Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas

Ošetrovateľská starostlivosť v pohodlí vášho domova

Domácu ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujú sestry v spolupráci s ambulantnými lekármi, špecialistami a rodinou pacienta. Prioritou starostlivosti je pomáhať jednotlivcom, rodine a skupine v zdraví a v chorobe, vykonávať činnosti podporujúce zdravie alebo prispievajúce k uzdraveniu či pokojnej smrti v prirodzenom sociálnom prostredí.

Kde poskytujeme starostlivosť a ako postupovať?

ADOS Charitas poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť pacientom v  mestách Prešov a blízke okolie a Snina na základe odporúčania zdravotných výkonov ošetrujúcim lekárom.

Ďalšie informácie:

  • ošetrovateľská starostlivosť je hradená zo zdravotného poistenia,
  • obväzový materiál, náplaste, masti, pasty, peny a iný špeciálny zdravotný materiál ako aj lieky a infúzne roztoky vám predpíše lekár a sú hradené zo zdravotného poistenia,
  • sestra ADOS nemá právo predpisovať lieky pacientom.

Na základe vášho požiadania, odporúčania odborných lekárov a sestier ústavnej zdravotnej starostlivosti,
uzatvorením dohody o poskytovaní domácej ošetrovateľskej starostlivosti s našou ADOS a potvrdeným návrhom
vašim ošetrovateľským lekárom.

Komu je ADOS Charitas určený?

Fyzickým osobám – pacientom všetkých vekových kategórii, ktorí spĺňajú nasledovné kritéria:

a) ktorých zdravotný stav vyžaduje poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nadväznosti na ambulantnú zdravotnú starostlivosť alebo na ústavnú zdravotnú starostlivosť, pri ktorej sa predpokladá, že zdravotný stav osoby nebude vyžadovať nepretržitý pobyt v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti,

b) ktoré odmietli poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo,

c) ktorých zdravotných stav neumožňuje navštevovať zdravotníckej zariadenie.

Poskytujeme:

komplexná ošetrovateľská starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu zameraná na udržanie a zlepšenie kvality života, zmierňovanie utrpenia, predchádzanie zdravotným komplikáciám, doliečovanie po skončení ústavnej zdravotnej starostlivosti, zdravotnú výchovu a edukáciu osoby, rodiny a komunity v súvislosti so zdravotným stavom, prevenciu, rehabilitáciu a poradenstvo.

„Naši pacienti sú vďační za každú minútu strávenú v ich blízkosti. Nemusí to byť len odborná ošetrovateľská starostlivosť. Pre nich je veľkým prínosom, keď ich počúvame, držíme za ruku, darujeme úsmev, pohladíme. Sestra nezabúda, že má pred sebou živého, cítiaceho a trpiaceho človeka, ktorý potrebuje posilniť vieru vo svoje uzdravenie.“ (sestra ADOS Charitas)

Náš rok 2022 v skratke
  • v júni sme sa aktívne zúčastnili Konferencie charity 2022 k 30. výročiu obnovenia činnosti GKCH, na ktorej bola prezentovaná aj naša činnosť za posledných 10 rokov;
  • ADOS Charitas Snina sa presťahovala do priestorov Domu sv. Panteleimona spolu so Sociálnym centrom Snina.