Aktuality

Čo máme nové?

Výberové konanie na terénneho pracovníka

pridal: charita | dátum: 17. októbra 2022 | kategória: Pracovné ponuky

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu terénneho pracovníka (TP) – 1 osoba

Minimálne požadované vzdelanie pre pozíciu TP:

 • minimálne nižšie stredné odborné vzdelanie (§16, ods. 4, písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.)

Predpoklady na pozíciu TP sú: 

 •  odborná spôsobilosť, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, osobnostné predpoklady

Kompetencie:

 • vytrvalosť, schopnosť pracovať v tíme (spolupráca s TSP, TP, OP), flexibilita, schopnosť riešiť konflikty, empatia, schopnosť sebareflexie, aktívny postoj k rozvíjaniu ďalších sociálnych kompetencií

Zdravotná spôsobilosť:

 • schopnosť samostatne resp. v spolupráci s TSP, TP, OP vykonávať prácu v teréne

Uchádzač o pozíciu TP musí preukázať splnenie kvalifikačných predpokladov získaného vzdelania predložením dokladu o vzdelaní (napr. diplom, vysvedčenie, príp. osvedčenia, certifikát a iné relevantné doklady) a požadovanej praxi, resp. štúdiu TP môžu vykonávať len tie činnosti, na výkon ktorých majú dosiahnutý zodpovedajúci stupeň vzdelania vyžadovaný príslušnými právnymi normami.

Každý úspešný uchádzač, s ktorým obec/MVO uzatvorí pracovno-právny vzťah a prijme ho na miesto zamestnanca, musí spĺňať podmienku bezúhonnosti, ktorá sa dosvedčuje výpisom z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace pred nástupom do zamestnania. Výpisom z registra trestov musí  zamestnávateľ disponovať pred uzavretím pracovnej zmluvy. Bez výpisu z registra trestov, osvedčujúceho bezúhonnosť, nie je možné uzatvoriť pracovno-právny vzťah.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
 • životopis uchádzača
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné),
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov (platí pre obce).
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov starší ako 3 mesiace (platí pre MVO).

Odporúčané výberové kritériá na pozíciu TP sú:

 1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky a podobne).
 2. Znalosť cieľovej skupiny v lokalite (pobyt v nej a podobne), znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a pod.).
 3. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.
 4. Motivácia pre prácu s marginalizovanými skupinami a záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike.

Rámcový popis pracovných činností TP:

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb a rodín so sociálnymi problémami v rámci lokality pôsobenia prioritne osôb z MRK a ľudí bez domova, uľahčovanie komunikácie medzi majoritou, úradnými osobami, TSP, OP a osobami z komunity, sprostredkovanie kontaktov v komunite pre TSP;
 • poskytovanie základných informácií a podpory v krízových situáciách, poskytovanie informácií o základných právach a povinnostiach človeka v kontexte verejných politík, vykonávanie opatrení v oblasti primárnej prevencie, sprevádzanie osôb;
 • spolupráca s inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v lokalite/regióne.

Predpokladaná hrubá mzda: 747 €

Výberové konanie TP – podrobné informácie

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 4. novembra 2022 o 09:00 hod. v priestoroch Gréckokatolíckej charity Prešov, Hlavná 2 v Prešove. 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu Žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť: osobne alebo zaslať poštou na adresu: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, či elektronicky: gkcharita@gkcharita-po.sk.  Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TP). Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 28.10.2022. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu. Miestom výkonu práce je lokalita, kde žijú, resp. sa zdržiavajú marginalizované skupiny – Gréckokatolícka charita Prešov, Pod Táborom 33/A, 080 01 Prešov a kancelária TSP v priestoroch Nízkoprahového centra, Pod Táborom 33/A, 080 01 Prešov. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 15.11.2022.


V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).