Aktuality

Čo máme nové?

Našu činnosť podporuje aj Mesto Prešov

pridal: charita | dátum: 24. novembra 2020 | kategória: GKCH

Aj v tomto kalendárnom roku 2020 sme získali finančnú dotáciu z Mesta Prešov v hodnote 902 EUR. Dotácia je poskytnutá v zmysle VZN mesta Prešov č. 17/2015 na zabezpečenie činnosti, podujatia, aktivít alebo projektov zameraných výhradne na sociálnu pomoc, podporu zdravia a sociálneho kontaktu.

Účelom dotácie je čiastočné pokrytie nákladov súvisiacich s organizovaním projektu „Podpora zdravotníckej, klubovej a osvetovej činnosti“ pre ohrozené skupiny obyvateľstva s trvalým pobytom v meste Prešov. Mestu Prešov za poskytnutú finančnú dotáciu úprimne ďakujeme.