Služba včasnej intervencie

služba Domu sv. Anny v Starej Ľubovni

Poskytujeme sociálnu službu určenú pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením alebo ohrozeným vývinom od 0 – 7 rokov. Táto služba je poskytovaná prostredníctvom poradcov, ktorí podporujú každú rodinu podľa individuálnych potrieb v spolupráci s potrebnými odborníkmi. Služba včasnej intervencie sa poskytuje prevažne terénnou formou, v prirodzenom prostredí dieťaťa. V niektorých prípadoch je možné dohodnúť sa aj na ambulantnej forme.

Dátum začatia poskytovania sociálnej služby: 1. január 2015
Kapacita zariadenia: 5

 

Poslaním zariadenia

je sprevádzanie rodín, detí a mladých dospelých  v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť poslania GKCH – byť blízko pri človeku a napĺňať evanjeliové prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi.

Vízia

Chceme byť partnermi dieťaťu a jeho rodine prostredníctvom stabilného tímu a dostupnej pomoci. 

Vízia Domu sv. Anny – služba včasnej intervencie (k nahliadnutiu):

 

Aké a pre koho sme zariadenie?

Služba včasnej intervencie podľa § 33 zákona č. 448/2008 o soc. službách v platnom znení pre dieťa do 7. rokov, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine dieťaťa.

Aké činnosti poskytujeme?

  • odborné činnosti: špecializované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, vykonáva stimuláciu komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím, preventívna aktivita;
  • obslužné činnosti: vecné plnenie pri ambulantnej forme (využívanie spoločných priestorov: náklady na vykurovanie, dodávka teplej vody, upratovanie, dodávka elektrickej energie, dodávka plynu a vody, odvádzanie odpadových vôd a osvetlenie).
 
 
 

 

Dom sv. Anny – služba včasnej intervencie

Bc. Monika Markovičová – vedúca zariadenia: 0904 738 533

Letná 7, 064 01 Stará Ľubovňa

0903 522 846, svi@gkcharita-po.sk

 

AKTIVITY A PODUJATIA DOMU SV. ANNY

Ďakovali sme všetkým mamám
Pri príležitosti Dňa matiek sme si pre mamičky detí v rámci Domu sv. Anny – služby včasnej intervencie pripravili milé posedenie.