Aktuality

Čo máme nové?

Projekt „Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa“

pridal: charita | dátum: 30. novembra 2016 | kategória: Dom sv. Anny

Projekt „Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa“ bol implementovaný v rámci programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v období od januára 2012 do decembra 2016. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť nezávislosť detí a mladých ľudí so zdravotným postihnutím (ZP), skvalitniť ich život v rodinách a integrovať ich do majoritnej spoločnosti. Špecifickým cieľom projektu bolo sprístupniť viacstupňové podporné nástroje pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodiny, a tiež vytvoriť pre nich funkčnú sieť sociálnych služieb v okrese. Projekt realizovala Gréckokatolícka charita Prešov v úzkej súčinnosti s Prešovským samosprávnym krajom a Úradom vlády SR.

Základné informácie o projekte

Oblasť zamerania:

Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch.

Dĺžka realizácie projektu:

Pôvodná dĺžka realizácie od januára 2012 do apríla 2016 bola predĺžená do decembra 2016.

Rozpočet projektu:

Nenávratný finančný poskytla Švajčiarska konfederácia na základe Rámcovej dohody so Slovenskou republikou zastupovanou Úradom vlády SR. Celkový rozpočet predstavoval sumu 1 047 369 €, ktorý bol navýšený na konečnú sumu 1 154 286 €. Projekt realizovala Gréckokatolícka charita Prešov, ktorá je zriaďovateľom DsA. Miestom realizácie bol DsA v Starej Ľubovni.

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie nezávislosti detí a mladých ľudí so zdravotným postihnutím, skvalitnenie ich života v rodinách a ich integrácia do majoritnej spoločnosti. Špecifickým cieľom bolo sprístupnenie viacstupňových podporných nástrojov pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodín a vytvorenie funkčnej sieti sociálnych služieb v okrese. Jedným z cieľov projektu bola aj koordinácia a uplatňovanie opatrení na predchádzanie a riešenie sociálnej exklúzie detí a mladých ohrozených sociálnym vylúčením v prirodzenom a otvorenom prostredí.

Cieľová skupina:

 • deti a mladí so zdravotným postihnutím
 • rodiny so zdravotne postihnutým členom
 • obce ako zabezpečovatelia a poskytovatelia sociálnych služieb

Manažment projektu:

 • Ing. Eduard Malatinec – projektový manažér
 • PhDr. Soňa Gaborčáková – asistentka projektového manažéra
 • Mgr. Ondrej Pristáč – projektový ekonóm
 • Ing. Mária Rajňáková – koordinátorka zahraničnej spolupráce
Partneri projektu

Pri implementácii projektu sme spolupracovali s dvomi národnými a jedným zahraničným partnerom. Ich praktické skúsenosti nám pomáhali počas realizácie projektu efektívne implementovať jednotlivé aktivity a zapracovať vhodné metódy a formy na dosiahnutie zadaných indikátorov.

Mesto Stará Ľubovňa

Mesto Stará Ľubovňa sa nachádza na severe Slovenska v údolí rieky Poprad. S rozlohou 31 kmje centrom severného Spiša a sídlom okresu Stará Ľubovňa. Mesto Stará Ľubovňa je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Na svojom území združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto zastrešujúce obyvateľov, ktorým je potrebné zabezpečovať pomoc a podporu z dôvodu ich nepriaznivého zdravotného stavu je oficiálnym národným partnerom projektu. Toto inštitucionálne partnerstvo bolo len prirodzeným vyústením dlhoročnej neformálnej spolupráce s Gréckokatolíckou charitou Prešov. Mesto Stará Ľubovňa stálo aj pri vzniku DsA na Letnej ulici 7, pričom tieto svoje priestory prenajíma až do dnešných dní. V roku 2006 sa značnou mierou podieľalo na získaní pozemku, na ktorom stojí nová budova DsA na Štúrovej ulici 5.

Stiftung Wagerenhof Uster

Nadácia Wagerenhof Uster ponúka ľuďom s mentálnym a viacnásobným postihnutím domov a pestrý životný priestor s vyše 100-ročnou skúsenosťou. Pre túto cieľovú skupinu zabezpečuje sociálny kontakt, odbornú starostlivosť, milujúce a aktívne sprevádzanie s podporou osobného rozvoja a sebestačnosti. Spolupráca so švajčiarskym partnerom spočívala predovšetkým v supervízii, kaučingu a poradenstve, ale aj v oblasti pracovnej rehabilitácie, odovzdávaniu skúsenosti a technologických postupov pri zhotovovaní a výrobe produktov pracovnej terapie.

No a čo? o. z.

Občianske združenie No a čo? združuje ľudí s duševnou poruchou a ich príbuzných. Podporuje túto cieľovú skupinu v aktívnom presadzovaní a uplatňovaní ich ľudských práv tak, aby rozvíjali svoje schopnosti samostatne riešiť svoje životné problémy a mohli sa zaradiť späť do spoločnosti. Občianske združenie je  členom združenia Otvorme dvere, otvorme srdcia. Cieľom ich činnosti je prispievanie k zvýšeniu ochrany základných ľudských práv a zvyšovanie právneho vedomia pacientov realizáciou pacientskej advokácie na psychiatrických oddeleniach vo vybraných mestách na Slovensku. Posilňuje ľudí s duševnou poruchou a motivuje ich ku spolupráci s odborníkmi. Učí ich ako sa aktívne zapájať do rozhodovania o spôsobe ich liečby a ako postupne preberať zodpovednosť za svoje zdravie.

Aktivity projektu

Denné centrum

Predpoklad: Aktivita zvýši informovanosť mladých ľudí so ZP, ich rodín i širokej verejnosti o problematike ZP i o možnostiach pomoci.

Poskytované služby:

 1. Sociálne poradenstvo: individuálne poradenstvo a skupinové poradenstvo zamerané na rozvoj vlastných individuálnych zručností a schopností za účelom zvýšenia kvality života.záujmová činnosť zameraná na rozvoj zručností a schopností dieťaťa.
 2. Záujmová činnosť zameraná na rozvoj zručností a schopností dieťaťa:
 • sociálnu diagnostiku detí a mladých ľudí so ZP aj v domácom prostredí,
 • organizovanie podpornej svojpomocnej skupiny ľudí so ZP,
 • organizovanie spoločných akcií zdravej populácie s deťmi a mladými ľuďmi so ZP,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov občana so ZP; ako aj pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností,
 • plánovanie a koordinovanie dobrovoľníckej činnosti pre komplex služieb DsA,
 • poskytnutie pomoci rodine pri tréningu v zácviku používania zdravotnej pomôcky, možnosť zapožičania zdravotnej pomôcky,
 • sprístupnenie bezplatného internetu v priestoroch DsA,
 • sprostredkovanie tlmočníckej služby (posunková reč, Brailovo písmo).

Rehabilitačné stredisko:

Predpoklad: Prostredníctvom liečebnej, sociálnej, psychologickej a pracovnej rehabilitácie sa zvýšia fyzické i psychické kompetencie detí a mladých ľudí so ZP.

 1. Sociálna rehabilitácia zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti, posilňovanie návykov pri sebaobsluhe. Nácvik používania pomôcok, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, sociálna komunikácia, základy sociálnych zručností.
 2. Stimulovaná domácnosť posilňuje návyky pri sebaobsluhe, nácvik priestorovej orientácie, nakupovanie, nácvik pracovných zručností a domáce práce.
 3. Pracovná rehabilitácia prispieva k zlepšovaniu schopností pri zvládaní bežných denných aktivít, pracovných zručností a aktivít voľného času. Osvojenie pracovných návykov pri vykonávaní pracovných aktivít. Udržanie a rozvoj pracovných schopností klienta. Výstupom pracovnej terapie sú výrobky z dreva, hliny, papiera, textilu, skla, starostlivosť o kvetinové, zeleninové záhony alebo triedenie odpadu. Zhotovené výrobky sú sprístupnené verejnosti formou výstav.
 4. Liečebná rehabilitácia zlepšuje udržanie telesného a mentálneho stavu klienta, zlepšenie rozsahu pohyblivosti, zlepšenie sebestačnosti, zabránenie zväčšovaniu svalových kontraktúr. Používame metódy ako sú mäkké mobilizačné techniky, aplikácia prvkov dychovej a kondičnej pohybovej liečby, použitie Bobath konceptu pri vrodených chybách pohybového aparátu, základné prvky kinestetiky za účelom uvoľňovania svalového tonusu, hydroterapiu, bazálnu stimuláciu a hipoterapiu.
 5. Liečebná telesná výchova so zameraným na určité ciele ako sú fyzická a psychická záťaž, zvyšovanie svalovej sily, vytrvalosti a zlepšenie rozsahu pohyblivosti kĺbov. Pre relaxáciu a stimuláciu slúži relaxačná miestnosť Snoezelen.

Prepravná služba

Predpoklad: V rámci tejto aktivity bude realizovaná činnosť prepravy deti a mladých ľudí so ZP z miesta bývania za účelom zapojenia sa do aktivít projektu.

V rámci komplexných služieb ponúkame klientov možnosť využitia prepravy deväť-miestnym motorovým vozidlom. Zavedením služby sme odbremenili rodiny, uľahčili deťom a mladým cestu z okolitých dedín do zariadenia. Vďaka tejto službe sa deti a mladí z rôznych častí okresu môžu dopraviť k nám a späť domov.

Podporované zamestnávanie a bývanie

Predpoklad: Do tejto aktivity búdu zapojení klienti, ktorí prejdú pracovnou terapiou v rehabilitačnom stredisko a posunú sa tak do vyššieho stupňa nezávislosti. Aktivita bude otvorená aj ľuďom so ZP, ktorých stupeň pracovnej nezávislosti bude dostačujúci po zácviku a vzdelávaní pre prácu v chránenej dielni, prípadne na otvorenom trhu.

V rámci podporovaného zamestnávania podľa individuálnych schopností a potrieb konkrétneho klienta realizujeme tieto formy a metódy práce:

 • pracovná asistencia v podobe vedenia klienta v procese hľadania a udržania pracovného miesta,
 • pracovná diagnostika realizovaná individuálnym posúdením pracovných zručností klienta,
 • poradenstvo pre klientov a zamestnávateľov,
 • tútorstvo, pomoc klientovi pri riešení problémov v mieste výkonu chráneného zamestnania.

Aktivita podporované bývanie sú vhodné pre klientov v procese podporovaného zamestnávania. Počas chráneného bývania v malometrážnych bytoch sa klient pod odborným vedením tútora naučí ako viesť domácnosť, hospodáriť s financiami, starať sa o svoje zdravie a po práci si organizovať voľný čas. Cieľom tejto aktivity je naučiť mladých ľudí so ZP žiť vo vlastnej domácnosti alebo sa vrátiť späť do domáceho prostredia, v ktorom budú schopní postupne prevziať svoju časť zodpovednosti za chod domácnosti s minimálnou starostlivosťou.

Výmena skúseností formou študijnej cesty a konferencie

Predpoklad: Žiadateľ bude implementovať činnosti aktivít pod odborným dohľadom zahraničného partnera pri implementácii metód a foriem práce, pracovnej rehabilitácie v chránenej dielni a v oblasti práce s verejnosťou. Partner bude poskytovať žiadateľovi koučing a supervíziu.

Počas trvania projektu sme absolvovali 8 vzájomných stretnutí vrátane záverečnej konferencie k ukončeniu projektu. Vďaka vzájomným návštevám a pracovno-študijným cestám so švajčiarskym partnerom Stiftung Wagerenhof Uster mali naši zamestnanci možnosť  získať nové poznatky, formy a metódy prispievajúce k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb. Okruhy tém boli vopred dohodnuté a vychádzali z potrieb zamestnancov DsA: supervízia pracovnej a sociálnej rehabilitácie; manažment a práca s verejnosťou; chránená dielňa a výrobky pracovnej terapie; fyzioterapia s mladými; práca s piktogramami; metóda Marte Meo; prevencia násilia u klientov s postihnutím; animoterapia a jazdecká terapia; autizmus.

Výsledky projektu
[table id=1 /]
Záverečná konferencia

21. novembra 2016 sa uskutočnila záverečná odborná konferencia s názvom „Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa“, ktorá bola zvŕšením 5-ročného projektu realizovaným Gréckokatolíckou charitou Prešov v zariadení Dom sv. Anny v Starej Ľubovni. Projekt bol podporený v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR celkovou sumou 1 154 286 €.

Záverečná odborná konferencia sa uskutočnila v pondelok 21. novembra 2016 od 9.00 hodine v Penzióne Gurmen v Starej Ľubovni. Nad konferenciou prevzal záštitu veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej republike. J.E. Alexander Wittwer a osobne sa jej aj zúčastnil. Odbornú záštitu nad konferenciou prevzala Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o. v Bratislave a jej zriaďovateľ a emeritný rektor Dr. h.c. mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc, ktorého zastúpila doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. Ďalším partnerom konferencie bol Prešovský samosprávny kraj a mesto Stará Ľubovňa. Pozvanie prijal aj Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita, zahraniční partneri projektu zo Stiftung Wagerenhof Uster vo Švajčiarsku, zástupcovia švajčiarskeho veľvyslanectva na Slovensku, kancelárie Švajčiarsko-slovenskej spolupráce, predstavitelia štátnej správy, mesta Stará Ľubovňa aj starostovia obcí a miest v tomto okrese, ďalej spolupracujúce organizácie, partneri, zamestnanci i rodičia s klienti Domu sv. Anny.

Program konferencie bol rozdelený do 5. blokov. Dopoludňajší program priblížil a zhodnotil realizáciu a výsledky samotného projektu, následne zahraničný partner predstavil skúsenosti a vízie zo Švajčiarska a vzájomnú spoluprácu počas projektu. Konferencia v poobedňajších hodinách bola venovaná zástupcom verejného sektora na tému spolupráce s neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb a posilňovaní zamestnanosti v okrese. Poznatky z praxe boli predstavené v závere konferencie. Okrem projektovej a odbornej časti bol program obohatení aj o osobné výpovede klientov zariadenia. Deti a mladí z Domu sv. Anny si pre túto príležitosť pripravili aj kultúrny program, v ktorom na chvíľu vytvorili atmosféru Vianoc.

Prezentácie účinkujúcich:

PhDr. Soňa Gaborčáková (garantka sociálnych služieb Domu svätej Anny, asistentka projektového manažéra, poslankyňa NR SR)

Ing. Eduard Malatinec (projektový manažér a zástupca riaditeľa GKCH)

Andreas Dürst (riaditeľ Stiftung Wagerenhof Uster)

Anita Lütolf-Föllmi (koordinátorka partnerstva, odborná pedagogická poradkyňa, sociálna pedagogička)

PhDr. Anna Lazorčáková (riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny, ÚPSVaR Stará Ľubovňa)

doc. Stanislava Hunyadiová, PhD. (vysokoškolský pedagóg VŠZaSP sv. Alžbety n. o. v Bratislave, supervízor GKCH)

Mgr. Eva Turáková (riaditeľka a zakladateľka Súkromnej základnej školy s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom v Prešove

Publikácia v slovenskom jazyku

Publikácia v anglickom jazyku