Aktuality

Čo máme nové?

Jarná zbierka na charitu 2019

pridal: charita | dátum: 26. februára 2019 | kategória: Zbierka na charitu

10. marec 2019

vo všetkých chrámoch na Slovensku

 

Počas prvej pôstnej nedele sa vo všetkých chrámoch realizuje zbierka venovaná potrebám Charity. Vďaka týmto financiám môžeme poskytovať odborné služby chorým, trpiacim, núdznym a všetkým, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Gréckokatolíckej charite Prešov sú venované výnosy farností Prešovskej archieparchie a Bratislavskej eparchie.

„Každý člen Cirkvi má povinnosť stať sa svätým tým, že sa stará o druhých,” vyslovil pápež František.

Túto starostlivosť o iných môžeme konať aj prostredníctvom služieb Charity. Jedným zo spôsobov je finančná podpora, ktorou zlepšujeme služby v prospech našich zverencov. Častokrát ide o ľudí, ktorých mnohí na ulici obchádzame. Ide o mužov a ženy, od ktorých odvraciame zrak cestou do práce alebo chorí, ktorým nevieme pomôcť. V našich službách sa ich snažíme prijímať takých, akí sú. Aj vďaka výnosom zo zbierky im spoločne pomáhame napredovať.

Plagát k zbierke

List do farností

 

Pozri: Prehľad výnosov zbierok na charitu v jednotlivých farnostiach

Ako sme využili výnosy predchádzajúcej zbierky?

Výnosy jarnej zbierky na charitu v roku 2018 v chrámoch Prešovskej archieparchie a Bratislavskej eparchie spolu činili sumu 19 095,45 eur.

Účel použitia zbierky:

  • 2 458,77 eur – podpora pouličného mesačníka CESTA, konkrétne úhrada časti nákladov spojených s tlačou časopisu. Mesačník je jedným zo spôsobov ako si ľudia v núdzi alebo bez domova privyrábajú na svoje živobytie. Vlani si predajom časopisov pomáhalo 53 distributérov v rámci celého Slovenska.
  • 6 438,89 eur: podpora DOMU SV. ANNY v Starej Ľubovni, konkrétne podpora nákladov súvisiacich s prepravou detí a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením z domova do zariadenia. Vlani sme prepravou najazdili vyše 69 000 km, aby sme deťom a mladým so zdravotným znevýhodnením umožnili navštevovať odborné zariadenie. Službami klientov integrujeme do spoločnosti a vytvárame sieť služieb na podporu sebarealizácie i rozvoja zručností.
  • 10 197,79 eur: podpora nevyhnutných nákladov súvisiacich s prevádzkou služieb a zariadení. Ide o uhradenie časti nákladov na opravu motorových vozidiel slúžiacich na prepravu klientov, kúpu odvlhčovačov používaných pri povodniach, školenia a odborné vzdelávania pre zamestnancov, poštovné a iné poplatky, ktoré sú potrebné na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb.