Sociálne centrum Humenné

ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO

Ide o zariadenie sociálnych služieb, ktoré poskytuje špecializované sociálne poradenstvo ako samostatnú odbornú činnosť podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení a na základe udelenej akreditácie Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Dátum zriadenia: 1. január 2008

 

Poslaním zariadenia

je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť poslania GKCH – byť blízko pri človeku a napĺňať evanjeliové prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi.

Vízia

S vierou prijať a sprevádzať človeka, ktorému spoločne a trpezlivo pomôžeme k dôstojnému životu. (Vízia sociálnych centier GKCH Prešov, 2020 – 2025)

Poslanie, hodnoty, motto, ciele Sociálneho centra Humenné a vízia sociálnych centier GKCH Prešov (k nahliadnutiu):

 

           

Aké a pre koho sme zariadenie?

Sociálna služba sa vykonáva ambulantnou a terénnou formou. Zameriava sa na zisťovanie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov a konkrétneho riešenia: pre osoby s nadmerným užívaním návykových látok, závislých od alkoholu, cigariet, drog, nelátkových závislostí (napr. patologické hráčstvo), osoby bez domova, osoby so zdravotným postihnutím, seniori a fyzické osoby a rodiny v nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácii.

Pomoc sociálneho poradcu spočíva v podpore, sprevádzaní a riešení problémov prostredníctvom špecializovaného sociálneho poradenstva.

Prečo si vybrať nás?

Poskytnutie sociálneho poradenstva je bezplatné a založené na princípe diskrétnosti a nestrannosti. Okrem špecializovaného sociálneho poradenstva ponúkame aj iné činnosti. V prípade potreby pomáhame sprostredkovať materiálne vecí formou nevyhnutného šatstva, obuvi, potravín a malého vybavenia domácnosti aj z druhej ruky. Sociálne centrum je distribučným miestom časopisu Cesta pre ľudí v núdzi za účelom zlepšenia finančnej situácie jednotlivca alebo rodiny. Naše zariadenie sa aktívne a pravidelne zapája do najväčšej potravinovej zbierky na Slovensku (Tesco potravinová zbierka) a Zbierky školských pomôcok.

Aké služby poskytujeme?

  • odborné činnosti: špecializované sociálne poradenstvo;
  • doplnkové činnosti: distribúcia mesačníka Cesta, poskytnutie nevyhnutného ošatenia a obuvi alebo inej materiálnej pomoci.

 

KRÍZOVÝ PLÁN (COVID-19) – Sociálne centrá GKCH

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY 2022 – Sociálne centrum Humenné

 

Kontaktné údaje

Sociálne centrum Humenné

Štefánikova 1525/29, 066 01 Humenné

Mgr. Katarína Pokšajová, Mgr. Martina Piteľová – sociálne poradkyne

Môžete nás kontaktovať v pracovných dňoch od pondelka do piatka na tel. č.: 0909 250 623, 057 77 56 993 alebo e-mailom sc.humenne@gkcharita-po.sk.