Teplé jedlá

Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie

V rámci Opatrenia 2 sa zabezpečením teplého jedla fyzickým osobám bez prístrešia počas roka priamo zníži deprivácia z nedostatku jedla.
Cieľom projektu je poskytnúť, len na základe požiadania, t. j. bezodplatne teplú zahustenú polievku (tzv. desiatovú, 500 ml, chlieb/pečivo 150 g, teplý nealkoholický nápoj 0,4 l) so sprievodnými opatreniami.

Pomoc je realizovaná v rámci Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 2014 – 2020, ktorý je financovaný z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby.

Gréckokatolícka charita Prešov realizuje Opatrenie 2. – Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie. Činnosť sa realizuje na základe uzatvorenej Zmluve o partnerstve č. 223/OPERDFaFEAD/2016 a príslušných dodatkoch. Opatrenie 2 je realizované v Nízkoprahovom dennom centre Gréckokatolíckej charity Prešov na adrese Pod Táborom 33/A v meste Prešov.

Harmonogram realizácie Opatrenia 2

Miesto poskytnutia teplého jedla: Pod Táborom 33/A, Prešov
Termín poskytnutia teplého jedla: v pracovných dňoch (pondelok – piatok) v čase od 13:00 do 13:30

Návrh realizácie Opatrenia 2