Dom sv. Faustíny, Svidník

centrum pre deti a rodiny

Ide o pobytovú formu, ktorou sa snažíme prinavrátiť plnohodnotný život v abstinencii pre ženy závislé od drog, alkoholu alebo iných nelátkových závislostí. Klientky prijímame na základe ich dobrovoľného rozhodnutia, po zvládnutí liečby a odporúčaní lekára. Resocializačný proces je rozdelený do 5 fáz s dĺžkou trvania podľa individuálneho napredovania klientky. Program je nastavený tak, aby si klientky opätovne osvojili samostatné a zodpovedné rozhodovanie, pracovné zručnosti, osobne napredovali, a tiež vytvárame podmienky na možnosti štúdia.

Uvedenie zariadenia do praxe: 1.január 2022
Kapacita zariadenia: 14

 

Prečo si vybrať nás?

Zvládnutie celého resocializačného programu vyžaduje vo všetkých prípadoch veľkú dávku odriekania a vnútorných bojov so sebou samým, s okolím a rodinou. Po zvládnutí celého programu je veľká šanca sa opäť plnohodnotne zaradiť do života v spoločnosti. Dom sv. Faustíny sa nachádza priamo v centre okresného mesta Svidníkv zástavbe rodinných domov. Nácvik pracovných zručností – laicky pomenovaná ako pracovná činnosť prebieha v kuchyni, práčovni a dielni. Klientky zdieľajú spoločné izby. Voľný čas trávia v zariadení alebo v meste a blízkom okolí. Zároveň je zariadenie prvým a zatiaľ aj jediným svojho druhu.

Aké a pre koho sme zariadenie?

Sme zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré je zriadené na účel vykonávania resocializačného programu na podporu sociálneho začlenenia plnoletej fyzickej osoby závislej od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva. Centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou.

Čo je potrebné pri prijatí?

  • primárna diagnóza: závislosť,
  • splnenie podmienky cieľovej skupiny,
  • odporúčanie na resocializačný pobyt od lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria a sociálneho kurátora,
  • podanie písomnej žiadosti o prijatie na základe dobrovoľnosti (zaslať na adresu alebo emailom),
  • klientka musí nastúpiť do centra v ten deň, keď ukončí liečenie. Ak by chcel nastúpiť iný deň, môže len po dohode s vedúcim zariadenia a musí priniesť potvrdenie od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, že nie je pod vplyvom drog.

Poslanie a ciele Domu sv. Faustíny

KRÍZOVÝ PLÁN (COVID-19) – Dom sv. Faustíny – centrum pre deti a rodiny

Resocializačný program

Naše aktivity a podujatia 

Cenník: Úhrada za vykonávanie resocializačného programu v centre je vo výške aktuálnej sumy dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivca.

„Konečne som vo svojom živote našla zmysel bojovať s chorobou závislosti. Našla som tu pokoj a šťastie, cítim sa tu veľmi dobre. Začala som si viac veriť, obnovujem vzťahy v rodine. Teším sa, že ma rodičia neodvrhli a dali mi šancu. Mám tu ľudí, ktorým verím a viem sa s nimi otvorene porozprávať o problémoch aj postupoch a mojich posunoch. Páči sa mi režim, ktorý treba dodržiavať. Návštevy cerkvi a príchody o. duchovného, denné modlitby mi pomáhajú ako aj kolektív zamestnancov a ich trpezlivosť s nami.“ (Nina, klientka Domu sv. Faustíny)

Náš rok 2022 v skratke
  • v tomto roku sme prezentovali zariadenie a jeho činnosť na psychiatrických oddeleniach Prešov, Svidník, Rožňava a CPLDZ v Košiciach. S klientkami sme boli mimo zariadenie tri dni v rámci terénnej aktivity na chate v Roztokoch. Činnosť zariadenia sme odprezentovali v regionálnych Podduklianskych novinách, v časopise Život a Plus 7 dní;
  • zapojili sme sa do potravinovej zbierky v Tescu, kde sme vyzbierali trvanlivé potraviny;
  • v decembri nás navštívil sv. Mikuláš a koniec roka sme oslávili spoločne zamestnanci a klienti na povianočnom stretnutí;
  • v decembri sme rok ukončili Štedrou večerou a posedením s prijímateľkami z domova na polceste a klientkami centra pre deti a rodiny;
  • v roku 2022 Mesto Svidník poskytlo našej organizácii finančnú dotáciu vo výške 500 €. Za finančné prostriedky sme zakúpili látky, nožnice, ihly a iný drobný tovar, prostredníctvom ktorých klientky Domu sv. Faustíny – centra pre deti a rodiny zhotovili vyše 100 srdiečok, ktoré sme na sviatok sv. Mikuláša odovzdali prijímateľom zariadenia Svida senior dom vo Svidníku.

Kontaktné údaje

Dom sv. Faustíny – centrum pre deti a rodiny

PhDr. Helena Paňková – vedúca zariadenia
Pavlovičova 344/8, 089 01 Svidník
054 75 24 093, 0910 842 544
domsvfaustiny@gkcharita-po.sk