Sociálne centrum, Humenné

špecializované sociálne poradenstvo

Ide o ambulantnú a terénnu službu starostlivosti o klienta, ktorá plní úlohu zisťovania príčin zložitých životných situácii klientov a hľadania optimálneho riešenia. Komplexné riešenie aktuálneho problému sa snažíme ponúknuť každému, kto sa obráti na túto službu. Naša pomoc je založená na princípoch bezplatnosti, diskrétnosti a nestrannosti.

Prečo si vybrať nás?

Naša pomoc je založená na princípoch bezplatnosti, diskrétnosti a nestrannosti. Okrem špecializovaného sociálneho poradenstva ponúkame klientom aj iné činnosti. V prípade potreby pomáhame darovaním šatstva alebo obuvi v rámci našich šatníkov. Klienti majú možnosť privyrobiť si na život prostredníctvom predaja pouličného mesačníka Cesta. Aktivity centra sú prepojené s denným stacionárom v Humennom.

Aké a pre koho sme zariadenie?

Sociálne poradenstvo podľa § 19 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení a udelenej akreditácie pre osoby s nadmerným užívaním návykových látok, ale aj závislých od alkoholu, cigariet, drog, nelátkových závislostí (napr. patologické hráčstvo), osoby bez domova, osoby so zdravotným postihnutím a seniori.

Aké služby poskytujeme?

  • odborné činnosti: špecializované sociálne poradenstvo;
  • iné činnosti: distribúcia mesačníka Cesta; poskytnutie nevyhnutného ošatenia a obuvi alebo inej materiálnej pomoci.

 

 

Kontaktné údaje

Sociálne centrum Humenné

Štefánikova 1525/29, 066 01 Humenné

Mgr. Danka Pavlíková – vedúca zariadenia

057 77 56 993, sc.humenne@gkcharita-po.sk