Dom svätej Faustíny, Svidník

domov na polceste pre ženy v núdzi vo Svidníku

Ide o celoročnú pobytovú sociálnu službu, v ktorej poskytujeme ženám služby s cieľom ich plnohodnotného začlenenia do spoločnosti. Prostredníctvom rozmanitých činností pomáhame prijímateľkam rozvíjať ich individuálne zručnosti,  osvojovať si pracovné návyky, získať vzdelanie, a rovnako ich inšpirujeme a vedieme k samostatnému a nezávislému životu. Pravidelne pripravujeme alebo sa zapájame do rôznych kultúrnych, duchovných  alebo športových podujatí, vďaka ktorým dievčatá môžu napredovať. Na základe ich požiadaviek rozvíjame spiritualitu a ponúkame duchovnú a pastoračnú starostlivosť.

Dátum začatia poskytovania sociálnej služby: 1. február 2011
Kapacita zariadenia: 3

 

Poslaním zariadenia

je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť poslania GKCH – byť blízko pri človeku a napĺňať evanjeliové prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi. 

Vízia

Aktivizácia žien v samostatnosti, sebestačnosti pre dôstojný život v spoločnosti. 

 

Poslanie, hodnoty, motto, vízia a ciele Domu sv. Faustíny (k nahliadnutiu):

 

             

Prečo si vybrať nás?

Rodinnú atmosféru zariadenia vytvára samotný objekt budovy, rodinný dom situovaný v centre mesta Svidník. Komunitnou formou na základe otvorenej komunikácie, aktívnej účasti na terapeutických aj skupinových aktivitách prechádzajú dievčatá reintegračným procesom. V súlade s potrebami a požiadavkami prijímateliek spolupracujeme s externými odborníkmi (všeobecný lekár, psychológ, psychiater, stomatológ, gynekológ alebo dermatológ) a miestnou cirkvou na rozvoji duchovného života.

Aké a pre koho sme zariadenie?

Domov na polceste podľa § 27 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení pre dospelé ženy, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie:

  • po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení,
  • po skončení náhradnej starostlivosti alebo ochrannej výchovy,
  • po ukončení pobytu v zariadení zriadených na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú detský domov alebo resocializačné stredisko.

Aké služby poskytujeme?

  • odborné činnosti: sociálne poradenstvo; pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov; rozvoj pracovných zručností;
  • obslužné činnosti: ubytovanie na určitý čas; utváranie podmienok na: prípravu stravy, vykonávanie základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva;
  • ďalšie činnosti: záujmová činnosť;
  • iné činnosti: konzultácie/stretnutia s psychologičkou v zariadení; duchovná a pastoračná starostlivosť.

 

Poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt a činnosť Domu sv. Faustíny a Sociálneho centra Svidník finančne podporilo Mesto Svidník.

 

KRÍZOVÝ PLÁN (COVID-19) – Dom sv. Faustíny – domov na polceste, Svidník

NAŠE AKTIVITY A PODUJATIA

CENNÍK ZA POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY 2022 – Dom sv. Faustíny

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE SLUŽBY – Dom sv. Faustíny

PRÍLOHY – potrebné pred nástupom

 

Kontaktné údaje

Dom sv. Faustíny

Pavlovičova 344/8, 089 01 Svidník

PhDr. Helena Paňková – vedúca zariadenia

054 75 24 093, domsvfaustiny@gkcharita-po.sk