Dom sv. Júdu Tadeáša, Humenné

denný stacionár pre dospelých v meste Humenné

Ide o ambulantnú sociálnu službu, ktorou sa snažíme vytvárať harmonické a domáce prostredie, v rámci ktorého sa klienti socializujú, stretávajú svojich priateľov a rozvíjajú svoje zručnosti. Usilujeme sa o napĺňanie individuálnych potrieb a vedenie klientov k sebestačnosti a samostatnosti.

Prečo si vybrať nás?

Počas pracovných dní v čase od 7.30 do 16:00 ponúkame dospelým fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa zmysluplné trávenie času v príjemnom prostredí. Odbornú starostlivosť zabezpečuje náš personál, ktorý vytvára denný program vzhľadom na individuálne potreby klientov.

Aké a pre koho sme zariadenie?

Denný stacionár podľa § 40 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení pre fyzické osoby (so zameraním a dospelé osoby so zdravotným znevýhodnením), ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a sociálnu službu v zariadení na určitý čas počas dňa. Forma poskytovania sociálnej služby je ambulantná.

Aké služby poskytujeme?

  • odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby; sociálne poradenstvo; sociálna rehabilitácia; rozvoj pracovných zručností;
  • obslužné činnosti: stravovanie;
  • ďalšie činnosti: záujmová činnosť;
  • iné činnosti: duchovná a pastoračná starostlivosť.

Čo je potrebné pri prijatí?

  • dohodnúť si osobného stretnutie,
  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na denný stacionár (vydáva obec podľa miesta trvalého bydliska),
  • potvrdenie o príjme.

NAŠE AKTIVITY A PODUJATIA

 

Kontaktné údaje

Dom sv. Júdu Tadeáša

Štefánikova 1525/29, 066 01 Humenné

Mgr. Danka Pavlíková – vedúca zariadenia

057 77 56 993, domsvjudutadeasa@gkcharita-po.sk