Aktuality

Čo máme nové?

Projekt „Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa“

pridal: charita | dátum: 30. novembra 2016 | kategória: Dom sv. Anny

Projekt „Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa“ bol implementovaný v rámci programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v období od januára 2012 do decembra 2016. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť nezávislosť detí a mladých ľudí so zdravotným postihnutím (ZP), skvalitniť ich život v rodinách a integrovať ich do majoritnej spoločnosti. Špecifickým cieľom projektu bolo sprístupniť viacstupňové podporné nástroje pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodiny, a tiež vytvoriť pre nich funkčnú sieť sociálnych služieb v okrese. Projekt realizovala Gréckokatolícka charita Prešov v úzkej súčinnosti s Prešovským samosprávnym krajom a Úradom vlády SR.

[su_spoiler title=“Základné informácie o projekte“ style=“fancy“ icon=“arrow-circle-1″]

Oblasť zamerania:

Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch.

Dĺžka realizácie projektu:

Pôvodná dĺžka realizácie od januára 2012 do apríla 2016 bola predĺžená do decembra 2016.

Rozpočet projektu:

Nenávratný finančný poskytla Švajčiarska konfederácia na základe Rámcovej dohody so Slovenskou republikou zastupovanou Úradom vlády SR. Celkový rozpočet predstavoval sumu 1 047 369 €, ktorý bol navýšený na konečnú sumu 1 154 286 €. Projekt realizovala Gréckokatolícka charita Prešov, ktorá je zriaďovateľom DsA. Miestom realizácie bol DsA v Starej Ľubovni.

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie nezávislosti detí a mladých ľudí so zdravotným postihnutím, skvalitnenie ich života v rodinách a ich integrácia do majoritnej spoločnosti. Špecifickým cieľom bolo sprístupnenie viacstupňových podporných nástrojov pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodín a vytvorenie funkčnej sieti sociálnych služieb v okrese. Jedným z cieľov projektu bola aj koordinácia a uplatňovanie opatrení na predchádzanie a riešenie sociálnej exklúzie detí a mladých ohrozených sociálnym vylúčením v prirodzenom a otvorenom prostredí.

Cieľová skupina:

 • deti a mladí so zdravotným postihnutím
 • rodiny so zdravotne postihnutým členom
 • obce ako zabezpečovatelia a poskytovatelia sociálnych služieb

Manažment projektu:

 • Ing. Eduard Malatinec – projektový manažér
 • PhDr. Soňa Gaborčáková – asistentka projektového manažéra
 • Mgr. Ondrej Pristáč – projektový ekonóm
 • Ing. Mária Rajňáková – koordinátorka zahraničnej spolupráce[/su_spoiler]

[su_spoiler title=“Partneri projektu“ style=“fancy“ icon=“arrow-circle-1″]

Pri implementácii projektu sme spolupracovali s dvomi národnými a jedným zahraničným partnerom. Ich praktické skúsenosti nám pomáhali počas realizácie projektu efektívne implementovať jednotlivé aktivity a zapracovať vhodné metódy a formy na dosiahnutie zadaných indikátorov.

Mesto Stará Ľubovňa

Mesto Stará Ľubovňa sa nachádza na severe Slovenska v údolí rieky Poprad. S rozlohou 31 kmje centrom severného Spiša a sídlom okresu Stará Ľubovňa. Mesto Stará Ľubovňa je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Na svojom území združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto zastrešujúce obyvateľov, ktorým je potrebné zabezpečovať pomoc a podporu z dôvodu ich nepriaznivého zdravotného stavu je oficiálnym národným partnerom projektu. Toto inštitucionálne partnerstvo bolo len prirodzeným vyústením dlhoročnej neformálnej spolupráce s Gréckokatolíckou charitou Prešov. Mesto Stará Ľubovňa stálo aj pri vzniku DsA na Letnej ulici 7, pričom tieto svoje priestory prenajíma až do dnešných dní. V roku 2006 sa značnou mierou podieľalo na získaní pozemku, na ktorom stojí nová budova DsA na Štúrovej ulici 5.

Stiftung Wagerenhof Uster

Nadácia Wagerenhof Uster ponúka ľuďom s mentálnym a viacnásobným postihnutím domov a pestrý životný priestor s vyše 100-ročnou skúsenosťou. Pre túto cieľovú skupinu zabezpečuje sociálny kontakt, odbornú starostlivosť, milujúce a aktívne sprevádzanie s podporou osobného rozvoja a sebestačnosti. Spolupráca so švajčiarskym partnerom spočívala predovšetkým v supervízii, kaučingu a poradenstve, ale aj v oblasti pracovnej rehabilitácie, odovzdávaniu skúsenosti a technologických postupov pri zhotovovaní a výrobe produktov pracovnej terapie.

No a čo? o. z.

Občianske združenie No a čo? združuje ľudí s duševnou poruchou a ich príbuzných. Podporuje túto cieľovú skupinu v aktívnom presadzovaní a uplatňovaní ich ľudských práv tak, aby rozvíjali svoje schopnosti samostatne riešiť svoje životné problémy a mohli sa zaradiť späť do spoločnosti. Občianske združenie je  členom združenia Otvorme dvere, otvorme srdcia. Cieľom ich činnosti je prispievanie k zvýšeniu ochrany základných ľudských práv a zvyšovanie právneho vedomia pacientov realizáciou pacientskej advokácie na psychiatrických oddeleniach vo vybraných mestách na Slovensku. Posilňuje ľudí s duševnou poruchou a motivuje ich ku spolupráci s odborníkmi. Učí ich ako sa aktívne zapájať do rozhodovania o spôsobe ich liečby a ako postupne preberať zodpovednosť za svoje zdravie.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=“Aktivity projektu“ style=“fancy“ icon=“arrow-circle-1″]

Denné centrum

Predpoklad: Aktivita zvýši informovanosť mladých ľudí so ZP, ich rodín i širokej verejnosti o problematike ZP i o možnostiach pomoci.

Poskytované služby:

 1. Sociálne poradenstvo: individuálne poradenstvo a skupinové poradenstvo zamerané na rozvoj vlastných individuálnych zručností a schopností za účelom zvýšenia kvality života.záujmová činnosť zameraná na rozvoj zručností a schopností dieťaťa.
 2. Záujmová činnosť zameraná na rozvoj zručností a schopností dieťaťa:
 • sociálnu diagnostiku detí a mladých ľudí so ZP aj v domácom prostredí,
 • organizovanie podpornej svojpomocnej skupiny ľudí so ZP,
 • organizovanie spoločných akcií zdravej populácie s deťmi a mladými ľuďmi so ZP,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov občana so ZP; ako aj pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností,
 • plánovanie a koordinovanie dobrovoľníckej činnosti pre komplex služieb DsA,
 • poskytnutie pomoci rodine pri tréningu v zácviku používania zdravotnej pomôcky, možnosť zapožičania zdravotnej pomôcky,
 • sprístupnenie bezplatného internetu v priestoroch DsA,
 • sprostredkovanie tlmočníckej služby (posunková reč, Brailovo písmo).

Rehabilitačné stredisko:

Predpoklad: Prostredníctvom liečebnej, sociálnej, psychologickej a pracovnej rehabilitácie sa zvýšia fyzické i psychické kompetencie detí a mladých ľudí so ZP.

 1. Sociálna rehabilitácia zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti, posilňovanie návykov pri sebaobsluhe. Nácvik používania pomôcok, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, sociálna komunikácia, základy sociálnych zručností.
 2. Stimulovaná domácnosť posilňuje návyky pri sebaobsluhe, nácvik priestorovej orientácie, nakupovanie, nácvik pracovných zručností a domáce práce.
 3. Pracovná rehabilitácia prispieva k zlepšovaniu schopností pri zvládaní bežných denných aktivít, pracovných zručností a aktivít voľného času. Osvojenie pracovných návykov pri vykonávaní pracovných aktivít. Udržanie a rozvoj pracovných schopností klienta. Výstupom pracovnej terapie sú výrobky z dreva, hliny, papiera, textilu, skla, starostlivosť o kvetinové, zeleninové záhony alebo triedenie odpadu. Zhotovené výrobky sú sprístupnené verejnosti formou výstav.
 4. Liečebná rehabilitácia zlepšuje udržanie telesného a mentálneho stavu klienta, zlepšenie rozsahu pohyblivosti, zlepšenie sebestačnosti, zabránenie zväčšovaniu svalových kontraktúr. Používame metódy ako sú mäkké mobilizačné techniky, aplikácia prvkov dychovej a kondičnej pohybovej liečby, použitie Bobath konceptu pri vrodených chybách pohybového aparátu, základné prvky kinestetiky za účelom uvoľňovania svalového tonusu, hydroterapiu, bazálnu stimuláciu a hipoterapiu.
 5. Liečebná telesná výchova so zameraným na určité ciele ako sú fyzická a psychická záťaž, zvyšovanie svalovej sily, vytrvalosti a zlepšenie rozsahu pohyblivosti kĺbov. Pre relaxáciu a stimuláciu slúži relaxačná miestnosť Snoezelen.

Prepravná služba

Predpoklad: V rámci tejto aktivity bude realizovaná činnosť prepravy deti a mladých ľudí so ZP z miesta bývania za účelom zapojenia sa do aktivít projektu.

V rámci komplexných služieb ponúkame klientov možnosť využitia prepravy deväť-miestnym motorovým vozidlom. Zavedením služby sme odbremenili rodiny, uľahčili deťom a mladým cestu z okolitých dedín do zariadenia. Vďaka tejto službe sa deti a mladí z rôznych častí okresu môžu dopraviť k nám a späť domov.

Podporované zamestnávanie a bývanie

Predpoklad: Do tejto aktivity búdu zapojení klienti, ktorí prejdú pracovnou terapiou v rehabilitačnom stredisko a posunú sa tak do vyššieho stupňa nezávislosti. Aktivita bude otvorená aj ľuďom so ZP, ktorých stupeň pracovnej nezávislosti bude dostačujúci po zácviku a vzdelávaní pre prácu v chránenej dielni, prípadne na otvorenom trhu.

V rámci podporovaného zamestnávania podľa individuálnych schopností a potrieb konkrétneho klienta realizujeme tieto formy a metódy práce:

 • pracovná asistencia v podobe vedenia klienta v procese hľadania a udržania pracovného miesta,
 • pracovná diagnostika realizovaná individuálnym posúdením pracovných zručností klienta,
 • poradenstvo pre klientov a zamestnávateľov,
 • tútorstvo, pomoc klientovi pri riešení problémov v mieste výkonu chráneného zamestnania.

Aktivita podporované bývanie sú vhodné pre klientov v procese podporovaného zamestnávania. Počas chráneného bývania v malometrážnych bytoch sa klient pod odborným vedením tútora naučí ako viesť domácnosť, hospodáriť s financiami, starať sa o svoje zdravie a po práci si organizovať voľný čas. Cieľom tejto aktivity je naučiť mladých ľudí so ZP žiť vo vlastnej domácnosti alebo sa vrátiť späť do domáceho prostredia, v ktorom budú schopní postupne prevziať svoju časť zodpovednosti za chod domácnosti s minimálnou starostlivosťou.

Výmena skúseností formou študijnej cesty a konferencie

Predpoklad: Žiadateľ bude implementovať činnosti aktivít pod odborným dohľadom zahraničného partnera pri implementácii metód a foriem práce, pracovnej rehabilitácie v chránenej dielni a v oblasti práce s verejnosťou. Partner bude poskytovať žiadateľovi koučing a supervíziu.

Počas trvania projektu sme absolvovali 8 vzájomných stretnutí vrátane záverečnej konferencie k ukončeniu projektu. Vďaka vzájomným návštevám a pracovno-študijným cestám so švajčiarskym partnerom Stiftung Wagerenhof Uster mali naši zamestnanci možnosť  získať nové poznatky, formy a metódy prispievajúce k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb. Okruhy tém boli vopred dohodnuté a vychádzali z potrieb zamestnancov DsA: supervízia pracovnej a sociálnej rehabilitácie; manažment a práca s verejnosťou; chránená dielňa a výrobky pracovnej terapie; fyzioterapia s mladými; práca s piktogramami; metóda Marte Meo; prevencia násilia u klientov s postihnutím; animoterapia a jazdecká terapia; autizmus.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=“Výsledky projektu“ style=“fancy“ icon=“arrow-circle-1″]

Naplánovaný výsledok projektuPlánované výstupné ukazovateleDosiahnuté výstupné ukazovatele
Absolvovanie zahraničných odborných stáží6 zamestnancov nadobudne skúsenosti z odborných stáží v zahraničí10 zamestnancov
Obce zapojené do pomoci svojim obyvateľov so ZP18 obcí 24 obcí
Personál vyškolený v rámci projektu32 zamestnancov získa do roku 2016 zvýšenú kvalifikáciu v sociálnej oblasti23 zamestnancov sa zúčastnilo 77 vzdelávacích kurzov
Podporované bývanie pre mladých so ZP2 osoby so ZP4 osoby so ZP
Počet sociálnych služieb poskytnutých GKCH v Starej Ľubovni6 poskytovaných služieb v roku 2016, čo predstavuje nárast oproti roku 2010 o 5 služieb5 poskytovaných služieb
Rozšírenie kapacity zariadenia sociálnych služiebo 24 klientov oproti roku 2010 sa rozšíri kapacita zariadenia poskytovania sociálnych služieb na Štúrovej 5, t.j. na 40 klientov dennena 54 klientov ambulantnou a terénnou formou
Vytvorenie pracovných dielní
pre mladých ľudí so ZP
6 osôb so ZP zamestnaných v Chránenej dielni6 osôb so ZP
Zlepšená úroveň informovanosti
zdravej populácie o možnostiach a prínose ľudí so ZP
35 spoločných aktivít so zdravou populáciou počas
realizácie projektu
53 spoločných aktivít
Zriadenie prepravnej služby60 osôb mesačne s 80% spokojnosťou klientov219 osôb mesačne celkovo bolo prepravených počas projektu 10 878 osôob
[/su_spoiler]

[su_spoiler title=“Záverečná konferencia“ style=“fancy“ icon=“arrow-circle-1″]

21. novembra 2016 sa uskutočnila záverečná odborná konferencia s názvom „Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa“, ktorá bola zvŕšením 5-ročného projektu realizovaným Gréckokatolíckou charitou Prešov v zariadení Dom sv. Anny v Starej Ľubovni. Projekt bol podporený v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR celkovou sumou 1 154 286 €.

Záverečná odborná konferencia sa uskutočnila v pondelok 21. novembra 2016 od 9.00 hodine v Penzióne Gurmen v Starej Ľubovni. Nad konferenciou prevzal záštitu veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej republike. J.E. Alexander Wittwer a osobne sa jej aj zúčastnil. Odbornú záštitu nad konferenciou prevzala Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o. v Bratislave a jej zriaďovateľ a emeritný rektor Dr. h.c. mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc, ktorého zastúpila doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. Ďalším partnerom konferencie bol Prešovský samosprávny kraj a mesto Stará Ľubovňa. Pozvanie prijal aj Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita, zahraniční partneri projektu zo Stiftung Wagerenhof Uster vo Švajčiarsku, zástupcovia švajčiarskeho veľvyslanectva na Slovensku, kancelárie Švajčiarsko-slovenskej spolupráce, predstavitelia štátnej správy, mesta Stará Ľubovňa aj starostovia obcí a miest v tomto okrese, ďalej spolupracujúce organizácie, partneri, zamestnanci i rodičia s klienti Domu sv. Anny.

Program konferencie bol rozdelený do 5. blokov. Dopoludňajší program priblížil a zhodnotil realizáciu a výsledky samotného projektu, následne zahraničný partner predstavil skúsenosti a vízie zo Švajčiarska a vzájomnú spoluprácu počas projektu. Konferencia v poobedňajších hodinách bola venovaná zástupcom verejného sektora na tému spolupráce s neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb a posilňovaní zamestnanosti v okrese. Poznatky z praxe boli predstavené v závere konferencie. Okrem projektovej a odbornej časti bol program obohatení aj o osobné výpovede klientov zariadenia. Deti a mladí z Domu sv. Anny si pre túto príležitosť pripravili aj kultúrny program, v ktorom na chvíľu vytvorili atmosféru Vianoc.

Prezentácie účinkujúcich:

PhDr. Soňa Gaborčáková (garantka sociálnych služieb Domu svätej Anny, asistentka projektového manažéra, poslankyňa NR SR)

Ing. Eduard Malatinec (projektový manažér a zástupca riaditeľa GKCH)

Andreas Dürst (riaditeľ Stiftung Wagerenhof Uster)

Anita Lütolf-Föllmi (koordinátorka partnerstva, odborná pedagogická poradkyňa, sociálna pedagogička)

PhDr. Anna Lazorčáková (riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny, ÚPSVaR Stará Ľubovňa)

doc. Stanislava Hunyadiová, PhD. (vysokoškolský pedagóg VŠZaSP sv. Alžbety n. o. v Bratislave, supervízor GKCH)

Mgr. Eva Turáková (riaditeľka a zakladateľka Súkromnej základnej školy s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom v Prešove[/su_spoiler]

Publikácia v slovenskom jazyku

Publikácia v anglickom jazyku