Dom svätej Anny, Stará Ľubovňa

kombinované služby pre deti a mladých so zdravotným znevýhodnením v Starej Ľubovni

Zariadenie sociálnych služieb Dom sv. Anny poskytuje komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktoré sú predpokladom skvalitnenia  života a sprístupnenia podporných nástrojov prijímateľom a ich rodinám. Hlavným cieľom je integrácia detí a mladých ľudí do majoritnej spoločnosti, podpora ich sebaobslužných, kognitívnych a pracovných schopností.

Poslaním zariadenia

je sprevádzanie rodín, detí a mladých dospelých  v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť poslania GKCH – byť blízko pri človeku a napĺňať evanjeliové prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi.

Vízia

Pre deti a dospelých so zdravotným znevýhodnením spoločne tvoríme priestor pre rast, kde s úsmevom a láskavosťou prostredníctvom individuálneho prístupu zmysluplne vyplníme Váš čas. Ponúkame možnosť rozvíjať sa, silu nevzdávať sa, zažiť pocit spolupatričnosti, načerpať energiu do bežného života.

Vízia Domu sv. Anny (k nahliadnutiu):

 

Prečo si vybrať nás?

Máme dlhoročné skúsenosti (od roku 1999). Prijímatelia nám dávajú pozitívnu spätnú väzbu. Odborné činnosti sú profesionálne vykonávané stabilným pracovným tímom, ktorý sa pravidelne vzdeláva. Pri poskytovaní sociálnych služieb pracujeme konceptom Bazálnej stimulácie. Individuálny prístup uplatňujeme v Snoezelen miestnosti. Záujmové činnosti prijímateľov sú pestré a bohaté počas celého roka. Kvalitu sociálnych služieb zabezpečujeme individuálnou prepravou. Naším blízkym partnerom je Špeciálna základná škola sv. Anny: https://szssvanny.edupage.org/.

 

Domov sociálnych služieb

Hlavnou úlohou je poskytovanie sociálnych služieb fyzickým osobám, ktoré sú z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu alebo ťažkého zdravotného postihnutia odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Viac informácii

 

 

Rehabilitačné stredisko

Ide o ambulantnú sociálnu službu, prostredníctvom ktorej zlepšujeme schopnosti prijímateľov pri zvládaní bežných denných aktivít.

Viac informácií

 

 

Služba včasnej intervencie

Ide o ambulantnú a terénnu službu, ktorej veľkým prínosom je súčinnosť oboch foriem. Poskytovanie služieb v rodinnom prostredí má viacero výhod: dieťa v prirodzenom prostredí sa dokáže lepšie koncentrovať, rodina nemusí s dieťaťom cestovať, a zároveň môže byť usmerňovaná a vidí ako s dieťaťom pracovať. V ambulantnej forme v našom zariadení má dieťa dohodnutý program/individuálny plán a vďaka intenzívnej spolupráci sú dosahované dobré výsledky.

Viac informácii

 

 

Náš rok 2022 v skratke
 • spoločné aktivity a stretnutia s rodinami, ktorým sa poskytuje služba včasnej intervencie;
 • Deň modlitby a spoločenstva – duchovná obnova pre prijímateľov a ich rodinných príslušníkov;
 • Deň povolania – beseda o rehoľnom povolaní s rehoľnou sestrou Beátou;
 • Mobilné planetárium – vesmír prebádaný prostredníctvom projekcie filmov;
 • návšteva a ukážky hasičského záchranného zboru;
 • pracovná návšteva JUDr. Zuzany Stavrovskej, komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím;
 • spoločný 2-dňový výlet s príjimateľmi a ich rodinnými príslušníkmi za našimi priateľmi z klubu Harley Davison No.1v Bojniciach;
 • v lete nás potešila návšteva hudobnej skupiny Rolland z Čirča, uskutočnili sme mnoho výletov v okolí Starej Ľubovne, zažili sme atmosféru kina i spoločných opekačiek v areáli zariadenia;
 • vydarenou akciou bol druhý ročník charitatívneho podujatia, ktoré organizovalo OZ Misia úsmev a nádej. V rámci podujatia vystúpili naši prijímatelia s tanečným programom a výťažok z tejto akcie poputoval nášmu zariadeniu;
 • po dvoch rokoch sme sa opäť tešili Ľubovnianskemu jarmoku, kde sme sa odprezentovali svojimi výrobkami v uličke remesiel;
 • s rozprávkou Tri prasiatka dospelí divadelníci – prijímatelia DsA potešili deti v Materskej škole v Lipanoch;
 • súčasťou roka bola aj duchovná starostlivosť o naších prijímateľov sociálnej služby cez duchovné obnovy, sv. spovede a eucharistiu;
 • prioritou počas tohto roka bolo vzdelávanie zamestnancov, aby sme vedeli reagovať na potreby našich prijímateľov a ako kolektív vedomostne i odborne rástli. Všetci odborní zamestnanci absolvovali 2-dňový kurz bazálnej stimulácie, opatrovateľky boli preškolené v koncepte kinestetiky. Sociálna pracovníčka pre službu včasnej intervencie realizuje vzdelávanie Dieťa so zdravotným znevýhodnením v SVI;
 • počas roka sme absolvovali množstvo seminárov a vzdelávaní v oblastiach komunikácie, v oblasti práce s deťmi s PAS, zvládania stresu, či syndrómu vyhorenia.