Domov sociálnych služieb

Deň začatia poskytovania sociálnej služby: 1. január 2021
Kapacita zariadenia: 8

 

Aké a pre koho sme zariadenie?

Sme zariadenie sociálnych služieb podľa § 38 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v ktorom sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby. Zariadenie je určené pre ľudí so zdravotným znevýhodnením rôzneho postihnutia (mentálne, fyzické, zrakové, kombinované) a pre zdravotne znevýhodnených, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku a dospelých. Ich stupeň odkázanosti je najmenej V. a pre nevidiacu osobu alebo prakticky nevidiacu osobu, ktorej je stupeň odkázanosti III.

Aké činnosti poskytujeme?

  • odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, rozvoj pracovných zručností, pomoc pri pracovnom uplatnení, ošetrovateľská starostlivosť;
  • obslužné činnosti: stravovanie, vecné plnenie (využívanie spoločných priestorov);
  • ďalšie činnosti: záujmová činnosť;
  • odborné zameranie: tréningy pamäti, preventívne aktivity.

Čo je potrebné pri prijatí?

  • dohodnúť si osobné stretnutie,
  • žiadosť o poskytnutie sociálnej služby,
  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb (vydáva Prešovský samosprávny kraj),
  • žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby,
  • potvrdenie o príjme.

Kontaktné údaje

Dom sv. Júdu Tadeáša

Štefánikova 1525/29, 066 01 Humenné

Mgr. Martina Piteľová – vedúca zariadenia

0910 842 546, domsvjudutadeasa@gkcharita-po.sk

 

STRATEGICKÝ DOKUMENT DOMU SV. JÚDU TADEÁŠA

INFORMÁCIE K PODMIENKAM PRIJATIA A UZATVORENIU ZMLUVY

CENNÍK ZA POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE SOC. SLUŽBY

PRÍLOHY POTREBNÉ PRED NÁSTUPOM:

PARTNERSTVÁ

PODÁVANIE A RIEŠENIE PODNETOV A SŤAŽNOSTÍ

POSTUP PRIJÍMANIA DAROV

DAROVACIA ZMLUVA – VZOR

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY 2023 – Dom sv. Júdu Tadeáša

KRÍZOVÝ PLÁN (COVID-19) – Dom sv. Júdu Tadeáša, Humenné

NAŠE AKTIVITY A PODUJATIA