Základné informácie

Sme účelovým zariadením gréckokatolíckej cirkvi pôsobiacej na území Prešovskej archieparchie od roku 1991, kedy sme znovuobnovili svoju činnosť. Prostredníctvom sociálnych, zdravotníckych, vzdelávacích a doplnkových služieb podávame pomocnú ruku ľuďom v núdzi, aby každý mohol žiť, poznať svoju dôstojnosť, hodnotu a poslanie bez ohľadu na rasu, pohlavie, vek, národnosť, náboženstvo, politické a iné zmýšľanie. Spolu s ďalšími 9 arci/diecéznymi charitami sme členmi konfederácie Slovenská katolícka charita. Naším zriaďovateľom je Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov.

Poslaním

je byť blízko pri človeku a napĺňanie evanjeliového prikázania lásky k Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi.

Cieľom

je v zmysle slov: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ /Mt 25, 40/, preukazovať činorodú službu, aby každý človek bez výnimky mohol žiť, poznať svoju dôstojnosť, hodnotu a poslanie, a tak sa na základe slobodnej voľby mohol prejavovať a realizovať.

Poslanie, cieľ, hodnoty a vízia GKCH (k nahliadnutiu):

 

           

Predmetom činnosti

je poskytovanie sociálnych, zdravotníckych, pedagogických, výchovno-vzdelávacích, humanitárnych a iných foriem služieb ľuďom v núdzi bez ohľadu na ich rasu, národnosť, náboženstvo, politické zmýšľanie a iné.

Sme právnickou osobou

v zmysle zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov evidovanou na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky. V Registri poskytovateľov sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja je GKCH zapísaná od 1. júla 1999.

Naša cieľová skupina

  • ľudia bez domova žijúci na okraji spoločnosti,
  • fyzické osoby a rodiny v nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácii,
  • osoby závislé od návykových látok,
  • chorí v domácnostiach,
  • deti, mladí ľudia a dospelí so zdravotným znevýhodnením,
  • ľudia postihnutí živelnými pohromami,
  • obete obchodovania s ľuďmi, odídenci.

 

Schéma štruktúry GKCH (k nahliadnutiu):