Aktuality

Čo máme nové?

Terénny pracovník

pridal: charita | dátum: 13. februára 2020 | kategória: Pracovné ponuky

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu terénneho pracovníka – 1 osoba

Minimálne požadované vzdelanie pre pozíciu TP:

 • minimálne nižšie stredné odborné vzdelanie (§16, ods. 4, písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.)

Predpoklady k výkonu povolania TP sú: 

 •  odborná spôsobilosť, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, osobnostné predpoklady

Kompetencie:

 • vytrvalosť, schopnosť pracovať v tíme (spolupráca s TSP, OP), flexibilita, schopnosť riešiť konflikty, empatia, schopnosť sebareflexie, aktívny postoj k rozvíjaniu ďalších sociálnych kompetencií

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
 • životopis uchádzača
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné),
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov (platí pre obce).
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov starší ako 3 mesiace (platí pre MVO).

Výberové kritériá na pozíciu TP sú:

 1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky a podobne).
 2. Znalosť cieľovej skupiny v lokalite (pobyt v nej a podobne), znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a pod.).
 3. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.
 4. Motivácia pre prácu s marginalizovanými skupinami a záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike.

Rámcový popis pracovných činností TP:

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb a rodín so sociálnymi problémami v rámci lokality pôsobenia prioritne osôb z MRK a ľudí bez domova, uľahčovanie komunikácie medzi majoritou, úradnými osobami, TSP, OP a osobami z komunity, sprostredkovanie kontaktov v komunite pre TSP;
 • poskytovanie základných informácií a podpory v krízových situáciách, poskytovanie informácií o základných právach a povinnostiach človeka v kontexte verejných politík, vykonávanie opatrení v oblasti primárnej prevencie, sprevádzanie osôb;
 • spolupráca s inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v lokalite/regióne.

Predpokladaná hrubá mzda: 632 € za mesiac

Výberové konanie TP – podrobné informácie

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 26. februára 2020 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky Gréckokatolíckej charity Prešov, Hlavná 2 v Prešove. 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu Žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť: osobne alebo zaslať poštou, či elektronicky na adresu: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TP). Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 21. február 2020. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. 

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu. Miestom výkonu práce je lokalita, kde žijú, resp. sa zdržiavajú marginalizované skupiny – mesto Prešov a kancelária TSP v priestoroch Pod Táborom 33/A, Prešov. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 09.03.2020. 

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).