Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas

Ošetrovateľská starostlivosť v pohodlí vášho domova

Domácu ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujú sestry v spolupráci s ambulantnými lekármi, špecialistami a rodinou pacienta. Prioritou starostlivosti je pomáhať jednotlivcom, rodine a skupine v zdraví a v chorobe, vykonávať činnosti podporujúce zdravie alebo prispievajúce k uzdraveniu či pokojnej smrti v prirodzenom sociálnom prostredí.

Kde poskytujeme starostlivosť a ako postupovať?

ADOS Charitas poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť pacientom v  mestách Prešov a blízke okolie a Snina na základe odporúčania zdravotných výkonov ošetrujúcim lekárom.

Ďalšie informácie:

  • ošetrovateľská starostlivosť je hradená zo zdravotného poistenia,
  • obväzový materiál, náplaste, masti, pasty, peny a iný špeciálny zdravotný materiál ako aj lieky a infúzne roztoky vám predpíše lekár a sú hradené zo zdravotného poistenia,
  • sestra ADOS nemá právo predpisovať lieky pacientom.

Na základe vášho požiadania, odporúčania odborných lekárov a sestier ústavnej zdravotnej starostlivosti,
uzatvorením dohody o poskytovaní domácej ošetrovateľskej starostlivosti s našou ADOS a potvrdeným návrhom
vašim ošetrovateľským lekárom.

Komu je ADOS Charitas určený?

Fyzickým osobám – pacientom všetkých vekových kategórii, ktorí spĺňajú nasledovné kritéria:

a) ktorých zdravotný stav vyžaduje poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nadväznosti na ambulantnú zdravotnú starostlivosť alebo na ústavnú zdravotnú starostlivosť, pri ktorej sa predpokladá, že zdravotný stav osoby nebude vyžadovať nepretržitý pobyt v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti,

b) ktoré odmietli poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo,

c) ktorých zdravotných stav neumožňuje navštevovať zdravotníckej zariadenie.

Poskytujeme:

komplexná ošetrovateľská starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu zameraná na udržanie a zlepšenie kvality života, zmierňovanie utrpenia, predchádzanie zdravotným komplikáciám, doliečovanie po skončení ústavnej zdravotnej starostlivosti, zdravotnú výchovu a edukáciu osoby, rodiny a komunity v súvislosti so zdravotným stavom, prevenciu, rehabilitáciu a poradenstvo.