Domov sociálnych služieb

Deň začatia poskytovania sociálnej služby: 1. január 2021
Kapacita zariadenia: 6

 

Aké a pre koho sme zariadenie?

Sme zariadenie sociálnych služieb podľa § 38 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v ktorom sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby. Zariadenie je určené pre ľudí so zdravotným znevýhodnením rôzneho postihnutia (mentálne, fyzické, zrakové, kombinované) a pre zdravotne znevýhodnených, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku a dospelých. Ich stupeň odkázanosti je najmenej V. a pre nevidiacu osobu alebo prakticky nevidiacu osobu, ktorej je stupeň odkázanosti III.

Aké služby poskytujeme?

  • odborné činnosti: poskytujeme pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby – opatrovateľské úkony, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, zabezpečujeme rozvoj pracovných zručností;
  • obslužné činnosti: poskytujeme stravovanie (desiata, obed, olovrant);
  • ďalšie činnosti: zabezpečujeme záujmová činnosť, utvárame podmienky na vzdelávanie;
  • iné činnosti: duchovný program.

Čo je potrebné pri prijatí?

  • dohodnúť si osobné stretnutie,
  • žiadosť o poskytnutie sociálnej služby,
  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb (vydáva Prešovský samosprávny kraj),
  • žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby,
  • potvrdenie o príjme.

Kontaktné údaje

Dom sv. Júdu Tadeáša

Štefánikova 1525/29, 066 01 Humenné

Mgr. Danka Pavlíková – vedúca zariadenia

0910 842 546, domsvjudutadeasa@gkcharita-po.sk

 

KRÍZOVÝ PLÁN (Covid-19) – Dom sv. Júdu Tadeáša, Humenné

NAŠE AKTIVITY A PODUJATIA

CENNÍK ZA POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY 2020

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE SLUŽBY – Dom sv. Júdu Tadeáša

PRÍLOHY POTREBNÉ PRED NÁSTUPOM: