Domov sociálnych služieb

služba Domu sv. Anny v Starej Ľubovni

Ide o ambulantnú sociálnu službu, ktorá poskytuje služby fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo dopravená do miesta poskytovania služby na 4 alebo na 8 hodín denne.

Dátum začatia poskytovania sociálnej služby: 2. november 1999
Kapacita zariadenia: 20

Aké a pre koho sme zariadenie?

Domov sociálnych služieb podľa § 38 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení pre deti od začatia povinnej školskej dochádzky (od 7 rokov) a mladých dospelých s telesným, mentálnym, intelektuálnym, zmyslovým a kombinovaným postihnutím. Stupeň odkázanosti je najmenej V. (u nevidiacich stupeň odkázanosti je III.) podľa zákona o sociálnych službách.

Aké služby poskytujeme?

  • odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby; sociálne poradenstvo; sociálna rehabilitácia; rozvoj pracovných zručností; pomoc pri pracovnom uplatnení;
  • iné činnosti: rôzne masáže; využívanie pozitívnych účinkov vody a hudby v relaxačných miestnostiach, snoezelen; parafín; solux a preprava.
  • V rámci poskytovania sociálnych služieb sa do ponuky zariadenia zahŕňajú aj iné aktivity ˗ pravidelné nácviky divadelných predstavení s verejným vystúpením, duchovný program a iné.

Čo je potrebné pri prijatí?

  • dohodnúť si osobné stretnutie,
  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti (vydáva VÚC).

 

CENNÍK ZA POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY

CENNÍK ZA INÉ ČINNOSTI V DsA

 

Kontaktné údaje

Dom sv. Anny

Štúrova 5, Letná 7, 064 01 Stará Ľubovňa

Bc. Monika Markovičová – vedúca zariadenia

052 23 88 304, 0904 738 533

domsvanny@gkcharita-po.sk