Aktuality

Čo máme nové?

Podpora Mesta Prešov v roku 2022

pridal: charita | dátum: 12. augusta 2022 | kategória: Ďakujeme

Aj v tomto kalendárnom roku 2022 sme získali finančnú dotáciu z Mesta Prešov v hodnote 323 EUR. Dotácia je poskytnutá v zmysle VZN mesta Prešov č. 17/2015 na zabezpečenie činnosti, podujatia, aktivít alebo projektov zameraných výhradne na sociálnu pomoc, podporu zdravia a sociálneho kontaktu.

Účelom dotácie je čiastočné pokrytie nákladov súvisiacich s organizovaním projektu „Podpora zdravotníckej, klubovej a osvetovej činnosti Gréckokatolíckej charity Prešov“ pre ohrozené skupiny obyvateľstva s trvalým pobytom v meste Prešov.

Finančné prostriedky boli použité na mzdové náklady v rámci Klubu Kahan – klub alkoholikov hľadajúcich abstinenciu v Prešove a na úhradu časti nákladov spojených so spotrebou drobného nákupu, kancelárskeho papiera, na tlač a viazanie časopisu Cesta – charitného a pouličného mesačníka o kvalite živote.

Mestu Prešov za poskytnutú finančnú dotáciu úprimne ďakujeme.

Mesto Prešov