Dom svätej Anny, Stará Ľubovňa

kombinované služby pre deti a mladých so zdravotným znevýhodnením v Starej Ľubovni

Zariadenie sociálnych služieb Dom sv. Anny poskytuje komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktoré sú predpokladom skvalitnenia  života a sprístupnenia podporných nástrojov prijímateľom a ich rodinám. Hlavným cieľom je integrácia detí a mladých ľudí do majoritnej spoločnosti, podpora ich sebaobslužných, kognitívnych a pracovných schopností. Realizovať model komplexnej starostlivosti sa nám podarilo aj vďaka programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce prostredníctvom projektu „Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa“, ktorý sme realizovali v rokoch 2012 až 2016.

Poslaním zariadenia

je sprevádzanie rodín, detí a mladých dospelých  v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť poslania GKCH – byť blízko pri človeku a napĺňať evanjeliové prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi.

Vízia

Pre deti a dospelých so zdravotným znevýhodnením spoločne tvoríme priestor pre rast, kde s úsmevom a láskavosťou prostredníctvom individuálneho prístupu zmysluplne vyplníme Váš čas. Ponúkame možnosť rozvíjať sa, silu nevzdávať sa, zažiť pocit spolupatričnosti, načerpať energiu do bežného života. 

Poslanie, hodnoty, motto, vízia a ciele Domu sv. Anny (k nahliadnutiu):

 

           

Prečo si vybrať nás?

Našou prácou sa snažíme zvyšovať nezávislosť detí a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením a skvalitňovať ich život. Snažíme sa ich integrovať do majoritnej spoločnosti a vytvárať funkčnú sieť služieb na podporu sebarealizácie ľudí so zdravotným znevýhodnením a ich rodín. Prostredníctvom ADOS Charitas Prešov je prijímateľom zabezpečovaná denne ošetrovateľská starostlivosť sestrou. V rámci iných činností Dom sv. Anny ponúka prijímateľom možnosť prepravy do a zo zariadenia, ktoré je upravené pre prepravu ľudí na invalidnom vozíku. V septembri 2016 po prvýkrát otvorila svoje brány Špeciálna základná škola sv. Anny, ktorej zriaďovateľom je Gréckokatolícky arcibiskupský školský úrad Prešov. Touto výchovno-vzdelávacou inštitúciou sme doplnili špeciálnu komplexnú starostlivosť pre deti s povinnou školskou dochádzkou: https://szssvanny.edupage.org/. Práve deti s kombinovaným znevýhodnením si vyžadujú komplexnú špeciálnu starostlivosť, ktorú sa u nás snažíme vytvárať. Zamestnanci Domu sv. Anny neustále pracujú na svojej odbornosti absolvovaním rôznych kurzov a školení.  Všetci odborní zamestnanci absolvovali školenia v metódach práce Bazálnej stimulácie a Snoezelen.

Dom sv. Anny aktuálne poskytuje starostlivosť deťom a mladým ľuďom so zdravotným postihnutím v troch registrovaných službách:
  • Domov sociálnych služieb zriadený podľa  § 38 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení. Registrovaný od 02.11.1999 s aktuálnou kapacitou 20 miest.
  • Rehabilitačné stredisko zriadené podľa § 37 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení. Registrované od 04.12.2013 s aktuálnou kapacitou 10 miest.
  • Služba včasnej intervencie zriadená podľa § 33 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení pre dieťa do 7. rokov, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine dieťaťa. Registrovaná od 01.12.2014 s aktuálnou kapacitou 5 miest v ambulantnej forme.

Domov sociálnych služieb

Hlavnou úlohou je poskytovanie sociálnych služieb fyzickým osobám, ktoré sú z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu alebo ťažkého zdravotného postihnutia odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Viac informácii

 

 

Rehabilitačné stredisko

Ide o ambulantnú sociálnu službu, prostredníctvom ktorej zlepšujeme schopnosti prijímateľov pri zvládaní bežných denných aktivít. 

Viac informácií

 

 

Služba včasnej intervencie

Ide o ambulantnú a terénnu službu, ktorej veľkým prínosom je súčinnosť oboch foriem. Poskytovanie služieb v rodinnom prostredí má viacero výhod: dieťa v prirodzenom prostredí sa dokáže lepšie koncentrovať, rodina nemusí s dieťaťom cestovať, a zároveň môže byť usmerňovaná a vidí ako s dieťaťom pracovať. V ambulantnej forme v našom zariadení má dieťa dohodnutý program/individuálny plán a vďaka intenzívnej spolupráci sú dosahované dobré výsledky.

Viac informácii

 

 

Bazálna stimulácia

Naše zariadenie od roku 2011 integruje koncept Bazálnej stimulácie do každodennej starostlivosti o deti s ťažkým zdravotným postihnutím. Bazálna stimulácia je koncept ošetrovateľskej starostlivosti u ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Jej základom je starostlivosť zohľadňujúca potreby prijímateľa tak, aby boli využité všetky jeho možnosti v nadviazaní vzťahu a udržiavaní komunikácie s okolím. Ako uvádza zakladateľ konceptu Prof. Andreas Frőhlich: „ Život je možný len vo vzťahu“ a umožňuje ľuďom s postihnutím uvedomovať si samých seba, svoje telo, svoje okolie a nadväzovať vzťahy na určitej komunikačnej úrovni. Najdôležitejšou myšlienkou konceptu bazálnej stimulácie je prijatie prijímateľa ako individuálnu osobnosť s určitými schopnosťami a potrebami a s potrebou komunikovať s okolím. Pre túto metódu je najdôležitejšia empatia, umenie pochopiť správanie sa a porozumieť jeho potrebám. Cieľom bazálnej stimulácie je vďaka zmyslovej stimulácii a pohybu umožniť vznik nových neuronálnych spojení v mozgu. Koncept spočíva v ponúkaní elementárnych podnetov všade tam, kde si človek vzhľadom na svoj zdravotný stav nedokáže zabezpečiť ich dostatočný prísun, pričom využíva vlastné techniky. Každá technika podľa tohto konceptu je realizovaná s cieľom stimulácie jednotlivých zmyslov a vytvárania nových zážitkov. Autor konceptu Bazálnej stimulácie Prof. Dr. Andreas Fröhlich hovorí o ľuďoch so zmenami v oblasti vnímania, hybnosti a komunikácie ako o osobnostiach, ktoré potrebujú iných k tomu, aby im priblížili svet v tej najjednoduchšej rovine, umožnili im pohnúť sa alebo zmeniť polohu a porozumeli im aj bez slov. Tieto slová vystihujú podstatu poskytovania profesionálnej individuálnej starostlivosti o každého človeka, ktorý to vzhľadom na svoj zdravotný stav potrebuje a snahou nášho zariadenia je implementovať ich v rámci poskytovania komplexnej starostlivosti o deti v našom zariadení.

Snoezelen

Snoezelen vznikol v Holandsku v 70. tých rokoch, kedy nastávali zmeny v postojoch voči ľuďom s hendikepom, pretože aj títo ľudia sú schopní učiť sa, vzdelávať sa, nemajú iba základné potreby. Postupne sa menili Snoezelen miestnosti, v ktorých trávili čas sami, svojím tempom, bez vedenia. Zo začiatku bol Snoezelen vnímaný ako voľnočasová aktivita, neskôr ako odborná metóda, ktorej zámerom bolo dať týmto ľuďom niečo viac a rozšíriť im svet. Realizuje sa v špeciálnej multisenzorickej miestnosti, kde sú zmysly dieťaťa/prijímateľa stimulované prostredníctvom rôznych zvukových, svetelných, hmatových, čuchových a chuťových podnetov s možnosťou polohovania a prvkov bazálnej stimulácie. Cieľovou skupinou sú najmä deti a osoby so zdravotným znevýhodnením a špecifickými vývinovými poruchami, taktiež pre osoby s demenciou, psychickými poruchami, ako aj pre bežnú populáciu a to najmä pri odbúravaní stresu.

 

KRÍZOVÝ PLÁN (COVID-19) – Dom sv. Anny, Stará Ľubovňa

NAŠE AKTIVITY A PODUJATIA

 
 
 

Kontaktné údaje

Dom sv. Anny

Štúrova 5, Letná 7, 064 01 Stará Ľubovňa

Bc. Monika Markovičová – vedúca zariadenia:
052 23 88 304, 0904 738 533

domsvanny@gkcharita-po.sk 

Mgr. Ondrej Pristáč – zástupca vedúcej:
0904 738 358

Opatrovateľský úsek: 052 23 88 305

Preprava: 0910 842 031