Sociálne centrum, Humenné

špecializované sociálne poradenstvo

Ide o ambulantnú a terénnu službu starostlivosti o prijímateľa, ktorá plní úlohu zisťovania príčin zložitých životných situácii prijímateľov a hľadania optimálneho riešenia. Komplexné riešenie aktuálneho problému sa snažíme ponúknuť každému, kto sa obráti na túto službu. Naša pomoc je založená na princípoch bezplatnosti, diskrétnosti a nestrannosti.

Poslaním zariadenia

je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť poslania GKCH – byť blízko pri človeku a napĺňať evanjeliové prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi.

Vízia

Služba vykonaná s láskou naplní srdcia a pomôže tým, ktorí to potrebujú. 

Poslanie, hodnoty, motto, vízia a ciele – Sociálne centrum Humenné (k nahliadnutiu):

 

           

Prečo si vybrať nás?

Naša pomoc je založená na princípoch bezplatnosti, diskrétnosti a nestrannosti. Okrem špecializovaného sociálneho poradenstva ponúkame prijímateľom aj iné činnosti. V prípade potreby pomáhame darovaním materiálnych vecí v rámci nášho Skladu solidarity (doplnková služba od roku 2018). Prijímatelia majú možnosť privyrobiť si na život prostredníctvom predaja pouličného mesačníka Cesta. Naše zariadenie sa aktívne zapája do najväčšej potravinovej zbierky na Slovensku (Tesco potravinová zbierka) a Zbierky školských pomôcok. Aktivity centra sú prepojené s denným stacionárom v Humennom. 

Aké a pre koho sme zariadenie?

Sociálne poradenstvo podľa § 19 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení a udelenej akreditácie pre osoby s nadmerným užívaním návykových látok, ale aj závislých od alkoholu, cigariet, drog, nelátkových závislostí (napr. patologické hráčstvo), osoby bez domova, osoby so zdravotným postihnutím a seniori.

Aké služby poskytujeme?

  • odborné činnosti: špecializované sociálne poradenstvo;
  • iné činnosti: distribúcia mesačníka Cesta, poskytnutie nevyhnutného ošatenia a obuvi alebo inej materiálnej pomoci.

 

 

Kontaktné údaje

Sociálne centrum Humenné

Štefánikova 1525/29, 066 01 Humenné

Mgr. Danka Pavlíková – vedúca zariadenia

057 77 56 993, sc.humenne@gkcharita-po.sk