Projekty

Gréckokatolícka charita Prešov s cieľom skvalitňovať poskytované služby a zlepšovať životné podmienky klientov sa zapája do realizácie rôznych projektov. V priebehu nášho vývoja sme uspeli v získaní finančnej alebo materiálnej pomoci aj v týchto projektoch:

ROK 2023

Materiálne zabezpečenie služieb v zariadení Domov nádeje, Prešov, Jarková ul. 79
Hlavným cieľom projektu bola obnova zariadenia kuchyne v Centre pre deti a rodiny – Domov nádeje, Prešov, ktorý je opotrebovaný, v zlom stave a vyžaduje výmenu. Kuchyňa v zariadení okrem zabezpečovania stravy pre prijímateľov a zamestnancov slúži aj ako prostriedok nácviku pracovných zručností v rámci resocializačného programu. Vďaka finančnej podpore bolo možné zakúpiť do kuchyne nový konvektomat, čím môžeme zabezpečiť kvalitnejšie poskytovanie služieb prijímateľom.

POSKYTOVATEĽ: Výzva predsedu PSK

PODPORENÁ SUMA: 3 500,00 eur

REALIZÁCIA PROJEKTU: 15.2. – 15.11.2023

MIESTO REALIZÁCIE: Prešov, Jarková ul.

Modernizácia technického zariadenia v domove sociálnych služieb Dom sv. Anny - Stará Ľubovňa
Cieľom projektu bolo zabezpečenie výmeny kondenzačného kotla za nový vrátane demontáže starého a montáže nového v Dome sv. Anny v Starej Ľubovni. Pôvodný kotol bol už v havarijnom stave a neplnil svoju funkciu. Nakoľko sa nachádzal v objekte, v ktorom poskytujeme denne sociálne služby pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, s blížiacou sa zimou bolo nevyhnutné tento problém riešiť. Vďaka výmene kotla sa výrazne zlepšil súčasný technický stav budovy, čo sa týka vykurovania a ohrevu vody.

POSKYTOVATEĽ: Výzva poslancov PSK

PODPORENÁ SUMA: 1 000,00 eur

REALIZÁCIA PROJEKTU: február – november 2023

MIESTO REALIZÁCIE: Dom sv. Anny, Stará Ľubovňa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK 2022

Cesta z kruhu závislosti
Cieľom projektu je rozšírenie, inovácia a skvalitňovanie činnosti Gréckokatolíckej charity Prešov akreditovaného subjektu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický, fyzický alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby z dôvodu ohrozenia drogových a iných závislostí.

POSKYTOVATEĽ: Implementačná agentúra MPSVaR SR

PODPORENÁ SUMA: 159 300,16 eur

REALIZÁCIA PROJEKTU: august 2018 – jún 2022

MIESTO REALIZÁCIE: Domov nádeje – centrum pre deti a rodiny, Jarková 79, Prešov

RIADIACI ORGÁN: www.esf.gov.sk, www.ia.gov.sk, www.employment.gov.sk

Výsledky: Počas realizácie projektu sa nám podarilo rozšíriť, inovovať a skvalitňovať nami poskytované služby v Domove nádeje – Centrum pre deti a rodiny. Pre našich klientov sa snažíme vytvárať dôstojné a tvorivé prostredie pre ich budúce zaradenie do spoločnosti. Súčasťou projektu bolo aj zvýšenie odbornosti našich zamestnancov formou absolvovaných kurzov, čo sa nám podarilo splniť. Do resocializačného programu sme zaradili inovatívne prvky ako je napr. Biofeetback. Paleta poskytovaných inovatívnych aktivít (muzikoterapia, arteterapia, práca v kuchyni a pod.) vytvárajú vhodné podmienky pre úspešnejšie zvládnutie náročného obdobia resocializácie. Počas trvania projektu sa podarilo dosiahnuť čiastkové ciele, kedy sa klienti osamostatnili, našli si prácu, vytvorili si dlhotrvajúce vzťahy, či rodiny. Do projektu sa počas jeho štvorročného trvania zapojilo 104 účastníkov. Zazmluvnených bolo 5 pracovných pozícií. Proces resocializácie je veľmi náročný, čo sa prejavilo aj častou fluktuáciou klientov, či zamestnancov. Získaná finančná podpora mala pre nás mimoriadny význam, nakoľko problém závislosti je v tejto dobe veľmi aktuálny a bez pomoci inej osoby často nezvládnuteľný.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Cesta - pouličný mesačník, Spoločný projekt charít na Slovensku
Cieľom projektu bola podpora 19-ročnej vydavateľskej činnosti, rozšírenie distribučných miest, udržateľnosť časopisu, zachovanie kvality a personálne stabilizovanie redakcie.

DARCA: Konferencia biskupov Slovenska
PODPORENÁ SUMA: 4 000 EUR
REALIZÁCIA PROJEKTU: január – december 2022
MIESTO REALIZÁCIE: Redakcia časopisu Cesta

Konferencia charity 2022 - 30. výročie
Prioritným cieľom projektu bolo zorganizovanie Konferencie charity 2022 pri príležitosti 30. výročia od znovuobnovenia činnosti Gréckokatolíckej charity Prešov.

DARCA: Prešovský samosprávny kraj
PODPORENÁ SUMA: 2 200 EUR
REALIZÁCIA PROJEKTU: január – október 2022
MIESTO REALIZÁCIE: Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Podpora edičnej činnosti
Cieľom projektu bolo personálne zabezpečenie chodu Redakcie časopisu Cesta.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PODPORENÁ SUMA: 10 800 EUR
REALIZÁCIA PROJEKTU: apríl – december 2022
MIESTO REALIZÁCIE: Redakcia časopisu Cesta

Rekonštrukcia a stavebné úpravy fasády pobytového sociálneho zariadenia Pod Táborom Prešov IV. etapa - dokončenie
Hlavným cieľom projektu bola komplexná rekonštrukcia fasády na budove pobytových služieb Pod Táborom, Prešov. Primárne sme chceli projektom nadviazať na predchádzajúce obdobie, kedy nám bola schválená dotácia na rekonštrukciu časti fasády, štítov a soklov budovy, modernizáciu kúrenia, komplexnú výmenu okien a dverí. Vďaka predchádzajúcej podpore sa podarilo čiastočne vyriešiť nevyhovujúci stav budovy. Projektom sme chceli okrem  bezpečnostného hľadiska dosiahnuť aj  úsporu energií a lepší estetický vzhľad budovy. Sekundárnym cieľom projektu bolo zlepšiť ubytovacie podmienky klientov a kredit inštitúcie v očiach verejnosti a samotných klientov.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PODPORENÁ SUMA: 12 000 EUR
REALIZÁCIA PROJEKTU: apríl – december 2022
MIESTO REALIZÁCIE: Pobytovo-sociálne zariadenie Pod Táborom Prešov

Nákup materiálno-technického vybavenia vzdelávacej miestnosti v Domove nádeje - centre pre deti a rodiny, Prešov
Zámerom projektu bolo zariadiť a vybaviť vzdelávaciu miestnosť pre Domov nádeje – centrum pre deti a rodiny. Vzdelávacia miestnosť bude slúžiť klientom a zamestnancom Domova nádeje.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PODPORENÁ SUMA: 4 900 EUR
REALIZÁCIA PROJEKTU: apríl – december 2022
MIESTO REALIZÁCIE: Domov nádeje – centrum pre deti a rodiny, Prešov

Infekčný príplatok
Poskytnutie tzv. „infekčného príplatku“ – odmeny pre zamestnancov (vrátane odvodov platených zamestnávateľom), ktorí počas obdobia výskytu a šírenia ochorenia COVID-19 v zariadení vykonávali pracovnú činnosť v bezprostrednom kontakte s klientami s ochorením COVID-19.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PODPORENÁ SUMA: 5 670 EUR
REALIZÁCIA PROJEKTU: 2022
MIESTO REALIZÁCIE: Útulok Archa, Nocľaháreň Effeta – Prešov, Dom sv. Faustíny, Svidník

Infekčný príplatok
Poskytnutie tzv. „infekčného príplatku“ – odmeny pre zamestnancov (vrátane odvodov platených zamestnávateľom), ktorí počas obdobia výskytu a šírenia ochorenia COVID-19 v zariadení vykonávali pracovnú činnosť v bezprostrednom kontakte s klientami s ochorením COVID-19.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PODPORENÁ SUMA: 5 265 EUR
REALIZÁCIA PROJEKTU: 2022
MIESTO REALIZÁCIE: Útulok Archa, Nocľaháreň Effeta, Prešov

Infekčný príplatok
Poskytnutie tzv. „infekčného príplatku“ – odmeny pre zamestnancov (vrátane odvodov platených zamestnávateľom), ktorí počas obdobia výskytu a šírenia ochorenia COVID-19 v zariadení vykonávali pracovnú činnosť v bezprostrednom kontakte s klientami s ochorením COVID-19.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PODPORENÁ SUMA: 2 025 EUR
REALIZÁCIA PROJEKTU: 2022
MIESTO REALIZÁCIE: Domov nádeje – centrum pre deti a rodiny, Prešov

Dotácia na energie
Poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PODPORENÁ SUMA: 17 145 EUR
REALIZÁCIA PROJEKTU: 2022
MIESTO REALIZÁCIE: Prevádzky Gréckokatolíckej charity Prešov

Skrášľujem svoje mesto - okrasná záhradka pri detskej poliklinike
Vytvorenie okrasnej záhradky pri budove zariadenia.

DARCA: Komunitná nadácia Mesta Humenné
PODPORENÁ SUMA: 360 EUR
REALIZÁCIA PROJEKTU: 2022
MIESTO REALIZÁCIE: Dom sv. Júdu Tadeáša, Humenné

Centrum podpory pre odídencov Prešov - Sekčov
Zabezpečenie priamej pomoci odídencom na území mesta Prešov vo forme sprostredkovania základného poradenstva, ubytovania, sociálnej pomoci, pomoci spojenej s integrovaním odídencov, organizovanie zbierok potravín a hygienických potrieb, distribúcia potravín a vytváranie programov pre voľnočasové aktivity.

DARCA: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
PODPORENÁ SUMA: 20 000 EUR
REALIZÁCIA PROJEKTU: 2022 – 2023
MIESTO REALIZÁCIE: Centrum podpory

Emergency Appeal
Núdzové opatrenia pre Ukrajincov ovplyvnených vojnovým konfliktom.

PARTNER/DARCA: Slovenská katolícka charita – Caritas Internationalis
PODPORENÁ SUMA: 226 090 EUR
REALIZÁCIA PROJEKTU: 01.07.2022 – 30.06.2023
MIESTO REALIZÁCIE: Centrum podpory Bardejov, Centrum podpory Prešov

Dotácia na odmeny
Dotácia na mimoriadne odmeny v rámci inflačnej pomoci.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PODPORENÁ SUMA: 56 108 EUR
REALIZÁCIA PROJEKTU: 2022
MIESTO REALIZÁCIE: Gréckokatolícka charita Prešov

Chariťáci pomáhajú ukrajinským utečencom na Slovensku
Rozšírenie a posilnenie nami poskytovaných služieb, ktoré sú zamerané na podporu jednotlivcov resp. rodín pre ich integráciu do spoločnosti.

DARCA: Konferencia biskupov Slovenska
PODPORENÁ SUMA: 38 000 EUR
REALIZÁCIA PROJEKTU: január – december 2022
MIESTO REALIZÁCIE: Centrum podpory Bardejov, Centrum podpory Prešov

Infekčný príplatok
Poskytnutie tzv . „infekčného príplatku“ – odmeny pre zamestnancov (vrátane odvodov platených zamestnávateľom), ktorí počas obdobia výskytu a šírenia ochorenia COVID-19 v zariadení vykonávali pracovnú činnosť v bezprostrednom kontakte s klientami s ochorením COVID-19.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PODPORENÁ SUMA: 5 670 EUR
REALIZÁCIA PROJEKTU: 2022
MIESTO REALIZÁCIE: Útulok Archa, Prešov

Projekty cez Úrad práce
V roku 2022 sme prostredníctvom príspevkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR vytvorili príležitosti pre 23 uchádzačov o zamestnanie. GKCH aktívne spolupracuje s ÚPSVaR v mestách Bardejov, Svidník, Humenné, Prešov, Stará Ľubovňa.

ČINNOSŤ: Chyť sa svojej šance (2), aktivačná činnosť (11), dobrovoľnícka služba (6), chránené pracovisko/dielňa (4)

Vianočné balíčky na prianie
Hlavným cieľom bolo spríjemniť Vianoce našim prijímateľom sociálnych služieb a deťom v núdzi, ktoré sú v databáze špeciálneho sociálneho poradenstva.

DARCA: Firma AT&T Network Slovakia Bratislava
PODPORENÁ SUMA: SC Humenné – 14 vianočných darčekov, SC (Jarková, Prešov) – 35 obdarovaných rodín, SC Snina – 16 vianočných darčekov a obdarovaných rodín, SC Svidník – 31 vianočných darčekov

REALIZÁCIA PROJEKTU: december 2022
MIESTO REALIZÁCIE: Humenné, Prešov, Snina, Svidník

Pomôžme deťom
Účelom kampane je pomôcť rodinám v núdzi, ktoré sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii formou poskytnutia kupónov na odber ročnej zásoby plienok vlastnej značky „babylove“ vo vybraných predajniach.

DARCA: dm market cez SKCH Bratislava
PODPORENÁ SUMA: 8 rodín získalo po 32 poukazov na plienkovú pomoc
REALIZÁCIA PROJEKTU: február – október 2022
MIESTO REALIZÁCIE: Prešov,  Košice, Vranov nad Topľou, Svidník a Stará Ľubovňa

Poskytovanie odbornej pomoci a podpory obetiam obchodovania s ľuďmi (v skratke OBEŤ)
Predmetom projektu je poskytovanie odbornej pomoci a podpory obetiam obchodovania s ľuďmi počas 24- hodín nepretržite na území Slovenska, teda pomoc mužom, ženám a deťom pri ich návrate do bežného života, v začlenení sa do spoločnosti, úspešný vstup a zotrvanie na trhu práce, podpora vo výchove a vzdelávaní detí a to maximálne pre 7 obetí súčasne v rámci GKCH Prešov.

DARCA: Ministerstvo vnútra SR
PODPORENÁ SUMA: 1 071 300, eur spoločne s SKCH
REALIZÁCIA PROJEKTU: september 2022 – október 2027
MIESTO REALIZÁCIE: Prešov

Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi
Cieľom projektu bolo identifikovať rodiny a jednotlivcov, ktorí potrebujú pomoc a následne im po schválení žiadosti pomôcť schválením konkrétnej materiálnej pomoci na rodinu v čiastke max. 400,- eur. Cieľová skupina: jednotlivci i rodiny v núdzi, najčastejšie osamelé matky s deťmi, dôchodcovia s nízkym príjmom, viacpočetné rodiny, rodiny s dieťaťom so znevýhodnením. Spolu sa pomohlo 36 rodinám či jednotlivcom. Obsah pomoci: trvanlivé potraviny, lieky, nábytok, elektrospotrebiče, potreby pre domácnosť, drevo na zimu, drogéria, bicykel… Okrem tejto pomoci bolo cca 3000,- eur vyčlenených na pomoc ľuďom odídeným v dôsledku vojny z Ukrajiny. Z týchto zdrojov sme zorganizovali 2 turnusy denných táborov a sprostredkovali 2 turnusy pobytových táborov v CVČ Juskova Voľa spolu pre 65 detí.

DARCA: Nadácia EPH Bratislava
PODPORENÁ SUMA: 14 000,- eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: marec – november 2022
MIESTO REALIZÁCIE: Prešovská archieparchia/Prešovský samosprávny kraj

Podpora rozvoja farských charít v Prešovskej archieparchii 2021-22
Hlavným cieľom bolo podporiť budovanie siete farských charít a stabilizovať personál pre oblasť FCH.  Mohli sme z projektu hradiť 50 % mzdových nákladov a poistného asistentky koordinátorky FCH, hradiť pohonné hmoty počas služobných ciest do farností, taktiež prenájom objektov, supervíziu a občerstvenie počas vzdelávacích stretnutí FCH, tiež kancelárske potreby. Z dôvodu pandémie COVID-19 sme realizáciu projektu so súhlasom donora predĺžili o 2 mesiace, aby sme efektívne vyčerpali všetky finančné prostriedky.

DARCA: KBS USA
PODPORENÁ SUMA: 12 595,- eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: august 2021 – september 2022
MIESTO REALIZÁCIE: Prešovský kraj

Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)
Táto projektová aktivita sa vykonáva v prirodzenom prostredí človeka. Je zameraná na prevenciu sociálneho vylúčenia alebo jeho prehlbovania. Snažíme sa o zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.

DARCA: Implementačná agentúra MPSVaR SR
REALIZÁCIA PROJEKTU: 2019 – 2022
MIESTO REALIZÁCIE: ľudia bez domova, Pod Táborom 33/A, Prešov

Poskytovanie teplého jedla zdarma so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie
Zámerom projektu je zdarma zabezpečiť a poskytovať aspoň jedno teplé jedlo denne, ktoré pozostáva z teplej zahustenej polievky (500 ml), chleba/pečiva (150 g) a teplého nealkoholického nápoja (0,4 l) konečným príjemcom bez skúmania ich pôvodu, pobytu ani základných identifikačných údajov. Dostatočným identifikačným kritériom je požiadanie o teplé jedlo. V roku 2021 bolo celkovo vydaných cez 20 000 porcií teplej polievky.

DARCA: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
PODPORENÁ SUMA: 0,60 €/porcia
REALIZÁCIA PROJEKTU: apríl – december 2021
MIESTO REALIZÁCIE: ľudia bez domova, Pod Táborom 33/A, Prešov

ROK 2021

Pouličný časopis Cesta
Projekt svojím cieľom rieši personálne stabilizovanie redakcie časopisu Cesta.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PODPORENÁ SUMA: 10 260 EUR
REALIZÁCIA PROJEKTU: november 2016 – október 2023
MIESTO REALIZÁCIE: Redakcia časopisu Cesta

Spoločný projekt charít - pouličný mesačník Cesta
Zámerom projektu je podpora tlače pouličného časopisu Cesta.

DARCA: Konferencia biskupov Slovenska
PODPORENÁ SUMA: 3 500 EUR
REALIZÁCIA PROJEKTU: január – december 2021
MIESTO REALIZÁCIE: Redakcia časopisu Cesta

Oprava strechy v havarijnom stave na objekte pobytového sociálneho zariadenia na ulici Pod Táborom, Prešov
Projektom sme mohli zrekonštruovať polovicu poškodenej strechy na pobytovom sociálnom zariadení Pod Táborom v Prešove.

DARCA: Prešovský samosprávny kraj
PODPORENÁ SUMA: 6 500 EUR
REALIZÁCIA PROJEKTU: jún – október 2021
MIESTO REALIZÁCIE: Pobytové sociálne zariadenia na ul. Pod Táborom, Prešov

Oprava a údržba odkvapového systému na pobytovom sociálnom zariadení Pod Táborom v Prešove
Vďaka finančnej podpore sme mohli zrekonštruovať polovicu odkvapového systému na pobytovom sociálnom zariadení Pod Táborom v Prešove.

DARCA: Prešovský samosprávny kraj
PODPORENÁ SUMA: 2 500 EUR
REALIZÁCIA PROJEKTU: jún – október 2021
MIESTO REALIZÁCIE: Pobytové sociálne zariadenia na ul. Pod Táborom, Prešov

Rekonštrukcia a stavebné úpravy fasády pobytového sociálneho zariadenia Pod Táborom III. etapa
Cieľom projektu bola rekonštrukcia fasády pobytového soc. zariadenia na ulici Pod Táborom v Prešove.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PODPORENÁ SUMA: 20 000 EUR
REALIZÁCIA PROJEKTU: apríl – december 2021
MIESTO REALIZÁCIE: Pobytové sociálne zariadenia na ul. Pod Táborom, Prešov

Spevnenie prístupového chodníka k obytným kontajnerom a nákup práčky, sušičky pre ľudí bez domova
Oprava chodníka a nákup technického vybavenia.

DARCA: Nadácia Slovenskej sporiteľne
PODPORENÁ SUMA: 6 500EUR
REALIZÁCIA PROJEKTU: august – november 2021
MIESTO REALIZÁCIE: Pod Táborom, Prešov

Zakúpenie zdravotníckeho, hygienického a dezinfekčného materiálu pre seniorov v Útulku Archa, Prešov
Zakúpenie nevyhnutného zdravotníckeho, hygienického, dezinfekčného materiálu pre seniorov.

DARCA: Nadácia Henkel
PODPORENÁ SUMA: 400EUR
REALIZÁCIA PROJEKTU: jún – september 2021
MIESTO REALIZÁCIE: Útulok Archa na ul. Pod Táborom, Prešov

Záchranari jedla 2022
Cieľom projektu je maximalizácia využitia potravín.

DARCA: TESCO Slovensko
PODPORENÁ SUMA: vecný dar (tyčový mixér, mixér)
REALIZÁCIA PROJEKTU: november 2021
MIESTO REALIZÁCIE: Kuchyňa na ul. Pod Táborom, Prešov

Humanitárna pomoc
Projektom sme mohli zabezpečiť nevyhnutný dezinfekčný a zdravotnícky materiál počas pandémie.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PODPORENÁ SUMA: 13 000EUR
REALIZÁCIA PROJEKTU: január – december 2021
MIESTO REALIZÁCIE: Prešov

Cesta z kruhu závislosti
Inovácia liečebných postupov v Domove nádeje – centre pre deti a rodiny, Prešov.

DARCA: Implementačná agentúra MPSVRaR SR
PODPORENÁ SUMA: 148 663,57 EUR
REALIZÁCIA PROJEKTU: október 2018 – jún 2021
MIESTO REALIZÁCIE: Domov nádeje – centrum pre deti a rodiny, Prešov

Materiálové vybavenie - výmena nábytku v Domove nádeje, Prešov
Aktivitami projektu sme zabezpečili výmenu nevyhovujúceho nábytku v Domove nádeje, Prešov.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PODPORENÁ SUMA: 7 000EUR
REALIZÁCIA PROJEKTU: apríl – december 2021
MIESTO REALIZÁCIE: Domov nádeje – centrum pre deti a rodiny, Prešov

Vybavenie multisenzorickej miestnosti
Zakúpenie pomôcok pre deti, ktoré využívajú služby včasnej intervencie (Dom sv. Anny).

DARCA: Nadácia VEOLIA
PODPORENÁ SUMA: 1 000EUR
REALIZÁCIA PROJEKTU: september 2021
MIESTO REALIZÁCIE: Dom sv. Anny, Stará Ľubovňa

Mimoriadné odmeny C19
Cieľom projektu je podporiť zamestnancov v čase pandémie COVID-19.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PODPORENÁ SUMA: 50 973,69 EUR
REALIZÁCIA PROJEKTU: september 2021
MIESTO REALIZÁCIE: zamestnanci GKCHPO

Vitamíny
Zakúpenie vitamínov pre zamestnancov a klientov GKCHPO.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PODPORENÁ SUMA: 5 160 EUR
REALIZÁCIA PROJEKTU: december 2021
MIESTO REALIZÁCIE: zamestnanci a klienti GKCHPO

Infekčný príplatok
Vďaka finančnému príspevku sme sa mohli poďakovať zamestnancom za ich obetavú prácu počas pandémie.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PODPORENÁ SUMA: 6 480 EUR
REALIZÁCIA PROJEKTU: február 2021
MIESTO REALIZÁCIE: zamestnanci GKCHPO

Infekčný príspevok
Infekčný príplatok pre zamestnancov počas pandémie.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PODPORENÁ SUMA: 4 455 EUR
REALIZÁCIA PROJEKTU: november 2021
MIESTO REALIZÁCIE: zamestnanci GKCHPO

Infekčný príplatok
Infekčný príplatok pre zamestnancov počas pandémie.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PODPORENÁ SUMA: 4 860 EUR
REALIZÁCIA PROJEKTU: december 2021
MIESTO REALIZÁCIE: zamestnanci GKCHPO

Projekty cez Úrad práce
V roku 2021 sme prostredníctvom príspevkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR vytvorili príležitosti pre 19 uchádzačov o zamestnanie. GKCHPO aktívne spolupracuje s ÚPSVaR v mestách Bardejov, Svidník, Humenné, Prešov, Stará Ľubovňa a Vranov nad Topľou.

ČINNOSŤ: Pracuj, zmeň svoj život (5), aktivačná činnosť (5), dobrovoľnícka služba (3), pracovný asistent (1), chránené pracovisko (5)

Vianočné balíčky na prianie
Hlavným cieľom bolo spríjemniť Vianoce našim prijímateľom sociálnych služieb a deťom v núdzi, ktoré sú v databáze špeciálneho sociálneho poradenstva.

DARCA: Firma ATT Network Slovakia Bratislava, Lenka Bašnáková
PODPORENÁ SUMA: 45 vianočných darčekov pre deti rodín v núdzi – hry, hračky, knihy, …)
REALIZÁCIA PROJEKTU: december 2021
MIESTO REALIZÁCIE: Prešov, Humenné, Svidník

Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)
Táto projektová aktivita sa vykonáva v prirodzenom prostredí človeka. Je zameraná na prevenciu sociálneho vylúčenia alebo jeho prehlbovania. Snažíme sa o zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti. V roku 2021 bol počet prijímateľov TSP 169.

DARCA: Implementačná agentúra MPSVaR SR
REALIZÁCIA PROJEKTU: 2019 – 2022
MIESTO REALIZÁCIE: ľudia bez domova, Pod Táborom 33/A, Prešov

Poskytovanie teplého jedla zdarma so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie
Zámerom projektu je zdarma zabezpečiť a poskytovať aspoň jedno teplé jedlo denne, ktoré pozostáva z teplej zahustenej polievky (500 ml), chleba/pečiva (150 g) a teplého nealkoholického nápoja (0,4 l) konečným príjemcom bez skúmania ich pôvodu, pobytu ani základných identifikačných údajov. Dostatočným identifikačným kritériom je požiadanie o teplé jedlo. V roku 2021 bolo celkovo vydaných cez 20 000 porcií teplej polievky.

DARCA: Ústredie práce, soc. vecí a rodiny
PODPORENÁ SUMA: 0,60 €/porcia (od 03/20)
REALIZÁCIA PROJEKTU: november 2016 – október 2023
MIESTO REALIZÁCIE:  ľudia bez domova, Pod Táborom 33/A, Prešov

§ 2 písm. l)- dotácia na podporu dobrovoľníckej činnosti
Hlavným cieľom bolo: 1. podporiť aktívne využitie voľného času mladých ľudí, ponúknuť im možnosť služby pod vedením odborného personálu -sociálnych pracovníkov v našich zariadeniach a službách; 2. rozvíjať angažovanosť obyvateľov mestách a obciach formou dobrovoľníctva, scitlivieť ľudí na problémy núdznych rodín, osobitne v časoch pandémie COVID-19; 3. motivovať prijímateľov soc. služieb k rozvoju pracovných zručností cez aktívnych dobrovoľníkov.

Vďaka tomuto projektu sa podarilo podporiť výrobu podpaľačov klientmi GKCHPO spolu s dobrovoľníkmi v rámci nácviku pracovných zručností v zariadeniach pre ľudí bez domova. Taktiež sa podporila výroba v rámci ekodielne, konkrétne šitie textilných tašiek z darovaného i zakúpeného materiálu. Tašky sú následne vyšívané i maľované dobrovoľníkmi GKCHPO. Popritom sme z bavlnenej látky vyskúšali aj výrobu včelobalov s včelím voskom, ktoré môžu slúžiť napr. na balenie desiaty pre deti.

DARCA: Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
PODPORENÁ SUMA: 1 640 EUR
REALIZÁCIA PROJEKTU: máj – december 2021
MIESTO REALIZÁCIE: Prešovský samosprávny kraj

Pomôžme deťom
Účelom kampane je pomôcť rodinám v núdzi, ktoré sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii formou poskytnutia kupónov na odber ročnej zásoby plienok vlastnej značky „babylove“ vo vybraných predajniach.

DARCA: dm drogerie markt Slovensko (cez Slovenskú katolícku charitu)
PODPORENÁ SUMA: 9 rodín získalo po 32 poukazov na plienkovú pomoc v predajniach dm v mestách: Prešov, Košice, Vranov nad Topľou, Svidník, Michalovce a Stará Ľubovňa
REALIZÁCIA PROJEKTU: apríl – december 2021
MIESTO REALIZÁCIE: Prešovská archieparchia

Poskytovanie odbornej pomoci a podpory obetiam obchodovania s ľuďmi (v skratke OBEŤ)
Predmetom projektu je poskytovanie odbornej pomoci a podpory obetiam obchodovania s ľuďmi počas 24- hodín nepretržite na území Slovenska. Ide teda o pomoc mužom, ženám a deťom pri ich návrate do bežného života, pomoc v začlenení sa do spoločnosti, úspešný vstup a zotrvanie na trhu práce, ale aj podpora vo výchove a vzdelávaní detí, a to maximálne pre 8 obetí súčasne v rámci GKCH Prešov. Projekt realizujeme v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou (SKCH).

V roku 2021 sme mali cez program v starostlivosti 10 obetí, z toho 7 žien a 3 mužov. Z toho 7 obetí bolo vyradených či už ukončením vyšetrovania, alebo pre nespoluprácu. Tri obete sú naďalej v programe vo fáze reintegrácie z dôvodu pokračovania vyšetrovania prípadov Národnou jednotkou boja proti nelegálnej migrácii Ministerstva vnútra SR. Obetiam poskytujeme sociálne a právne poradenstvo, psychologickú a materiálnu pomoc, sprostredkovanie zdravotníckej starostlivosti, v prípade potreby bezpečné ubytovanie, sprostredkovanie rekvalifikácie alebo pracovných príležitostí. V mesiaci február sme sa pridali online k celosvetovej modlitebnej iniciatíve za obete obchodovania s ľuďmi na sviatok sv. Bakhity (8. február). Preventívne besedy boli z dôvodu pandemickej situácie na školách pozastavené.

DARCA: Ministerstvo vnútra SR
PODPORENÁ SUMA: 746 760 EUR (spoločne s SKCH)
REALIZÁCIA PROJEKTU: október 2018 – september 2022
MIESTO REALIZÁCIE: Prešov, Svidník

Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi
Cieľom projektu bolo cez sociálnych pracovníkov v teréne identifikovať rodiny a jednotlivcov, ktorí potrebujú pomoc. Následne sme im po schválení žiadosti pomohli s odsúhlasením konkrétnej materiálnej pomoci (na rodinu v čiastke max. 400,- €). Cieľová skupina: jednotlivci i rodiny v núdzi, najčastejšie osamelé matky s deťmi, dôchodcovia s nízkym príjmom, viacpočetné rodiny, rodiny s dieťaťom so znevýhodnením, (spolu sa pomohlo 34 rodinám). Osobitne nás zasiahli príbehy rodín, ktoré prišli kvôli ochoreniu COVID-19 o jedného zo živiteľov rodiny.

Obsah pomoci: trvanlivé potraviny, zdravotnícke pomôcky, elektrospotrebiče, potreby pre domácnosť, drevo na zimu, drogéria, letný tábor a bicyklel, oprava auta, notebooky na online vyučovanie pre deti a pod. Vďaka projektu sa podarilo nielen efektívne pomôcť ľuďom v núdzi priamo v teréne, ale rozvinúť aj spoluprácu s novými dobrovoľníkmi a farskými úradmi, a tak pripraviť podmienky pre vznik nových farských charít. Veľmi prospešné bolo počas pandémie využitie sociálnych kupónov cez UP Slovensko.

DARCA: Nadácia EPH, Bratislava
PODPORENÁ SUMA: 11 000 EUR
REALIZÁCIA PROJEKTU: marec – november 2021
MIESTO REALIZÁCIE: Prešovská archieparchia/Prešovský samosprávny kraj

Budovanie kapacít na podporu charitatívnej činnosti vo farnostiach a komunitách
Tri hlavné zámery projektu: 1. Umožniť veriacim zapojiť do charitnej činnosti a v spojení s Cirkvou naplniť Ježišovu výzvu slúžiť chudobným; 2. Byť prospešným pre spoločnosť pomocou ľuďom na jej okraji a prispievať k spravodlivosti a sociálnej súdržnosti; 3. Budovať kapacity Slovenskej katolíckej charity (zahŕňa sekretariát a diecézne charity) pre službu chudobným paralelne a nezávisle od financovania z verejných zdrojov.

Počas trvania projektu sa v spolupráci s farnosťami podarilo naplniť cieľ projektu a založiť 12 farských charít (t. j. 8 nových FCH počas roka 2021, vo farnostiach: Remeniny, Hrabské, Vyšný Orlík, Malý Lipník, Stročín, Medzilaborce, Pčoliné, Svetlice). Podpísali sme siedmu zmluvu o spolupráci, konkrétne s Fórom života.

Zúčastnili sme sa koordinačného stretnutia na úrovni SKCH a zorganizovali sme 6 online stretnutí vedení farských charít a supervíziu pre dobrovoľníkov na chate v Terni. V decembri sme vďaka iniciatíve o. protopresbytera o. Matúšas Nastišina založili ďalšiu Farskú charitu Poprad. Na koncoročnom hodnotiacom stretnutí GKCHPO bol za dobrovoľníkov ocenený Jozef Haľko z FCH Prešov – Sekčov. Blahoželáme.

DARCA: Renovabis Freising Nemecko (cez Slovenskú katolícku charitu)
PODPORENÁ SUMA: 10 483,28 EUR
REALIZÁCIA PROJEKTU: december 2019 – január 2021, predĺžený do 31.05.2021
MIESTO REALIZÁCIE: Prešovská archieparchia

Podpora rozvoja farských charít v Prešovskej archieparchii 2021 - 2022
Hlavným cieľom bolo podporiť budovanie siete farských charít a stabilizovať personál pre oblasť FCH.

DARCA: Konferencia biskupov USA
PODPORENÁ SUMA: 12 595 EUR
REALIZÁCIA PROJEKTU: august 2020 – júl 2021
MIESTO REALIZÁCIE: Prešovský samosprávny kraj

ROK 2020

Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovinovej deprivácie
Zámerom projektu je zdarma zabezpečiť a poskytovať aspoň jedno teplé jedlo denne, ktoré pozostáva z teplej zahustenej polievky (500 ml), chleba/pečiva (150 g) a teplého nealkoholického nápoja (0,4 l) konečným príjemcom bez skúmania ich pôvodu, pobytu ani základných identifikačných údajov. Dostatočným identifikačným kritériom je požiadanie o teplé jedlo. V roku 2020 bolo celkovo vydaných 21 142 polievok.

DARCA: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
PODPORENÁ SUMA: 0,60 eur/1 porcia (od 03/20)
REALIZÁCIA PROJEKTU: október 2016 – október 2023
MIESTO REALIZÁCIE: Nízkoprahové denné centrum, Pod Táborom 33, Prešov

Cesta z kruhu závislosti
Cieľom projektu je rozšírenie, inovácia a skvalitňovanie činnosti Gréckokatolíckej charity Prešov akreditovaného subjektu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický, fyzický alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby z dôvodu ohrozenia drogových a iných závislostí.

DARCA: Implementačná agentúra MPSVaR SR
PODPORENÁ SUMA: 221 600,19 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: september 2018 – jún 2022
MIESTO REALIZÁCIE: Domov nádeje – centrum pre deti a rodiny, Jarková 79, Prešov 

VIAC O PROJEKTE

Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP III)
Zámerom projektu je vykonávanie terénnej sociálnej práce prostredníctvom TSP a TP.

DARCA: Implementačná agentúra MPSVaR SR
PODPORENÁ SUMA:
REALIZÁCIA PROJEKTU: apríl 2020 – december 2022
MIESTO REALIZÁCIE: Pod Táborom 33, Prešov (ľudia bez domova) 

Nákup rehabilitačných a didaktických pomôcok pre Službu včasnej intervencie v Dome sv. Anny, Stará Ľubovňa
Nákup rehabilitačných a didaktických pomôcok pre 17 zdravotne znevýchodnených detí.

DARCA: Nadácia VEOLILA
PODPORENÁ SUMA: 1 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: apríl – máj 2020
MIESTO REALIZÁCIE: Dom sv. Anny, Stará Ľubovňa

Nákup zdravotníckeho a dezinfekčného materiálu
Aktivity v teréne počas krízy vyvolanej pandémiou Covid-19.

DARCA: Nadácia Tatrabanky
PODPORENÁ SUMA: 1 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: marec – december 2020
MIESTO REALIZÁCIE: prevádzky GKCH

Nákup zdravotníckeho a dezinfekčného materiálu proti Covid-19 – I.
Zakúpenie nevyhnutného zdravotníckeho a dezinfekčného materiálu pre zariadenia, zamestnancov a klientov GKCH.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, humanitárna pomoc
PODPORENÁ SUMA: 800 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: máj – júl 2020
MIESTO REALIZÁCIE: prevádzky GKCH

Nákup zdravotníckeho a dezinfekčného materiálu proti Covid-19 – II.
Zakúpenie nevyhnutného zdravotníckeho a dezinfekčného materiálu pre zariadenia, zamestnancov a klientov GKCH.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, humanitárna pomoc
PODPORENÁ SUMA: 5 070 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: august – december 2020
MIESTO REALIZÁCIE: prevádzky GKCH 

Chariťáci proti Covid-19
Zakúpenie nevyhnutného materiálno-technického, zdravotníckeho a dezinfekčného materiálu pre zariadenia, zamestnancov a klientov GKCH.

DARCA:  Nadácia EPH
PODPORENÁ SUMA: 3 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: júl – november 2020
MIESTO REALIZÁCIE: Domov nádeje – centrum pre deti a rodiny, Jarková 79, Prešov 

Dotácia podľa §11a NV SR č. 103/2020 Z. z. v znení NV SR č. 271/2020 Z. z.
Odmeny pre zamestnancov v prvej línii počas 1. vlny pandémie.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PODPORENÁ SUMA: 41 378 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: marec – jún 2020
MIESTO REALIZÁCIE: zamestnanci GKCH 

Dotácia podľa §4 ods. 3 NV SR č. 103/2020 Z. z. v znení NV SR č. 301/2020 Z. z.
Nákup výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov sociálnych služieb najmä vitamínu D3.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PODPORENÁ SUMA: 9 640 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: marec – jún 2020
MIESTO REALIZÁCIE: zamestnanci GKCH

Oddelené ubytovanie pre rodiny s dieťaťom v Útulku Archa - II. etapa
Vybudovanie oddeleného kontajnerového ubytovania pre jednotlivcov a oddelené pre rodiny s dieťaťom alebo jednotlivcom s dieťaťom – prípravná, stavebná časť.

DARCA: Prešovský samosprávny kraj
PODPORENÁ SUMA: 5 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: júl – október 2020
MIESTO REALIZÁCIE: Útulok Archa, Pod Táborom 33, Prešov 

Rekonštrukcia fasády - II. etapa
Rekonštrukcia fasády na budove Pobytových sociálnych služieb Pod Táborom, Prešov.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PODPORENÁ SUMA: 10 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: apríl – december 2020
MIESTO REALIZÁCIE: Pobytové sociálne služby, Pod Táborom 33, Prešov 

Podlahy - II. etapa
Výmena nevyhovujúcej podlahy v 7 izbách klientov a jednej kancelárie zamestnancov.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PODPORENÁ SUMA: 7 660 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: apríl – december 2020
MIESTO REALIZÁCIE: Domov nádeje – centrum pre deti a rodiny, Jarková 79, Prešov 

Skvalitňovanie služieb GKCH
Cieľom projektu je rozšíriť, inovovať a skvalitniť činnosť GKCH. Obmedzenie a odstránenie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický, fyzický alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby z dôvodu ohrozenia drogových a iných závislostí.

DARCA: Implementačná agentúra MPSVaR SR
PODPORENÁ SUMA: 159 300, 16 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: júl 2018 – jún 2022
MIESTO REALIZÁCIE: Domov nádeje – centrum pre deti a rodiny, Prešov 

Cesta - pouličný mesačník, spoločný projekt charít na Slovensku, periodická tlač
Hlavným cieľom projektu je finančná podpora edičnej činnosti – tlače pouličného mesačníka Cesta, podpora rozšírenia distribučných miest v rámci celého Slovenska, udržateľnosť časopisu, zachovanie kvality a personálne stabilizovanie redakcie.

DARCA: Konferencia biskupov Slovenska
PODPORENÁ SUMA: 5 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: január – december 2020
MIESTO REALIZÁCIE: Redakcia časopisu Cesta, Pod Táborom 33, Prešov 

Podpora edičnej činnosti
Hlavným cieľom projektu je podpora a stabilizácia redakčného tímu.

DARCA: Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
PODPORENÁ SUMA: 18 900 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: apríl – december 2020
MIESTO REALIZÁCIE: Redakcia časopisu Cesta, Pod Táborom 33, Prešov 

Dištančné vzdelávanie
Nákup nových počítačov potrebných na školenia a výuku pre ženy, ktoré boli v minulosti „obchodované“.

DARCA: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, o. z.
PODPORENÁ SUMA: 3 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: august – október 2020
MIESTO REALIZÁCIE: Dom sv. Faustíny, Svidník

Vianočné balíčky pre klientov a zamestnancov GKCH
Hlavným cieľom bolo spríjemniť Vianoce našim prijímateľom sociálnych služieb v zariadeniach a deťom v núdzi, ktoré sú v databáze špeciálneho sociálneho poradenstva.

Zamestnanci firmy sa rozhodli podporiť nielen rodiny v núdzi, ale aj zamestnancom GKCH vyjadriť podporu za celoročnú službu počas pandémie formou sladkého balíčka (med, čaj a sladkosť). Podporujú nás aj počas roka na základe konkrétnych potrieb a možností, napr. monitory k počítačom, notebooky, detský kočiar, rýchlovarná kanvica a pod.

DARCA: Firma AT&T Network Slovakia Bratislava, Lenka Bašnáková
PODPORENÁ SUMA: 230 vianočných balíčkov pre prijímateľov sociálnej služby – potraviny, drogéria, oblečenie, hračky, knihy, športové vybavenie, …
REALIZÁCIA PROJEKTU: december 2020
MIESTO REALIZÁCIE: Prešov, Humenné, Stará Ľubovňa, Svidník

Teraz ešte bližšie pri človeku
Hlavným cieľom bolo poskytnúť pocit bezpečia a znížiť ohrozenie seniorov v domácnostiach cez zabezpečenie nákupov potravín, drogérie prípadne liekov. Naviac sme ponúkli možnosť telefonického rozhovoru s kňazom alebo so psychologičkou. V prípade potreby mali dobrovoľníci k dispozícii aj ochranné rúška vyrobené svojpomocne prijímateľkami Domu sv. Faustíny vo Svidníku. Zo zdrojov projektu sme mohli zakúpiť dezinfekčné a ochranné prostriedky ako sú rukavice, teplomer, dezinfekčné gély a roztoky. Zároveň sme získali aj nových dobrovoľníkov nielen z radov skautov, ktorí sú otvorení pre ďalšiu spoluprácu pri nových aktivitách.

DARCA: Nadácia Henkel Bratislava
PODPORENÁ SUMA: 300 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: máj – september 2020
MIESTO REALIZÁCIE: Prešovský samosprávny kraj 

Slávnostné jedlo pre ľudí v núdzi
Hlavným cieľom bolo zabezpečiť kompletné vianočné jedlo aj s darčekom pre ľudí v núdzi – v čase pandémie cez cateringovú spoločnosť z Bratislavy.

Rôzne reakcie príjemcov: od milého prekvapenia, vďaky, ale aj radosti až po nádhernú spolupatričnosť, pri ktorej sa mamka samoživiteľka hneď utekala s nádielkou podeliť s rodinkou, ktorú pozná a chce jej tiež pomôcť. Do Svidníka zavítal v ten deň aj sv. Mikuláš.

DARCA: dm drogerie markt (cez Slovenskú katolícku charitu)
PODPORENÁ SUMA: 130 porcií jedla pre prijímateľov soc. služby v zariadeniach a 50 porcií pre členov 9-tich mnohodetných rodín
REALIZÁCIA PROJEKTU: december 2020
MIESTO REALIZÁCIE: Prešov, Svidník

Pomôžme deťom
Účelom kampane je pomôcť rodinám v núdzi, ktoré sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii formou poskytnutia kupónov na odber ročnej zásoby plienok vlastnej značky „babylove“ vo vybraných predajniach. Vďaka tomuto projektu sa viac prehĺbila komunikácia s farnosťami.

DARCA: dm drogerie markt (cez Slovenskú katolícku charitu)
PODPORENÁ SUMA: 9 rodín získalo po 32 poukazov na plienkovú pomoc v predajniach dm v mestách: Vranov, Humenné, Prešov, Košice, Svidník, Michalovce a Bardejov
REALIZÁCIA PROJEKTU: máj – december 2020
MIESTO REALIZÁCIE: Prešovská archieparchia 

Poskytovanie odbornej pomoci a podpory obetiam obchodovania s ľuďmi (OBEŤ)
Predmetom projektu je poskytovanie odbornej pomoci a podpory obetiam obchodovania s ľuďmi počas 24 hodín nepretržite na území Slovenska. Ide teda o pomoc mužom, ženám a deťom pri ich návrate do bežného života, pomoc v začlenení sa do spoločnosti, úspešný vstup a zotrvanie na trhu práce, ale aj podpora vo výchove a vzdelávaní detí a to maximálne pre 8 obetí súčasne v rámci GKCH Prešov. Projekt realizujeme v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou (SKCH).

Forma pomoci:

 • bezpečné ubytovanie,
 • nevyhnutná zdravotná pomoc a špeciálne lekárske vyšetrenie,
 • psychologické, právne, sociálne poradenstvo a asistencia,
 • psychoterapia so špecializáciou na traumatoterapiu,
 • tlmočenie a služby kultúrnych mediátorov.

V tomto roku sme mali cez Program v starostlivosti 8 obetí, z toho 6 žien a 2 mužov. Jedna žena odišla z vlastného rozhodnutia z chráneného ubytovania, a tým bola vyradená z Programu, ostatní sú naďalej v Programe vo fáze reintegrácie z dôvodu pokračovania vyšetrovania prípadov Národnou jednotkou boja proti nelegálnej migrácii Ministerstva vnútra SR. Obetiam poskytujeme sociálne a právne poradenstvo, psychologickú a materiálnu pomoc, sprostredkovanie zdravotníckej starostlivosti a následne zabezpečenie vhodného špecializovaného zariadenia.

DARCA: Ministerstvo vnútra SR (v partnerstve so Slovenskou katolíckou charitou – SKCH)
PODPORENÁ SUMA: 746 760 eur (spoločne s SKCH)
REALIZÁCIA PROJEKTU: október 2018 – september 2022
MIESTO REALIZÁCIE: Prešov, Svidník 

Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi
Cieľom projektu bolo cez sociálnych pracovníkov a dobrovoľníkov v teréne identifikovať rodiny a jednotlivcov, ktorí potrebujú pomoc. Následne sme im po schválení žiadosti pomohli s odsúhlasením konkrétnej materiálnej pomoci (na rodinu v čiastke max. 400 €).

Cieľová skupina: jednotlivci i rodiny v núdzi, najčastejšie osamelé matky s deťmi, dôchodcovia s nízkym príjmom, viacpočetné rodiny, rodiny s dieťaťom so znevýhodnením, (spolu sa pomohlo 32 rodinám).

Obsah pomoci: trvanlivé potraviny, zdravotnícke pomôcky, elektrospotrebiče, potreby pre domácnosť, drogéria, nábytok do detskej izby, oprava auta, notebooky na online vyučovanie pre deti, …

Vďaka projektu sa podarilo nielen efektívne pomôcť ľuďom v núdzi priamo v teréne, ale rozvinúť aj spoluprácu s novými dobrovoľníkmi a farskými úradmi, a tak pripraviť podmienky pre vznik nových farských charít. Veľmi prospešné bolo počas pandémie využitie Sociálnych kupónov cez UP Slovensko.

DARCA: Nadácia EPH Bratislava
PODPORENÁ SUMA: 11 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: marec – november 2020
MIESTO REALIZÁCIE: Prešovská archieparchia/Prešovský samosprávny kraj

Budovanie kapacít na podporu charitatívnej činnosti vo farnostiach a komunitách

Tri hlavné zámery projektu:

 1. Umožniť veriacim zapojiť sa do charitnej činnosti a v spojení s Cirkvou naplniť Ježišovu výzvu slúžiť chudobným;
 2. Byť prospešným pre spoločnosť pomocou ľuďom na jej okraji a budovaním spravodlivosti a sociálnej súdržnosti;
 3. Budovať kapacity Slovenskej katolíckej charity (zahŕňa sekretariát a diecézne charity) pre službu chudobným paralelne a nezávisle od financovania z verejných zdrojov.

Počas trvania projektu sa v spolupráci s farnosťami podarilo z plánovaných 10 založiť len 4 nové farské charity a to: Prešov – Sekčov, Milpoš, Prešov – Sídlisko 3 a Brusnica. Taktiež sa podarilo podpísať 6 zmlúv o spolupráci: so ZKSM, Prešovským dobrovoľníckym centrom s Gréckokatolíckou rómskou misiou Malcov, Čičava, Čirč a Sigord, ktoré rozvíjajú charitatívnu činnosť na území viacerých farností. Zúčastnili sme sa vzdelávacích a koordinačných stretnutí na úrovni SKCH a zorganizovali sme stretnutie vedení farských charít v Prešove.

Jednotlivé farské charity sa zapojili počas pandémie do viacerých aktivít ako Pošli tašku, Daruj rúško, Zbierky školských pomôcok, potravinovej TESCO zbierky i zbierky posteľnej bielizne pre Centrum pre rodinu Sigord. Pre núdzne rodiny vyzbierali Mikulášske balíčky, skrášlili životné prostredie vo svojom okolí, vyrobili vence pre zosnulých z prírodného materiálu.

Na koncoročnom hodnotiacom stretnutí bola za svoju činnosť ocenená Farská charita Milpoš. Blahoželáme.

DARCA: Renovabis Freising Nemecko (cez SKCH)
PODPORENÁ SUMA: 10 483,28 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: december 2019 – január 2021
MIESTO REALIZÁCIE: Prešovská archieparchia

ROK 2019

Rekonštrukcia a stavebné úpravy fasády pobytového sociálneho zariadenia Pod Táborom, Prešov
Cieľom projektu bola rekonštrukcia fasády na budove pobytovo-sociálnych služieb Pod Táborom, Prešov. V prvej etape sa nám podarilo zrekonštruovať čelné štíty budovy vrátane obvodových soklov.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PODPORENÁ SUMA: 15 654,58 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: apríl – december 2019
MIESTO REALIZÁCIE: Pod Táborom 33, Prešov

Kúpa osobného motorového vozidla na podporu poskytovania terénnej formy
Nákup osobného motorového vozidla Škoda Fabia pre terénne aktivity Sociálneho centra, ktoré poskytuje komplexnú poradenskú starostlivosť pre ľudí s problémom závislosti v ich prirodzenom rodinnom prostredí, v náhradnom rodinnom prostredí alebo v otvorenom prostredí. Osobné motorové vozidlo tým predstavuje kľúčový prvok ako sprístupniť pomoc ľuďom v odľahlejších miestach regiónu, ktoré ostávajú bez povšimnutia.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PODPORENÁ SUMA: 9 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: apríl – december 2019
MIESTO REALIZÁCIE: Sociálne centrum, Jarková 79, Prešov 

Oddelené ubytovanie pre rodiny s dieťaťom v Útulku Archa
Vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie ku stavebnému povoleniu pre vybudovanie oddeleného kontajnerového ubytovania pre jednotlivcov a oddelené pre rodiny s dieťaťom alebo jednotlivcom s dieťaťom.

DARCA: Prešovský samosprávny kraj
PODPORENÁ SUMA: 3 540 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: máj – október 2019
MIESTO REALIZÁCIE: Útulok Archa, Pod Táborom 33, Prešov

Cesta z kruhu závislosti
Cieľom projektu je rozšírenie, inovácia a skvalitňovanie činnosti Gréckokatolíckej charity Prešov akreditovaného subjektu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický, fyzický alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby z dôvodu ohrozenia drogových a iných závislostí.

DARCA: Implementačná agentúra MPSVaR SR
PODPORENÁ SUMA: 221 600,19 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: september 2018 – jún 2022
MIESTO REALIZÁCIE: Domov nádeje – centrum pre deti a rodiny, Jarková 79, Prešov 

VIAC O PROJEKTE

Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovinovej deprivácie
Zámerom projektu je zdarma zabezpečiť a poskytovať aspoň jedno teplé jedlo denne, ktoré pozostáva z teplej zahustenej polievky (500 ml), chleba/pečiva (150 g) a teplého nealkoholického nápoja (0,4 l) konečným príjemcom bez skúmania ich pôvodu, pobytu ani základných identifikačných údajov. Dostatočným identifikačným kritériom je požiadanie o teplé jedlo. Pomoc je realizovaná v rámci Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 2014 až 2020, ktorý je financovaný z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby. V roku 2019 bolo celkovo vydaných 24 252 polievok.

DARCA: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
PODPORENÁ SUMA: 0,56 €/porcia
REALIZÁCIA PROJEKTU: november 2016 – október 2020
MIESTO REALIZÁCIE: Nízkoprahové denné centrum, Pod Táborom 33/A, Prešov

VIAC O PROJEKTE

Cesta - pouličný mesačník, spoločný projekt charít na Slovensku
Hlavným cieľom projektu je finančná podpora edičnej činnosti – tlače pouličného mesačníka Cesta a podpora distribúcie v rámci celého Slovenska.

DARCA: Konferencia biskupov Slovenska
PODPORENÁ SUMA: 3 500 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: január – december 2019
MIESTO REALIZÁCIE: Redakcia Cesta, Pod Táborom 33, Prešov

Snoezelen - zlepšenie kvality života a rozvoj osobností seniorov v Dome sv. Simeona v Sačurove
Zriadenie Snoezelen miestnosti pre inovatívnu formu skvalitňovania pobytu, života a rozvoj seniorov v zariadení.

DARCA: Nadácia Henkel Slovensko
PODPORENÁ SUMA: 1 500 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: august – november 2019
MIESTO REALIZÁCIE: Domov  sv. Simeona, Sačurov 

Vianočné darčeky
Hlavným cieľom projektu bolo spríjemniť Vianoce našim prijímateľom zo zariadení a deťom v núdzi, ktoré sú v databáze špeciálneho sociálneho poradenstva. Zamestnanci firmy AT&T Network Slovakia Bratislava sa rozhodli podporiť rodiny v núdzi aj počas roka na základe konkrétnych podnetov od sociálnych pracovníkov z terénu.

DARCA: AT&T Network Slovakia Bratislava, Lenka Bašňáková
PODPORENÁ SUMA: vianočné darčeky podľa prianí – celkovo 188
REALIZÁCIA PROJEKTU: december 2019
MIESTO REALIZÁCIE: Prešov, Humenné, Stará Ľubovňa, Svidník

Poskytovanie odbornej pomoci a podpory obetiam obchodovania s ľuďmi
Predmetom projektu je poskytovanie odbornej pomoci a podpory obetiam obchodovania s ľuďmi počas 24 hodín nepretržite na území Slovenska. Ide teda o pomoc mužom, ženám a deťom pri ich návrate do bežného života,  pomoc v začlenení sa do spoločnosti, úspešný vstup a zotrvanie na trhu práce, ale aj podpora vo výchove a vzdelávaní detí a to maximálne pre 8 obetí súčasne v rámci GKCH Prešov. Projekt realizujeme v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou (SKCH).

Forma pomoci:

 • bezpečné ubytovanie,
 • nevyhnutná zdravotná pomoc a špeciálne lekárske vyšetrenie,       
 • psychologické, právne, sociálne poradenstvo a asistencia,     
 • psychoterapia so špecializáciou na traumatoterapiu,       
 • tlmočenie a služby kultúrnych mediátorov.

V tomto roku sme poskytli pomoc v rámci programu 6 obetiam (z toho 4 ženám a 2 mužom). Dvaja muži boli po ukončení krízovej intervencie vyradení z programu, jedna žena odišla z vlastného rozhodnutia späť k obchodníkovi a 3 ženy sú naďalej v programe vo fáze reintegrácie z dôvodu pokračovania vyšetrovania prípadov. Poskytuje sa im sociálne a právne poradenstvo, psychologická a materiálna pomoc.

Spolu s kolegami z SKCH sa konala koordinačná porada, aj štvrťročné pracovné stretnutia na Ministerstve vnútra SR v Bratislave.

V rámci prevencie v oblasti obchodovania s ľuďmi cez SKCH sme v spolupráci s našimi zariadeniami – Dom sv. Júdu Tadeáša v Humennom a Dom sv. Faustíny vo Svidníku – realizovali preventívne besedy na danú tému pre študentov na školách, odchovancov centier pre deti a rodiny, zariadenia podporovaného bývania, komunitné centrá a centrá na obnovu rodiny na jedenástich stretnutiach pre 285 účastníkov v počte 22 hodín. Taktiež bolo uskutočnených 11 preventívnych besied v Azylovom zariadení Humenné pre migrantov a utečencov.

DARCA: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
PODPORENÁ SUMA: 746 760 eur (spoločne s SKCH)
REALIZÁCIA PROJEKTU: október 2018 – september 2022
MIESTO REALIZÁCIE: Prešov, Svidník 

Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi
Cieľom projektu bolo cez sociálnych pracovníkov a dobrovoľníkov v teréne identifikovať rodiny a jednotlivcov, ktorí potrebujú pomoc. Následne sme im po schválení žiadosti pomohli s odsúhlasením konkrétnej materiálnej pomoci (na rodinu v čiastke max. 400 €).

Cieľová skupina: jednotlivci i rodiny v núdzi, najčastejšie osamelé matky s deťmi, dôchodcovia s nízkym príjmom, viacpočetné rodiny, rodiny s dieťaťom so znevýhodnením, (spolu sa pomohlo 39 rodinám a jednotlivcom).

Obsah pomoci: trvanlivé potraviny, lieky, elektrospotrebiče, potreby pre domácnosť, oblečenie, drogéria, letný tábor, ozdravný pobyt pre dieťa so znevýhodnením, …

Vďaka projektu sa podarilo nielen efektívne pomôcť ľuďom v núdzi priamo v teréne, ale aj rozvinúť spoluprácu s novými dobrovoľníkmi a farskými úradmi, a tým pripraviť vhodné podmienky pre vznik farských charít.

DARCA: Nadácia EPH, Bratislava
PODPORENÁ SUMA: 11 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: apríl – november 2019
MIESTO REALIZÁCIE: Prešovská archieparchia/PSK

Budovanie kapacít na podporu charitatívnej činnosti vo farnostiach a komunitách

Tri hlavné zámery projektu:

 1. Umožniť každému veriacemu zapojiť sa do charitnej činnosti a v spojení s Cirkvou naplniť Ježišovu výzvu slúžiť chudobným.
 2. Byť prospešným pre spoločnosť pomocou ľuďom na jej okraji a budovaním spravodlivosti a sociálnej súdržnosti.
 3. Budovať kapacity Slovenskej katolíckej charity (zahŕňa sekretariát a diecézne charity) pre službu chudobným paralelne a nezávisle od financovania z verejných zdrojov.

DARCA: Renovabis Freising Nemecko
PODPORENÁ SUMA: 10 483,28 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: december 2019 – január 2021
MIESTO REALIZÁCIE: Prešovská archieparchia, Bratislavská eparchia

ROK 2018

Oprava a údržba strechy, komínov v resocializačnom stredisku Domov nádeje
Hlavným cieľom projektu bolo zrealizovať komplexnú opravu strechy (náter) o ploche 320 m2, ktorá bola v havarijnom stave a údržbu komínov na objekte Domova nádeje – centrum pre deti a rodiny, Jarková 79 v Prešove.

DARCA: Prešovský samosprávny kraj
PODPORENÁ SUMA: 1 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: jún – október 2018
MIESTO REALIZÁCIE: Domov nádeje – centrum pre deti a rodiny, Jarková 79, Prešov

Nákup 9-miestneho motorového vozidla s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík
Hlavným cieľom projektu bola kúpa špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou na poskytovanie sociálnych služieb v domove sociálnych služieb.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PODPORENÁ SUMA: 23 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: apríl – december 2018
MIESTO REALIZÁCIE: Dom sv. Anny, Štúrova 5, Stará Ľubovňa

Viac o projekte

Podpora edičnej činnosti
Hlavým cieľom činnosti je podpora edičnej činnosti redakcie pouličného časopisu Cesta.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PODPORENÁ SUMA: 3 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: apríl – december 2018
MIESTO REALIZÁCIE: Redakcia mesačníka Cesta, Pod Táborom 33, Prešov

Viac o projekte

Cesta – pouličný mesačník, spoločný projekt charít na Slovensku
Hlavným cieľom projektu je podpora tlače pouličného časopisu Cesta a jeho distribúcia v rámci celého Slovenska.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PODPORENÁ SUMA: 3 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: apríl – december 2018
MIESTO REALIZÁCIE: Redakcia mesačníka Cesta, Pod Táborom 33, Prešov

ROK 2017

Rekonštrukcia a modernizácia okien v budove pobytových služieb
Hlavným cieľom projektu bola kompletná výmena okien v budove sociálno-pobytových služieb. Projektom sme nadviazali na predchádzajúcu I. etapu rekonštrukcií. V tejto II. etape sme vymenili 27 okien, čím sa zabezpečila energetická úspora, zníženie hlučnosti a zvýšila sa životnosť a estetickosť budovy.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
PODPORENÁ SUMA: 10 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: jún – november 2017
MIESTO REALIZÁCIE: Pobytové sociálne služby, Pod Táborom 33, Prešov

Podpora periodickej tlače Cesta
Hlavným cieľom projektu bola zabezpečenie financovania tlače pouličného časopisu Cesta, ktorý pomáha ľuďom bez domova integrovať sa do spoločnosti, pomáha v prevencii bezdomovectva a pozitívne vplýva na postoje verejnosti voči týmto ľuďom. Vďaka finančnej podpore môžeme naďalej touto formou pomáhať ľuďom žijúcim na okraji spoločnosti.

DARCA: Konferencia biskupov Slovenska
PODPORENÁ SUMA: 4 200 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: január – december 2017
MIESTO REALIZÁCIE: Redakcia mesačníka cesta, Pod Táborom 33, Prešov

Podpora edičnej činnosti
Hlavným cieľom projektu bolo personálne zabezpečiť chod redakcie mesačníka Cesta. napriek poslaniu, ktoré so sebou predaj časopisu prináša, dlhodobo bojujeme so zabezpečením financovania edičnej činnosti. Vďaka dotácii sa nám podarilo zabezpečiť plynulý chod redakcie.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
PODPORENÁ SUMA: 3 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: apríl – december 2017
MIESTO REALIZÁCIE: Redakcia mesačníka cesta, Pod Táborom 33, Prešov.

Modernizácia nábytku
Hlavným cieľom projektu bola výmena nábytku v izbách klientov (stoly, stoličky a nočné stolíky) a v spoločenskej miestnosti/jedálni. Pôvodné vybavenie bolo zastarané a používaním zničené. Vďaka dotácii sa podarilo zmodernizovať všetky izby zakúpením 15 stolov, 47 stoličiek a 23 nočných stolíkov. Projektom sa zlepšili ubytovanie podmienky a priestory prispeli k zvýšeniu komfortu.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
PODPORENÁ SUMA: 2 700 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: jún – november 2017
MIESTO REALIZÁCIE: Domov nádeje, Jarková 79, Prešov

Vianočné balíčky pre klientov
Hlavným cieľom projektu bolo darovať vianočné darčeky pod stromček klientov sociálnych služieb. Klienti svoje priania a sny napísali, aby ich vedeli zamestnanci firmy čo najadresnejšie potešiť. V balíčkoch sa objavili rôzne drobnosti: oblečenie, uteráky, hrnčeky, drogéria, hry, knihy, sladkosti, zimné doplnky a iné. Spolu sme potešili 168 klientov našich služieb.

DARCA: Lenka Bašňáková, firma AT&T Network Slovakia (cez nich ďalšie 4 firmy a 9 jednotlivcov), dm drogeria, Kontura Slovakia
PODPORENÁ SUMA: materiálne vianočné darčeky
REALIZÁCIA PROJEKTU: december 2017
MIESTO REALIZÁCIE: Dom sv. Simeona v Sačurove, Dom sv. Júdu Tadeáša v Humennom, Sociálne centrum Humenné, Domov nádeje v Prešove, Dom sv. Anny v Starej Ľubovni, Charita Užhorod na Ukrajine

Opatrovateľská služby v meste Prešov
Hlavným cieľom projektu bolo poskytovanie domácej opatrovateľskej služby v prirodzenom prostredí klienta. Opatrovateľská služba je vykonávaná úkonmi opatrovateľky v dohodnutom rozsahu. Vďaka finančnému príspevku vieme podať pomocnú ruku seniorom odkázaným na pomoc inej osoby.

DARCA: Mesto Prešov
PODPORENÁ SUMA: 1 999,77 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: január – december 2017
MIESTO REALIZÁCIE: mesto Prešov

ROK 2016

Rekonštrukcia a modernizácia Domova nádeje
Hlavným cieľom projektu bola rekonštrukcia a modernizácia komunitnej miestnosti, terapeutickej miestnosti a izieb klientov Domova nádeje. Pôvodné vybavenie priestorov bolo veľmi skromné, nekompletné, zastaralé a užívaním zničené. Bola nevyhnutná rekonštrukcia stien, podláh a stoličiek.

Úspešnosť projektu:
zlepšili sa ubytovacie a pracovné podmienky klientov a zamestnancov, budova získala v interiéri krajší estetický vzhľad, priestor získal dôstojnejší vzhľad pre ubytovanie klientov, zvýšila sa motivácia klientov, podlahy sú ľahšie na údržbu.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
PODPORENÁ SUMA: 5 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: jún – november 2016
CIELE PROJEKTU: Rekonštrukcia a modernizácia priestorov a výmena podláh v komunitnej miestnosti, terapeutickej miestnosti a 3 izbách pre klientov

Rekonštrukcia a stavebné úpravy zariadenia sociálno-pobytových služieb Pod Táborom, Prešov
Hlavným zámerom projektu bola rekonštrukcia a modernizácia okien a dverí v budove Pobytových služieb Pod Táborom, Prešov. Pôvodný stav bol nevyhovujúci, v havarijnom stave. Staré okná spôsobovali teplotné straty, čím narastali aj náklady na vykurovanie priestoru. Projektom sa sledovalo okrem bezpečnostného hľadiska aj úspora energií a estetický vzhľad budovy.

Úspešnosť projektu:

zlepšili sa ubytovacie podmienky, v izbách je výrazne teplejšie, budova získala krajší estetický vzhľad ako v exteriéri, tak interiéri, priestor získal dôstojnejší vzhľad pre ubytovanie klientov, zvýšila sa zvuková izolácia, okná si vyžadujú minimálnu údržbu a starostlivosť a predpokladá sa dlhá životnosť, úspora finančných zdrojov.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
PODPORENÁ SUMA: 15 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: jún – november 2016
CIELE PROJEKTU: Komplexná výmena okien a dverí Pobytových zariadení Pod Táborom: výmena 35 okien, 2 balkónových dverí a 2 vchodových dverí

CESTA – pouličný mesačník, príležitosť na plnohodnotnejší život nie len pre znevyhodnených
Hlavným cieľom projektu bola podpora tlače pouličného mesačníka CESTA. V jubilejnom roku, kedy sme si pripomenuli 25. výročie nášho znovuobnovenia bolo cieľom projektu ponúknuť širokej verejnosti mesačník Cesta v novom A4 formáte a farebnej grafike. Zámerom bolo vytvoriť konkurencieschopné periodikum. Predaj časopisu má výchovný a terapeutický charakter.

DARCA: Konferencia biskupov Slovenska
PODPORENÁ SUMA: 6 042 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: január – december 2016
CIELE PROJEKTU: Podpora tlače pouličného mesačníka Cesta

Časopis Cesta
Hlavným cieľom projektu bolo personálne zabezpečiť chod Redakcie Cesty. Napriek poslaniu, ktoré so sebou  predaj časopisu prináša, dlhodobo bojujeme s najväčším problémom, a to zo zabezpečením financovania edičnej činnosti. Vďaka dotácií sa nám podarilo pokračovať vo vydávaní časopisu a personálne zastabilizovať šéfredaktorku, ktorá je zároveň jeho tvorcom.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
PODPORENÁ SUMA: 3 450 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: apríl – december 2016
CIELE PROJEKTU: Podpora edičnej činnosti časopisu Cesta

Prevencia kriminality v obchodovaní s ľuďmi
Hlavným cieľom projektu bolo podanie základných informácii študentom stredných škôl o téme obchodovania s ľuďmi. Motivovať mladých k diskusii o týchto problémoch, zvýšiť povedomie o tejto problematike u klientiek Domu sv. Faustíny aj prostredníctvom vybavením potrebnej techniky.

DARCA: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
PODPORENÁ SUMA: 3 750 € (z toho vlastné zdroje 750 €)
REALIZÁCIA PROJEKTU: október 2015 – október 2016
CIELE PROJEKTU: Realizácia preventívnych besied a zabezpečenie technickým vybavením

Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa
Projekt „Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa“ bol implementovaný v rámci programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v období od januára 2012 do decembra 2016. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť nezávislosť detí a mladých ľudí so zdravotným postihnutím (ZP), skvalitniť ich život v rodinách a integrovať ich do majoritnej spoločnosti. Špecifickým cieľom projektu bolo sprístupniť viacstupňové podporné nástroje pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodiny, a tiež vytvoriť pre nich funkčnú sieť sociálnych služieb v okrese. Projekt realizovala Gréckokatolícka charita Prešov v úzkej súčinnosti s Prešovským samosprávnym krajom a Úradom vlády SR.

[su_button url=“http://gkcharita-po.sk/komplexne-socialne-sluzby-pre-deti-a-mladych-ludi-so-zdravotnym-postihnutim-v-regione-stara-lubovna/“ style=“flat“ background=“#c03647″ size=“3″]Viac informácii[/su_button]

ROK 2015

Rekonštrukcia a stavebné úpravy zariadenia sociálno-pobytových služieb Pod Táborom, Prešov
Cieľom projektu bola rekonštrukcia a modernizácia nevyhovujúceho stavu komplexného vykurovania v celej budove, kde sa poskytujú sociálne služby: Nocľaháreň EFETA, Útulok Archa a Domov na pol ceste – Dom Charitas. Vďaka schválenej dotácií sme projektom skvalitnili poskytovanie sociálnych služieb, udržateľnosť aktivít a ďalších činnosti. Do budúcnosti naďalej predpokladáme zníženie ekonomických nákladov na efektívnejšie vykurovanie objektu, hospodárnejšie nakladanie s finančnými prostriedkami.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
PODPORENÁ SUMA: 10 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: jún – november 2015
CIELE PROJEKTU:Komplexná rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému, ktorá pozostávala z výmeny 44 ks vykurovacích panelových telies a plynového kotla v Pobytových zariadeniach Pod Táborom 33, Prešov.

Zlepšenie pracovných podmienok na ergoterapiu domova na pol ceste vo Svidníku
Cieľom projektu bola rekonštrukcia vybraných exteriérových priestorov, kúrenia a elektroinštalácie zariadenia Domov sv. Faustíny – domov na polceste vo Svidníku.

Úspešnosť projektu:

rozšírenie kapacity zariadenia na 15 miest, zlepšenie podmienok na rozvoj pracovných zručností, prostredníctvom rozšírenej ergoterapie posilnenie sebahodnoty, komunikačných schopností a tvorivých zručností klientiek.

DARCA: RENOVABIS Freising, Nemecko
PODPORENÁ SUMA: 10 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: jún – december 2015
CIELE PROJEKTU:zväčšenie jedálne, vytvorenie miestnosti slúžiacej na individuálny rozvoj pracovných zručností klientiek, oprava ústredného kúrenia, vodovodu, výmena elektroinštalácie, rekonštrukcia kancelárie.

Odstránenie havarijného stavu kanalizácie v RS Domov nádeje, Prešov
Hlavným zámerom projektu bola rekonštrukcia kanalizácie v zariadení, ktorá už dlhý čas bola v nevyhovujúcom stave. Kvôli poškodenému potrubiu dochádzalo k zachytávaniu nečistôt, a tým k opätovnému upchávaniu kanalizácie. Vďaka dotácií sa chybu podarilo odstrániť a kanalizáciu komplexne zrekonštruovať.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
PODPORENÁ SUMA: 5 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: jún – november 2015
CIELE PROJEKTU: Rekonštrukcia kanalizácie v zariadení

Zelená zóna – optimistický priestor pre znevýhodnených ľudí
Hlavným cieľom projektu bolo upraviť priestor o ploche, na ktorom by sa vysadili okresné dreviny a ovocné stromčeky. K priestoru by sa osadili 4 jednoduché lavičky, stôl a vymaľoval plot. Zelená zóna by sa mala stať miestom oddychu, individuálnych a skupinových rozhovorov, miestom rehabilitácie a obnovy predchádzajúcich zručností.

Znevýhodnení klienti sa často pohybujú v začarovanom kruhu. Bojujú s vlastnou existenciou, zdravotnými problémami a hlavne s nedostatkom finančných prostriedkov. Tým, žeby si vlastnoručne vybudovali takúto zelenú zónu, mali by pocit užitočnosti, sebarealizácie a zodpovednosti.

DARCA: Nadácia Orange – Grantový program pre optimistov
PODPORENÁ SUMA:  200 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: máj – jún 2015
CIELE PROJEKTUTerén:vyrovnanie, kosenie, hrabanie, zbavenie sa veľkých kameňov na ploche približne 300 m2 Výsadba: 15 okrasných drevín a okrasných stromčekov. Osadenie: drevené lavičky a stôl vyrobených z kusov guľatiny, ktoré klienti samostatne opracovali a osadili.

Dopravný prostriedok pre ambulantné sociálne služby
Hlavným zámerom projektu bolo prostredníctvom finančného daru zakúpenie 5-miestneho motorového vozidla pre potreby klientov predovšetkým ambulantných služieb Pod Táborom v Prešove. Automobil slúži napríklad na zabezpečenie stravy pre klientov, zdravotnícku službu na ulici, transport do zdravotníckeho zariadenia, vybavovanie dokladov a iných administratívnych záležitostí. Podľa potreby slúži pre redakciu pouličného mesačníka Cesta alebo pri humanitárnych katastrofách.

Na kúpu automobilu sme z vlastných zdrojov doplatili sumu 3 350 €.

DARCA: MIVA Slovensko, n. f. Bratislava
PODPORENÁ SUMA: 7 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU:  január – december 2015
CIELE PROJEKTU: Zakúpenie osobného motorového vozidla Dacia Doker.

Rehabilitačný pobyt pre 8-mesačného Matúška
Hlavným zámerom projektu bolo pomôcť mladej rodine v ťažkej životnej situácií. Danka a jej manžel Rado sa dnes tešia dieťatku, ktoré je veľkým bojovníkom. Malý Matúško sa narodil v 6. mesiaci s váhou 420 g. Dieťa malo vážne problémy so zdvíhačom hlavy, prijímaním stravy, ktoré si vyžadovali individuálny prístup. Riešením bolo absolvovať 2-týždenný rehabilitačný pobyt v zariadení TETIS, s. r. o., Špecializovaná detská rehabilitačná nemocnica v Dunajskej Lužnej. Vďaka pobytu sa stav dieťaťa zlepšil, preto mladá rodina absolvovali ďalší rehabilitačný pobyt v Univerzitnej nemocnici v Martine. Finančná podpora značne pomohla mladej rodine a pomohla malému Matúškovi prekonať ťažké obdobie.

DARCA: Nadácia Pontis (Nadačný fond dm drogerie market)
PODPORENÁ SUMA: 438 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: máj – december 2015
CIELE PROJEKTU: Finančná pomoc na rehabilitáciu pre malého Matúška.

PC zadarmo na rozvoj zručností
]Primárnym cieľom projektu bolo pomôcť pri prekonávaní digitálnej priepasti spoločensky vyčleneným skupinám ľudí. Sekundárnym cieľom bolo sprístupniť vzdelávanie, zvyšovať počítačovú gramotnosť a zabezpečiť rovnaké príležitosti aj znevýhodneným skupinám ľudí. Vytvoriť šancu na lepší, kvalitnejší a hlavne plnohodnotnejší život a pomôcť pri ich socializácií.

DARCA: Dobrá krajina (Nadácia Pontis)
PODPORENÁ SUMA: 8 stolových počítačov a 4 monitory
REALIZÁCIA PROJEKTU: júl 2015
CIELE PROJEKTU: Rozvoj digitálnych zručností pre spoločensky vyčlenených skupín ľudí

ROK 2014

Pracovná terapia – cesta k sebarealizácii znevýhodnených ľudí
Hlavným cieľom projektu bolo zakúpenie pracovného materiálu a technických zariadení pre plnohodnotné vykonávanie ergoterapie v našich zariadeniach. Liečba prácou napomáha k zvyšovaniu sebahodnoty a sebarealizácie klientov. Umožňuje zvyšovať a udržiavať pracovné návyky , zručnosti a schopnosti. Človeku pomáha zlepšiť zdravie, kvalitu života, telesné a psychické funkcie a návrat funkčných schopností.

DARCA: Zamestnanecký grantový program Pomáhame komunite prostredníctvom pani Mgr. Sylvií Hetmankovej z Oddelenia regionálneho predaja z T-Centra na Hlavnej ulici 54 v Prešove.
PODPORENÁ SUMA: 1 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: marec 2014
CIELE PROJEKTU: Zakúpenie pracovného materiálu a technických zariadení pre plnohodnotné vykonávanie ergoterapie v našich zariadeniach.

Počítače pre všetkých
Hlavným cieľom projektu bolo pomôcť pri prekonávaní digitálnej priepasti spoločensky vyčleneným skupinám ľudí. Projektom sme sa snažili sprístupniť vzdelávanie, zvyšovať počítačovú gramotnosť  a zabezpečiť rovnaké príležitostí aj znevýhodneným skupinám ľudí. Vytvoriť šancu na lepší, kvalitnejší a hlavne plnohodnotnejší život a pomôcť pri socializácii klientov Útulku Archa, Pod Táborom 33, Prešov.

DARCA: Spravbytkomfort, a. s.
PODPORENÁ SUMA: jedna úplne funkčná počítačová zostava prostredníctvom Sociálny Prešov, o. z.
REALIZÁCIA PROJEKTU: október 2014
CIELE PROJEKTU:Výuka práce s počítačom:získanie základných pojmov s cieľom naučiť klientov samostatnej práce s PC.
Sociálna rehabilitácia: relaxácia a práca s PC a internetom. Klienti môžu komunikovať s príbuznými a priateľmi a rozvíjať si svoje komunikačné a manuálne schopnosti, precvičovať motoriku, pamäť, vizuálnu zložku, postreh, logiku a jazykové znalosti.
Počítač ako učebná pomôcka: osvojovanie si pracovných návykov, zručností, udržiavanie a rozvíjanie fyzických, mentálnych a pracovných schopností a integrácia do spoločnosti.
Záujmová činnosť: samovzdelávanie.

Zavedenie novej rubriky do pouličného mesačníka Cesta
Primárnym cieľom projektu bola podpora rozvoja novej rubriky do mesačníka Cesta zameranej na podporu tradičnej rodiny vo všetkých jej oblastiach. Projekt pomohol aj k programovému vybaveniu redakcie a podporu personálnu v časopise Cesta.

DARCA: Konferencia biskupov Slovenska
PODPORENÁ SUMA: 6 400 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: január – december 2014
CIELE PROJEKTU: Rozvoj mesačníka Cesta prostredníctvom novej rubriky, programového a personálneho zabezpečenia redakcie.

ROK 2013

Rekonštrukcia a modernizácia kúrenia v budove Pobytových služieb Pod Táborom, Prešov
Hlavným cieľom projektu bolo podpora Terénnej sociálnej práce, ktorá sa vykonáva v prirodzenom prostrední klientov v sociálne vylúčených komunitách alebo u sociálne znevýhodnených obyvateľov.

Projekt bol realizovaný formou 3 aktivít:
 1. Terénna práca prostredníctvom poskytovania sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie, sprevádzanie klienta s cieľom hľadania riešenia jeho nepriaznivej sociálnej situácie. Činnosť pozostávala z permanentného monitorovania a depistáže rizikových a problémových skupín, osôb bez domova alebo závislých a ďalších v miestach realizácie projektu, so sprevádzaním po rôznych inštitúciach.
 2. Ambulantná práca vykonávaná v priestoroch kancelárie Terénnej sociálnej práce:
  • zistenie anamnézy klienta,
  • administratívna pomoc, korešpondencia,
  • finančné spoluhospodárenie,
  • písanie životopisu, spôsoby podania Žiadosti o zamestnanie,
  • individuálny prístup v riešení problému nezamestnanosti.
 3. Integračná práca realizovaná osobným manažmentom klienta, ktorý získal zamestnanie. Cieľom je udržanie si kontaktu s ním po dobu 6 mesiacov po získaní zamestnania, spätná väzba od zamestnávateľov a poskytovanie krízovej intervencie v prípade potreby.

DARCA:Európsky sociálny fond a Fond sociálneho rozvoja prostredníctvom projektov v rámci Terénnej sociálnej práce.
PODPORENÁ SUMA: 43 776 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: 2011 – 2013
CIELE PROJEKTU:Motivácia a aktivizácia cieľových skupín pre zmenu kvality života ponukou distribúcie pouličného časopisu Cesta.
Zvyšovanie povedomia a informovanosti majoritnej spoločnosti s cieľom jej aktivizácie pre predchádzanie sociálno-patologickým javom.
Poskytovanie služieb sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie za účelom odstraňovania akútnej sociálnej núdze.
Zapojenie klientov do zodpovedajúcich služieb projektu.
Monitoring a despitáž cieľových skupín v teréne mesta Prešov.
Poskytovanie služieb pracovného odborného poradenstva za účelom sprostredkovania zamestnania a jeho získania.

ROK 2012

Výmena okien a oprava fasády RS Domov nádeje
Hlavným cieľom projektu bola rekonštrukcia budovy zariadenia v podobe výmeny okien a oprava fasády Domova nádeje v Prešove.

Úspešnosť projektu:
ušetrenie energii na vykurovanie, zlepšenie estetického vzhľadu budovy, oprava nevyhovujúceho stavu budovy.

DARCA: Úrad vlády Slovenskej republiky, Odbor koordinácie protidrogovej stratégie Bratislava
PODPORENÁ SUMA: 20 981 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: január – december 2012
CIELE PROJEKTU: Výmena okien a oprava fasády na budove zariadenia.

Vynovenie vozového parku
Hlavným cieľom projektu bol rozvoj sociálnych služieb prostredníctvom zlepšenia vozového parku s cieľom skvalitniť služby pre ľudí v núdzi.

Úspešnosť projektu:

zabezpečenie terénnej sociálnej práce, vyhľadávacia činnosť a prvý kontakt s klientmi, preprava čiastočne alebo úplne imobilných klientov, dovoz a distribúcia materiálu, šatstva, potravín, čistiacich a hygienických potrieb pre ľudí v núdzi, zabezpečenie prevádzky sociálnych zariadení, účasť klientov na pracovnej a terénnej terapii, účasť klientov na vzdelávacích aktivitách.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
PODPORENÁ SUMA: 9 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: január – december 2012
CIELE PROJEKTU: Vynovenie vozového parku organizácie.