Dom svätej Faustíny, Svidník

domov na polceste pre ženy v núdzi vo Svidníku

Ide o celoročnú pobytovú sociálnu službu, v ktorej poskytujeme ženám služby s cieľom ich plnohodnotného začlenenia do spoločnosti. Prostredníctvom rozmanitých činností pomáhame klientkam rozvíjať ich individuálne zručnosti,  osvojovať si pracovné návyky, získať vzdelanie, a rovnako ich inšpirujeme a vedieme k samostatnému a nezávislému životu. Pravidelne pripravujeme alebo sa zapájame do rôznych kultúrnych, duchovných  alebo športových podujatí, vďaka ktorým dievčatá môžu napredovať. Na základe ich požiadaviek rozvíjame spiritualitu a ponúkame duchovnú a pastoračnú starostlivosť.

Prečo si vybrať nás?

Rodinnú atmosféru zariadenia vytvára samotný objekt budovy, rodinný dom situovaný v centre mesta Svidník. Komunitnou formou na základe otvorenej komunikácie, aktívnej účasti na terapeutických aj skupinových aktivitách prechádzajú dievčatá reintegračným procesom. V súlade s potrebami a požiadavkami klientok spolupracujeme s externými odborníkmi (všeobecný lekár, psychológ, psychiater, stomatológ, gynekológ alebo dermatológ) a miestnou cirkvou na rozvoji duchovného života.

Aké a pre koho sme zariadenie?

Domov na polceste podľa § 27 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení pre dospelé ženy, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie:

  • po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení,
  • po skončení náhradnej starostlivosti alebo ochrannej výchovy,
  • po ukončení pobytu v zariadení zriadených na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú detský domov alebo resocializačné stredisko.

Aké služby poskytujeme?

  • odborné činnosti: sociálne poradenstvo; pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov; rozvoj pracovných zručností;
  • obslužné činnosti: ubytovanie na určitý čas; utváranie podmienok na: prípravu stravy, vykonávanie základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva;
  • ďalšie činnosti: záujmová činnosť;
  • iné činnosti: konzultácie/stretnutia s psychologičkou v zariadení; duchovná a pastoračná starostlivosť.

 NAŠE AKTIVITY A PODUJATIA

 

Kontaktné údaje

Dom sv. Faustíny

Pavlovičova 344/8, 089 01 Svidník

PhDr. Helena Paňková – vedúca zariadenia

054 75 24 093, domsvfaustiny@gkcharita-po.sk