Kontakt

Adresa:
Cesta
Pod Táborom 33/A
080 01 Prešov
tel.: 051/ 758 11 38
mesacnik.cesta@gkcharita-po.sk

Vydavateľ:
Gréckokatolícka charita Prešov
Hlavná 2
080 01 Prešov
tel.: 051/ 772 39 70
IČO: 35514388

Cirkevné schválenie:
Gréckokatolícky biskupský úrad
Prešov, č. 2641/2004 zo
16. augusta 2004

Cenzor v oblasti vierouky
a mravouky:
prof. ThDr. Marek Petro, PhD.

Šéfredaktorka:
Mgr. Denisa Považanová
tel.: 051/ 758 11 38

Redaktor a grafická úprava:
Mgr. Peter Kyslan, PhD.
Jazyková úprava:
Mgr. Dominika Ľuptáková

Koordinátor distribúcie:
051/ 758 11 38
distribucia.cesta@gkcharita-po.sk

Redakčná rada:
PaedDr. o. Vasil Kormaník
Ing. Eduard Malatinec
Ing. Branislav Božek
Mgr. Peter Michančo
prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.
Rudolf Bača
prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.
Mgr. Michaela Uhrin Sokolíková
Ing. Mgr. Martina Podhájecká

Bankové spojenie:
IBAN SK18 7500 0000 0040 0842 5976
VS: 04030, KS: 0008

Tlač: Vydavateľstvo M. Vaška, Prešov
Reg. číslo: EV 3391/09
ISSN 1138-1432