Domov nádeje

resocializačné stredisko pre závislých mužov v Prešove

Ide pobytovú formu služby, ktorou sa snažíme prinavrátiť plnohodnotný život v abstinencii pre mužov závislých od drog, alkoholu alebo
iných nelátkových závislostí. Klientov prijímame na základe ich dobrovoľného rozhodnutia, po zvládnutí liečby a odporúčaní lekára. Doliečovací proces je rozdelený do 5 štádií s dĺžkou trvania podľa individuálneho napredovania klienta. Program je nastavený tak, aby si klienti opätovne osvojili samostatné a zodpovedné rozhodovanie, pracovné zručnosti, osobne napredovali, a tiež vytvárame podmienky na možnosti štúdia. Chránené bývanie je vyvrcholenie procesu, kedy je už klient samostatný, a zároveň určitú dobu žije v chránenom prostredí.

Prečo si vybrať nás?

Zvládnutie celého resocializačného programu vyžaduje vo všetkých prípadoch veľkú dávku odriekania a vnútorných bojov so sebou samým, s okolím a rodinou. Po zvládnutí celého programu je veľká šanca sa opäť plnohodnotne zaradiť do života v spoločnosti. Pri našom stredisku sú zriadené pracoviská pracovnej terapie pre klientov. Tie plnia úlohu revitalizácie pracovných návykov pred znovuzačlením klientov do spoločnosti. Okrem zlepšenie ich osobných zručností, zmysluplného vyplnenie denného režimu službami pomáhajú aj verejnosti. Pre klientov pripravujeme počas roka viacero terénnych terapií, ktoré majú v našom zariadení dlhodobú tradíciu a prinášajú priaznivé výsledky. Jednodňové alebo viacdňové tzv. terénky uskutočňujeme v prírodnom prostredí, kde klienti získavajú návyky na riešenie krízových situácii v bežnom abstinentskom živote.

Aké a pre koho sme zariadenie?

Opatrenia sociálnej ochrany sú vykonávané v zariadení resocializačného strediska podľa § 63 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v platnom znení a udelenej akreditácie pre mladistvých od ukončenia 16 roku a mužov do 50 roku, závislých od psychotropných látok (alkohol a drogy) a nelátkových závislostí (patologické hráčstvo).

Aké služby poskytujeme?

  • špecializované sociálne poradenstvo; resocializácia a resocializačné programy; rehabilitačná činnosť; pracovná terapiu; psychoterapia; psychologická starostlivosť; ubytovanie; stravovanie; záujmová činnosť; vzdelávanie a príprava na vzdelávanie.

Čo je potrebné pri prijatí?

  • primárna diagnóza: závislosť,
  • absolvovanie liečby v príslušnom zdravotníckom zariadení na liečbu drogových závislostí,
  • odporúčanie psychiatra v príslušnom zdravotníckom zariadení /adiktológa/ na umiestnenie klienta do resocializácie,
  • podanie písomnej žiadosti do zariadenia na základe dobrovoľnosti.