Sociálne centrum, Humenné

špecializované sociálne poradenstvo

Ide o ambulantnú a terénnu službu starostlivosti o prijímateľa, ktorá plní úlohu zisťovania príčin zložitých životných situácii prijímateľov a hľadania optimálneho riešenia. Komplexné riešenie aktuálneho problému sa snažíme ponúknuť každému, kto sa obráti na túto službu. Naša pomoc je založená na princípoch bezplatnosti, diskrétnosti a nestrannosti.

Dátum zriadenia: 1. január 2008

 

Poslaním zariadenia

je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť poslania GKCH – byť blízko pri človeku a napĺňať evanjeliové prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi.

Vízia

Služba vykonaná s láskou naplní srdcia a pomôže tým, ktorí to potrebujú. 

Poslanie, hodnoty, motto, vízia a ciele – Sociálne centrum Humenné (k nahliadnutiu):

 

           

Prečo si vybrať nás?

Naša pomoc je založená na princípoch bezplatnosti, diskrétnosti a nestrannosti. Okrem špecializovaného sociálneho poradenstva ponúkame prijímateľom aj iné činnosti. V prípade potreby pomáhame darovaním materiálnych vecí v rámci nášho Skladu solidarity (doplnková služba od roku 2018). SC je aj distribučným miestom pouličného mesačníka Cesta. Touto distribúciou si môžu naši prijímatelia, ľudia v núdzi, pomôcť preklenúť svoju nepriaznivú finančnú situáciu. Naše zariadenie sa aktívne zapája do najväčšej potravinovej zbierky na Slovensku (Tesco potravinová zbierka) a Zbierky školských pomôcok. Aktivity centra sú prepojené s denným stacionárom v Humennom. 

Aké a pre koho sme zariadenie?

Sociálne poradenstvo podľa § 19 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení a udelenej akreditácie pre osoby s nadmerným užívaním návykových látok, ale aj závislých od alkoholu, cigariet, drog, nelátkových závislostí (napr. patologické hráčstvo), osoby bez domova, osoby so zdravotným postihnutím a seniori.

Aké služby poskytujeme?

  • odborné činnosti: špecializované sociálne poradenstvo;
  • iné činnosti: distribúcia mesačníka Cesta, poskytnutie nevyhnutného ošatenia a obuvi alebo inej materiálnej pomoci.

 

KRÍZOVÝ PLÁN (Covid-19) – Sociálne centrá GKCH

 

Kontaktné údaje

Sociálne centrum Humenné

Štefánikova 1525/29, 066 01 Humenné

Mgr. Danka Pavlíková – vedúca zariadenia

057 77 56 993, sc.humenne@gkcharita-po.sk