Aktuality

Čo máme nové?

Dom sv. Panteleimona v Snine bude využívať Gréckokatolícka charita Prešov

pridal: charita | dátum: 12. septembra 2022 | kategória: GKCH

Gréckokatolícka charita Prešov (GKCH) začala v nových priestoroch počas roka 2022 poskytovať v Snine ošetrovateľskú starostlivosť chorým v domácnostiach cez ADOS Charitas a špecializované sociálne poradenstvo prostredníctvom Sociálneho centra Snina. Priestory Domu sv. Panteleimona boli oficiálne otvorené a posvätené vladykom Petrom Rusnákom vo štvrtok 8. septembra. Dom sv. Panteleimona sídli na Komenského ulici č. 3192 v Snine.

V meste Snina GKCH pôsobí už od roku 2001. Služba ADOS Charitas bola vôbec prvou službou na území mesta a dekanátu Snina. Tá vznikla v uvedenom roku a poskytovala služby ošetrovateľskej starostlivosti v domácnostiach. Od toho času až dodnes bola GKCH so službou ADOS už na 4 rôznych miestach. Jedným z cieľov charity bolo v tomto smere nájsť vlastné priestory vhodné na vykonávanie tejto služby. Podarilo sa tak aj vďaka farnosti Snina – Brehy a správcovi farnosti o. Danielovi Šarišskému. Priestory boli v rokoch 2018 až 2021 správcom farnosti zrekoštruované. Investíciu do rekonštrukcie nových charitných priestorov bude GKCH splácať v priebehu 15 rokov. Prešovská charita je v nájme od 1. novembra 2021.

Domácu ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujú sestry ADOS v spolupráci s ambulantnými lekármi, špecialistom, pacientom a jeho rodinou. Hlavným cieľom je vykonávať činnosti podporujúce zdravie alebo prispievajúce k uzdraveniu, či pokojnej smrti v prirodzenom sociálnom prostredí. Čoraz viac ľudí potrebuje domácu ošetrovateľskú starostlivosť. Ide najmä o chronicky chorých či bezvládnych, pacientov s onkologickými diagnózami, seniorov, ale aj mladších. Aktuálne v rámci ADOS Snina pracujú 2 sestry, ktoré denne navšívia spolu 20 a viac pacientov vo svojich domácnostiach. Túto ambulantnú zdravotnícku službu poskytuje GKCH aj v meste Prešov od roku 2000.

K 1. aprílu 2022 sa vytvorili v meste Snina vhodné podmienky aj pre službu špecializovaného sociálneho poradenstva, kedy svoje fungovanie začalo Sociálne centrum Snina (SC Snina). SC Snina pomáha rôznym skupinám – závislým, ľuďom bez domova, seniorom, zdravotne znevýhodneným, rodinám a jednotlivcom v núdzi, čiastočne aj odídencom z Ukrajiny. Pomoc sociálneho poradcu v rámci sociálneho centra je poskytovaná formou osobného rozhovoru a hľadania východísk z danej neľahkej situácie, sprostredkovania odbornej pomoci, ale aj tej materiálnej a potravinovej, a to v meste Snina ako aj v jej okolí. „Orientovať sa chceme skôr na tých, ktorí trpia skutočnou núdzou a ktorých si všimnú duchovní otcovia, mesto Snina a iné obce a farnosti v dekanáte Snina a Medzilaborce, príp. naše farské charity. Nie teda prvotne tých, ktorí neustále o pomoc žiadajú,“ vyjadril sa riaditeľ GKCH, PhDr. Peter Valiček. SC Snina v rámci mesiaca poskytne svoju pomoc cca 20 prijímateľom. Táto sociálna služba je bezplatná. Osobné stretnutie so sociálnym poradcom je možné si dohodnúť vopred.

Otvorenie a posviacka priestorov Domu sv. Panteleimona sa konali za účasti vladyku Petra Rusnáka, apoštolského administrátora sede vacante Prešovskej archieparchie, zástupcov Úradu Prešovského samosprávneho kraja, ako aj Mesta Snina a iných spolupracujúcich organizácií. Nechýbali ani zástupcovcovia Gréckokatolíckej charity Prešov a verejnosť. Nové priestory, kde bude prešovská charita vykonávať svoju činnosť, vladyka Peter Rusnák aj posvätil. V rámci kultúrneho programu vystúpili „Faustínky“ – spevácky zbor z Domu sv. Faustíny vo Svidníku, ktorý rovnako patrí medzi zariadenia GKCH.