Aktuality

Čo máme nové?

Realizácia výstavby novej nocľahárne za podpory Úradu PSK a Mesta Prešov

pridal: charita | dátum: 20. augusta 2023 | kategória: Ďakujeme

Gréckokatolícka charita Prešov poskytuje na ulici Pod Táborom 33 v Prešove ambulantné, terénne, pobytové a podporné sociálne služby ľuďom v núdzi a bez domova od roku 1992, pričom neustále sa usiluje o zvyšovanie kvality služieb. Ako reakcia na zhoršujúcu sa sociálnu situáciu ľudí v spoločnosti, vysokú infláciu a očakávaný nárast osôb bez prístrešia o bývanie v našich službách sme realizovali výstavbu nových priestorov Nocľahárne Effeta. Projekt bol finančne podporený Nadáciou PSK pre podporu rodiny a Mestom Prešov.

Poskytnuté finančné prostriedky: 

  • Nadácia PSK pre podporu rodiny – 50 000,-
  • Mesto Prešov – 35 000,-

Zhotovitelia stavby: Rikostav Container, s.r.o., Giraltovce; STAVPOL, s.r.o., Prešov; KOMEL, s.r.o., Prešov

Realizáciou vyňatia Nocľahárne Effeta z objektu Útulku Archa a jej pripojením k Nízkoprahovému dennému centru Prešov dôjde k: 

  • zvýšeniu kvality ubytovania pre prijímateľov celoročnej pobytovej sociálnej služby Útulku Archa, ku ktorej dôjde po vysťahovaní prijímateľov Nocľahárne Effeta, a teda znížením počtu osôb v objekte pobytových sociálnych služieb z celkovo 108 na 86 miest;
  • zníženiu počtu prijímateľov v Útulku Archa na izbách (v súčasnosti 5 prijímateľov v izbe);
  • eliminácii konfliktov u prijímateľov útulku a nocľahárne na jednom mieste poskytovania týchto služieb;
  • zabezpečeniu komplexného poskytovania sociálnych služieb krízovej intervencie ambulantnej služby nízkoprahového denného centra v priebehu dňa a pobytovej služby nocľahárne v jednom objekte;
  • vytvoreniu tzv. 3-stupňového resocializačného modelu v objektoch Pod Táborom (1. stupeň Nízkoprahové denné centrum Prešov sa spojí s Nocľahárňou Effeta pre osoby na ulici, ktorým tento životný štýl vyhovuje, 2. stupeň Útulok Archa pre tých, ktorí sa rozhodli pre zmenu kvality života a 3. stupeň Modulárne kontajnerové bývanie v štyroch kontajneroch, kde budú môcť byť prijímatelia, ktorí sa pripravujú na reintegráciu a návrat do bežného života);
  • zvýšeniu kapacity Nocľahárne Effeta z 22 na 32 miest a príjem aj tých prijímateľov, ktorí vzhľadom na terajšie nároky v pobytových zariadeniach nedokážu prekročiť prah náročnosti a požiadaviek;
  • zvýšeniu možnosti riešiť krízové situácie s cieľovou skupinou.

Nová stavba nocľahárne je skolaudovaná, sociálna služba riadne registrovaná a Regionálny úrad verejného zdravotníctva povolil jej prevádzkovanie. V spoločnom objekte vedľa nocľahárne prevádzkujeme a poskytujeme sociálne služby nízkoprahového denného centra, ktoré poskytuje okrem iného pobyt cez deň, priestor na odpočinok, špecializované sociálne poradenstvo, stravu vo forme zahustenej polievky, osobnú hygienu a práčovňu. Z toho dôvodu sa ukazuje ako mimoriadne účelné pristavať k jestvujúcej budove novú nocľaháreň, kde vzájomne prepojíme dve navzájom dopĺňajúce sa sociálne služby pre núdznych ľudí bez domova.

Oddelené dve miestnosti nocľahárne sú schopné prijať 10 žien a 22 mužov na nočné prenocovanie. Súčasťou stavby je aj kancelária sociálneho pracovníka, ktorý bude ubytovávať prijímateľov. Prechodovými dverami do pôvodnej budovy je možné využiť zrekonštruované sociálne a hygienické zariadenie s dostatočnou kapacitou. K budove vedie samostatný chodník a osobitný vstup z vonkajšieho areálu. Okolie je upravené a pripravujeme aj oddychovú zónu.