Denný stacionár pre dospelých

Deň začatia poskytovania sociálnej služby: 1. decembra 2014
Kapacita zariadenia: 11

 

Aké a pre koho sme zariadenie?

Denný stacionár podľa § 40 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení pre fyzické osoby (so zameraním na dospelé osoby so zdravotným znevýhodnením), ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a stupeň odkázanosti je najmenej III.

Aké služby poskytujeme?

  • odborné činnosti: poskytujeme pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby – opatrovateľské úkony, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, zabezpečujeme rozvoj pracovných zručností;
  • obslužné činnosti: poskytujeme stravovanie (desiata, obed, olovrant);
  • ďalšie činnosti: zabezpečujeme záujmovú činnosť, utvárame podmienky na vzdelávanie;
  • iné činnosti: duchovný program.

Čo je potrebné pri prijatí?

  • dohodnúť si osobné stretnutie,
  • žiadosť o poskytnutie sociálnej služby,
  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na denný stacionár (vydáva obec podľa miesta trvalého bydliska) so stupňom odkázanosti III,
  • potvrdenie o príjme.

Kontaktné údaje

Dom sv. Júdu Tadeáša

Štefánikova 1525/29, 066 01 Humenné

Mgr. Martina Piteľová – vedúca zariadenia

0910 842 546, dsjt@gkcharita-po.sk

 

KRÍZOVÝ PLÁN (COVID-19) – Dom sv. Júdu Tadeáša, Humenné

NAŠE AKTIVITY A PODUJATIA

CENNÍK ZA POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY 2021

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE SOC. SLUŽBY

PRÍLOHY POTREBNÉ PRED NÁSTUPOM: