Dom svätej Anny, Stará Ľubovňa

kombinované služby pre deti a mladých so zdravotným znevýhodnením v Starej Ľubovni

Ide o zariadenie s kombinovanými službami zastrešuje viaceré sociálne, zdravotnícke a doplnkové služby. Ide o miesto, kde sa „nemožné stáva možným“ pre deti a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením a rodiny so zdravotne znevýhodneným členom. Realizovať model komplexnej starostlivosti sa nám podarilo aj vďaka programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce prostredníctvom projektu „Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa“, ktorý sme realizovali v rokoch 2012 až 2016.

Poslaním zariadenia

je sprevádzanie rodín, detí a mladých dospelých  v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť poslania GKCH – byť blízko pri človeku a napĺňať evanjeliové prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi.

Vízia

Pre deti a dospelých so zdravotným znevýhodnením spoločne tvoríme priestor pre rast, kde s úsmevom a láskavosťou prostredníctvom individuálneho prístupu zmysluplne vyplníme Váš čas. Ponúkame možnosť rozvíjať sa, silu nevzdávať sa, zažiť pocit spolupatričnosti, načerpať energiu do bežného života. 

Poslanie, hodnoty, motto, vízia a ciele Domu sv. Anny (k nahliadnutiu):

 

           

Prečo si vybrať nás?

Našou prácou sa snažíme zvyšovať nezávislosť detí a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením a skvalitňovať ich život. Snažíme sa ich integrovať do majoritnej spoločnosti a vytvárať funkčnú sieť služieb na podporu sebarealizácie ľudí so zdravotným znevýhodnením a ich rodín. Vďaka Špeciálnej základnej škole sv. Anny, ktorá sídli v našich priestoroch, prepájame sociálnu rehabilitáciu a rozvoj pracovných zručností s edukačným procesom. Práve deti s kombinovaným znevýhodnením si vyžadujú komplexnú špeciálnu starostlivosť, ktorú sa u nás snažíme vytvárať.  

Domov sociálnych služieb

Hlavnou úlohou je poskytovanie sociálnych služieb fyzickým osobám, ktoré sú z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu alebo ťažkého zdravotného postihnutia odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Viac informácii

 

 

Rehabilitačné stredisko

Ide o ambulantnú sociálnu službu, prostredníctvom ktorej zlepšujeme schopnosti prijímateľov pri zvládaní bežných denných aktivít. K zlepšovanie schopností napomáhajú rôzne činnosti. Veľmi obľúbená je hydroterapia, bazálna stimulácia a používanie mobilizačných techník.

Viac informácií

 

 

Služba včasnej intervencie

Ide o ambulantnú a terénnu službu, ktorej veľkým prínosom je súčinnosť oboch foriem. Poskytovanie služieb v rodinnom prostredí má viacero výhod: dieťa v prirodzenom prostredí sa dokáže lepšie koncentrovať, rodina nemusí s dieťaťom cestovať, a zároveň môže byť usmerňovaná a vidí ako s dieťaťom pracovať. V ambulantnej forme v našom zariadení má dieťa nastavený určitý režim a vďaka intenzívnej spolupráci sú dosahované dobré výsledky.

Viac informácii

 

 

KRÍZOVÝ PLÁN (Covid-19) – Dom sv. Anny, Stará Ľubovňa 

NAŠE AKTIVITY A PODUJATIA

 
 
 
 

Kontaktné údaje

Dom sv. Anny

Štúrova 5, Letná 7, 064 01 Stará Ľubovňa

Bc. Monika Markovičová – vedúca zariadenia:
052 23 88 304, 0904 738 533

domsvanny@gkcharita-po.sk 

Mgr. Ondrej Pristáč – zástupca vedúcej:
0904 738 358

Opatrovateľský úsek: 052 23 88 305

Preprava: 0910 842 031