Sociálne centrum Svidník

špecializované sociálne poradenstvo

Ide o ambulantnú a terénnu službu starostlivosti o prijímateľa, ktorá plní úlohu zisťovania príčin zložitých životných situácii prijímateľov a hľadania optimálneho riešenia. Komplexné riešenie aktuálneho problému sa snažíme ponúknuť každému, kto sa obráti na túto službu. Naša pomoc je založená na princípoch bezplatnosti, diskrétnosti a nestrannosti.  

 

Dátum zriadenia: 1. júl 2009

 

Poslaním zariadenia

je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť poslania GKCH – byť blízko pri človeku a napĺňať evanjeliové prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi.

Vízia

S vierou prijať a sprevádzať človeka, ktorému spoločne a trpezlivo pomôžeme k dôstojnému životu. 

 

Vízia sociálnych centier GKCH Prešov (k nahliadnutiu):

 

         

Prečo si vybrať nás?

Naša pomoc je založená na princípoch bezplatnosti, diskrétnosti a nestrannosti. Okrem špecializovaného sociálneho poradenstva ponúkame prijímateľom aj iné činnosti. V prípade potreby pomáhame darovaním šatstva alebo obuvi v rámci našich šatníkov. Prijímatelia majú možnosť privyrobiť si na život prostredníctvom predaja pouličného mesačníka Cesta. Aktivity centra sú prepojené s domovom na polceste vo Svidníku.

Aké a pre koho sme zariadenie?

Sociálne poradenstvo podľa § 19 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení a udelenej akreditácie pre osoby s nadmerným užívaním návykových látok, ale aj závislých od alkoholu, cigariet, drog, nelátkových závislostí (napr. patologické hráčstvo), osoby bez domova, osoby so zdravotným postihnutím a seniori.

Aké služby poskytujeme?

  • odborné činnosti: špecializované sociálne poradenstvo;
  • iné činnosti: distribúcia mesačníka Cesta, poskytnutie nevyhnutného ošatenia a obuvi alebo inej materiálnej pomoci.

 

KRÍZOVÝ PLÁN (COVID-19) – Sociálne centrá GKCH

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY 2022 – Sociálne centrum Svidník

 

Kontaktné údaje

Sociálne centrum Svidník

Centrálna 849, 089 01 Svidník

Mgr. Slavomíra Cahajlová, Mgr. Iveta Gmitterová – sociálne poradkyne

0901 909 181, sc.svidnik@gkcharita-po.sk