Domov sociálnych služieb

služba Domu sv. Anny v Starej Ľubovni

Ide o ambulantnú sociálnu službu, ktorá poskytuje služby fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo dopravená do miesta poskytovania služby na 4 alebo na 8 hodín denne.

Dátum začatia poskytovania sociálnej služby: 2. november 1999
Kapacita zariadenia: 20

Aké a pre koho sme zariadenie?

Domov sociálnych služieb podľa § 38 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení pre deti od začatia povinnej školskej dochádzky (od 7 rokov) a mladých dospelých s telesným, mentálnym, intelektuálnym, zmyslovým a kombinovaným postihnutím. Stupeň odkázanosti je najmenej V. (u nevidiacich stupeň odkázanosti je III.) podľa zákona o sociálnych službách.

Aké činnosti poskytujeme?

  • odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, rozvoj pracovných zručností, pomoc pri pracovnom uplatnení, ošetrovateľská starostlivosť;
  • obslužné činnosti: stravovanie, vecné plnenie (využívanie spoločných priestorov: náklady na vykurovanie, dodávka teplej vody, upratovanie, užívanie výťahu, dodávka elektrickej energie, dodávka plynu a vody, odvádzanie odpadových vôd a osvetlenie);
  • ďalšie činnosti: záujmová činnosť, pre deti sa poskytuje výchova a utvárajú podmienky na vzdelávanie;
  • iné činnosti: rôzne masáže (podvodná masáž), Snoezelen;
  • odborné zameranie: v zariadení sa pracuje konceptom bazálnej stimulácie.

 

STRATEGICKÝ DOKUMENT DOMU SV. ANNY

INFORMÁCIE K PODMIENKAM PRIJATIA A UZATVORENIU ZMLUVY

CENNÍK ZA POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY

CENNÍK ZA INÉ ČINNOSTI V DsA

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE SOC. SLUŽBY

PRÍLOHY – potrebné pred nástupom

PODÁVANIE A RIEŠENIE PODNETOV A SŤAŽNOSTÍ

POSTUP PRIJÍMANIA DAROV

DAROVACIA ZMLUVA – VZOR

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY 2023 – Dom sv. Anny

KRÍZOVÝ PLÁN (COVID-19) – Dom sv. Anny, Stará Ľubovňa

NAŠE AKTIVITY A PODUJATIA

 
 

Kontaktné údaje

Dom sv. Anny

Štúrova 5, Letná 7, 064 01 Stará Ľubovňa

Bc. Monika Markovičová – vedúca zariadenia

052 23 88 304, 0904 738 533

domsvanny@gkcharita-po.sk 

Mgr. Ondrej Pristáč – zástupca vedúcej:
0904 738 358, zastupcadsa@gkcharita-po.sk

Opatrovateľský úsek: 052 23 88 305

Preprava: 0910 842 031