Tlač

VÝBEROVÉ KONANIE - TERÉNNY SOCIÁLNY PRACOVNÍK

Gréckokatolícka charita Prešov vyhlasuje výberové konanie na dve pracovné miesta:

jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)
jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP)

Výberové konanie sa uskutoční dňa 21. septembra 2017 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky Gréckokatolíckej charity Prešov, Hlavná 2 v Prešove. Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov. Záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP, TP alebo obe pozície).

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 14. septembra 2017. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

PODMIENKY PRIJATIA A BLIŽŠIE INFO