Aktuality

Čo máme nové?

Študenti sociálnej práce na rotačnej praxi v zariadení pre ľudí bez domova

pridal: charita | dátum: 26. októbra 2023 | kategória: Pobytové a ambulantné služby Pod Táborom

Do areálu na ulici Pod Táborom zavítali študenti Inštitútu edukológie a sociálnej práce Prešovskej univerzity v odboroch sociálna práca, sociálna práca – etika.

Približne 60 študentom priblížili činnosť a služby prešovskej charity naše kolegyne Martinka a Sandra. Zástupkyňa vedúceho Nízkoprahového denného centra Prešov Martina Podhájecká oboznámila študentov s prácou sociálneho pracovníka v sociálnych službách krízovej intervencie pre ľudí bez domova. Koordinátorka farských charít a zodpovedná za prax študentov Sandra Prošuchová okrem iného pozvala mladých k dobrovoľníckej činnosti v rámci GKCH.

Budúci sociálni pracovníci kládli našim kolegyniam veľa otázok a zaujímali sa najmä o prácu s ľuďmi bez domova. Prezentácia služieb GKCH plynule prešla do voľnej diskusie. Prax prebiehala v nových priestoroch nocľahárne, ktorá bude spustená v januári 2024.

Rotačná prax študentov sociálnej práce Inštitútu edukológie a sociálnej práce Prešovskej univerzity v našich službách je realizovaná na základe už niekoľkoročnej spolupráce.