Aktuality

Čo máme nové?

Byť blízko k človeku a v núdzi podporuje aj Mesto Prešov

pridal: charita | dátum: 12. augusta 2019 | kategória: ADOS

Aj tento kalendárny rok 2019 sme získali finančnú dotáciu z Mesta Prešov v hodnote 1 198 EUR. Účelom dotácie je podpora projektu „Byť blízko k človeku a v núdzi“.  Poskytnuté finančné prostriedky budú použité na čiastočné pokrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním starostlivosti a pomoci ľuďom, ktorí žijú na území mesta Prešov a nemajú zabezpečené základné životné potreby a sú v nepriaznivej sociálnej situácii. Mestu Prešov za poskytnutý finančný príspevok úprimne ďakujeme.

Dotácia je poskytnutá v zmysle VZN Mesta Prešov č. 17/2015 na zabezpečenie činnosti, podujatia, aktivít alebo projektov zameraných na sociálnu pomoc, podporu zdravia a sociálneho kontaktu.