Útulok Archa

pobytová služba krízovej intervencie v Prešove

Ide o celoročnú pobytovú služba poskytujúcu krátkodobý pobyt. Dočasný domov, prístrešie, nevyhnutné úkony sociálnej pomoci a odborné poradenstvo sú služby, ktorými chceme našich prijímateľov podporiť v samostatnosti a sebestačnosti. Naším cieľom je zlepšenie kvality života ľudí bez domova a v núdzi.

 
Dátum začatia poskytovania sociálnej služby: 1. jún 1997
Kapacita zariadenia: 86

 

Aké a pre koho sme zariadenie?

Útulok podľa § 26 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení pre fyzickú osobu v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu:

  • že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
  • ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať (bez domova, bez prístrešia, bez zázemia prirodzených vzťahov).

Aké služby poskytujeme?

  • odborné činnosti: sociálne poradenstvo; pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov; rozvoj pracovných zručností, pomoc pri pracovnom uplatnení;
  • obslužné činnosti: ubytovanie na určitý čas; nevyhnutné ošatenie a obuv; utváranie podmienok: na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva;
  • ďalšie činnosti: záujmová činnosť;
  • iné činnosti: duchovná a pastoračná starostlivosť.

Cenník za poskytovanie sociálnej služby

Úhrada za sociálnu službu na deň sa stanoví individuálne :
  1. obslužné činnosti (ubytovanie, nevyhnutné ošatenie a obuv, utváranie podmienok na: prípravu stravy, výdaj stravy alebo potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny) – 0,00 – 3,00 €
  2. obslužné činnosti (pranie: 1x náplň práčky s pracím práškom) – 0,00 – 0,80 €
 

 

Kontaktné údaje

Útulok Archa

Pod Táborom 33/A, 080 01 Prešov

Mgr. Ľubomír Vozňak – vedúci zariadenia

051 77 21 697, voznak@gkcharita-po.sk