Rehabilitačné stredisko

služba Domu sv. Anny v Starej Ľubovni

Ide o ambulantnú sociálnu službu, prostredníctvom ktorej zlepšujeme schopnosti prijímateľov pri zvládaní bežných denných aktivít. K zlepšovaniu schopností napomáhajú rôzne činnosti. Veľmi obľúbená je hydroterapia, bazálna stimulácia a používanie mobilizačných techník.

Dátum začatia poskytovania sociálnej služby: 1. január 2014
Kapacita zariadenia: 10

Aké a pre koho sme zariadenie?

Rehabilitačné stredisko podľa § 37 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení pre deti od začatia povinnej školskej dochádzky (od 7 rokov) a mladých dospelých s telesným, mentálnym, intelektuálnym, zmyslovým a kombinovaným postihnutím.

Aké služby poskytujeme?

  • iné činnosti: rôzne masáže, využívanie pozitívnych účinkov vody (formou kúpeľa) a hudby v relaxačných miestnostiach, snoezelen, parafín, solux a preprava.
  • V rámci poskytovania sociálnych služieb sa do ponuky zariadenia zahŕňajú aj iné aktivity ˗ pravidelné nácviky divadelných predstavení s verejným vystúpením, duchovný program a iné.

Čo je potrebné pri prijatí?

  • dohodnúť si osobné stretnutie,
  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti (vydáva VÚC).

 

CENNÍK ZA POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY

CENNÍK ZA INÉ ČINNOSTI V DsA

 

Kontaktné údaje

Dom sv. Anny

Štúrova 5, Letná 7, 064 01 Stará Ľubovňa

Bc. Monika Markovičová – vedúca zariadenia

052 23 88 304, domsvanny@gkcharita-po.sk