Dom sv. Júdu Tadeáša, Humenné

sociálne služby pre zdravotne znevýhodnených ľudí v meste Humenné a jeho okolí

Ponúkame ambulantné sociálne služby počas dňa od 7.30 do 16.00 hodiny. Vytvárame harmonické a domáce prostredie. Naši prijímatelia sa socializujú, nadväzujú priateľstvá a rozvíjajú svoje zručnosti. Usilujeme sa o napĺňanie individuálnych potrieb a vedieme prijímateľov k sebestačnosti a samostatnosti.

Prečo si vybrať nás?

V zariadení sa snažíme vytvárať vhodné podmienky k zmysluplnému tráveniu času prijímateľov v príjemnom prostredí. Odbornú starostlivosť zabezpečuje náš šikovný personál, ktorý vytvára denný program vzhľadom na individuálne potreby prijímateľov.

Poslanie

je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť poslania GKCH – byť blízko pri človeku a napĺňať evanjeliové prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi.

Vízia

Komplexné služby a zmysluplné činnosti podporujúce osobnú slobodu a dôstojný život v prirodzenom prostredí.

Poslanie, hodnoty, motto, vízia a ciele Domu sv. Júdu Tadeáša (k nahliadnutiu):