Aktuality

Čo máme nové?

Voľná pracovná pozícia – terénny sociálny pracovník

pridal: charita | dátum: 20. februára 2024 | kategória: Pracovné ponuky

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu Terénny sociálny pracovník (TSP) – 1 osoba

Kvalifikačné a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu TSP:

 • ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca alebo
 • ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v súlade s § 45 zákona č. 219/2014 Z. z., ak k 30.6.2023 pracoval/a na pozícii TSP, alebo
 • ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca, ak k 30.6.2023 pracoval/a na pracovnej pozícii, alebo
 • ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca  a preukázateľné štúdium II. stupňa VŠ v odbore sociálna práca.

Predpoklady pre pozíciu TSP sú: 

 • odborná spôsobilosť, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, osobnostné predpoklady

Zdravotná spôsobilosť TSP: 

 • schopnosť samostatne vykonávať prácu v teréne

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa záujemca o pracovnú pozíciu uchádza,
 • životopis záujemcu,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné),
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov (platí pre obce).
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace. (platí pre MVO)*.

*Originál alebo notárom, resp. matrikou  overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace, musí byť uchádzačom predložená najneskôr pred podpisom pracovnej zmluvy. Bez predloženia tohto dokumentu nebude pracovná zmluva IA MPSVR SR akceptovaná.

Popis pracovných činností TSP:

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb a rodín so sociálnymi problémami podľa zamerania výzvy (cieľová skupina marginalizované rómske komunity alebo ľudia bez domova) v rámci lokality pôsobenia, posudzovanie životnej situácie človeka, skupiny v kontexte spoločenskej, ekonomickej, politickej situácie v lokalite/regióne/spoločnosti;
 • poskytovanie základných informácií a podpory v krízových situáciách, poskytovanie základného a špecializovaného poradenstva, vykonávanie opatrení v oblasti prevencie, činnosti v prospech presadzovania práv a právom chránených záujmov znevýhodnených skupín obyvateľov na lokálnej/regionálnej úrovni, koordinácia potrebných služieb (sociálnych, psychologických, pedagogických, zdravotných a iných) v záujme človeka/skupiny/komunity;
 • schopnosť identifikovať dostupné zdroje potrebné pre dosiahnutie cieľov terénnej sociálnej práce, sieťovanie a iniciovanie zmien v záujme cieľovej skupiny, spolupráca a kooperácia s inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v lokalite/regióne;
 • vykonávanie aktivít, ktoré prispievajú k zmierňovaniu napätia a latentných konfliktov v lokalite (v prípade potreby rola facilitátora);
 • technicko-administratívne úkony v rámci evidencie terénnej sociálnej práce, priebežný rozvoj odborných a sociálnych kompetencií, výkon iných činností v súvislosti s aktuálnymi potrebami počas realizácie NP.

Predpokladaná hrubá mzda: 1 050 €

Výberové konanie – Terénny sociálny pracovník

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 20.03.2024 o 09.00 hod. v priestoroch subjektu na adrese: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov. 

Uchádzači o pracovnú pozíciu môžu Žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť: osobne alebo zaslať poštou na adresu subjektu: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, či elektronicky na e-mailovú adresu subjektu: gkcharita@gkcharita-po.sk. Uchádzači vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP). Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je dňa: 14.03.2024. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. 

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je lokalita, kde žijú, resp. sa zdržiavajú osoby z cieľových skupín (marginalizované rómske komunity alebo ľudia bez domova), to konkrétne v lokalite Prešov a kancelária TSP v priestoroch subjektu na adrese: Nízkoprahové denné centrum, Pod Táborom 33, Prešov. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je dňa: 01.04.2024. 

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).