z dôvodu ohrozenia drogových a iných závislostí.

 

Partner: Implementačná agentúra MPSVR SR

Podporená suma: 210 520,18,- €

Realizácia projektu: august  2018 – marec  2022

Miesto realizácie: Domov nádeje, Jarková 79, Prešov

 

Viac: esf.gov.sk/ia.gov.sk / www.employment.gov.sk