Jesenná zbierka na charitu

Počas prvej adventnej nedele vo všetkých chrámoch na Slovensku každoročne prebieha jesenná zbierka venovaná potrebám Charity. Tá je pre naše fungovanie a poskytovanie služieb núdznym veľmi dôležitá. Vzhľadom na súčasné obmedzenia v chrámoch sa na Vás obraciame s prosbou, aby ste využili aj iné nástroje, ako nás podporiť. Dávame Vám do pozornosti viaceré možnosti finančnej podpory.

PREVODOM NA ÚČET     

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Variabilný symbol: 6622


NAČÍTANÍM QR KÓDU (v mobilnej aplikácii banky )                                                            

 

 

 

 

 


POŠTOVOU POUKÁŽKOU (vyplníte na pošte a pošlete)


 

HOTOVOSTNÉ MOŽNOSTI PODPORY:

OSOBNE NA CENTRE GKCH (Hlavná 2, Prešov)

OSOBNE U SPRÁVCU FARNOSTI

POKLADNIČKA V CHRÁME

 

 

Z posolstva Svätého Otca Františka na 4. Svetový deň chudobných – 15.11.2020:

Veľkodušnosť, ktorá podopiera slabého, utešuje zarmúteného, zmierňuje utrpenie, navracia dôstojnosť je podmienkou plne ľudského života.

Aj v tomto nie ľahkom období pandémie je prioritnou snahou GKCH byť ešte bližšie pri ľuďoch, ktorí potrebujú podať pomocnú ruku. Ponúkame Vám len pár príkladov našej pomoci v roku 2020:

pomoc 32 rodinám v núdzi vďaka nadácii EPH, 

viac ako 6 600 vyzbieraných školských pomôcok pre deti z 82 rodín a pre ďalších 15 organizácií, farností a škôl, 

vyzbierané potraviny v rámci mimoriadnej Tesco zbierky pre 8 rodín v núdzi a pobytové zariadenia GKCH. 

 

Záleží nám rovnako aj na skvalitňovaní a zlepšovaní podmienok v zariadeniach, kde služby poskytujeme. V súčasnosti pracujeme:

na dostavbe priestorov nad pneuservisom Domova nádeje – centra pre deti a rodiny, Prešov,

na oprave fasády v pobytových sociálnych službách Pod Táborom v Prešove. 

 

 

Výnosy  zo  zbierky  v  chrámoch  pomáhajú  napredovať  nám,  ale  aj  našim  zverencom  a  sú  pre  naše  ďalšie  fungovanie  veľmi  dôležité.

Bez Vašej štedrosti a veľkodušnosti by len naša snaha nepostačovala. 

 

ZBIERKA NA CHARITU V MINULÝCH ROKOCH

 

PODKLADY NA STIAHNUTIE:

INFOLIST (pdf)

PLAGÁT (pdf)

  

Informačný list do farností

Plagát k Jesennej zbierke