Sociálne centrum Snina

ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO

Ide o ambulantnú a terénnu službu starostlivosti o prijímateľa, ktorá je zameraná na zisťovanie príčin zložitých životných situácií prijímateľov a hľadania optimálneho riešenia. Každému, kto sa obráti na sociálnych poradcov sa snažíme pomôcť s komplexným riešením problému so zameraním na trvalú zmenu. Naša pomoc je založená na princípoch bezplatnosti, diskrétnosti a nestrannosti.

Dátum zriadenia: 1. január 2022

Poslaním zariadenia

je poskytovať špecializované sociálne poradenstvo a to v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť poslania Gréckokatolíckej charity Prešov. Cieľom je podpora pozitívnej zmeny v nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácii a pri problémoch závislosti.

Vízia

S vierou prijať a sprevádzať človeka, ktorému spoločne a trpezlivo pomôžeme k dôstojnému životu.

Vízia sociálnych centier GKCH Prešov (k nahliadnutiu):

Prečo si vybrať nás?

Naša pomoc je založená na princípoch bezplatnosti, diskrétnosti a nestrannosti. Okrem špecializovaného sociálneho poradenstva ponúkame prijímateľom sprostredkovane aj iné činnosti. V prípade potreby pomáhame darovaním potravinovej alebo materiálnej pomoci.

Aké a pre koho sme zariadenie?

Sociálne poradenstvo podľa § 19 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení a udelenej akreditácie pre osoby s nadmerným užívaním návykových látok, ale aj závislých od alkoholu, cigariet, drog, nelátkových závislostí (napr. patologické hráčstvo), osoby bez domova, osoby so zdravotným postihnutím, seniori a fyzické osoby alebo rodiny v nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácii.

Aké služby poskytujeme?

  • bezplatné špecializované sociálne poradenstvo;
  • orientáciu občanov v sociálnom systéme;
  • krízovú intervenciu – pomoc občanom a rodinám, ktorí sa ocitli v krízovej situácii;
  • hľadanie možnosti riešenia problémov;
  • pomoc pre závislých a príbuzných;
  • sprevádzanie pri riešení konkrétneho problému;
  • asistencia pri administratíve – procesom spisovania žiadostí a návrhov.

Poslanie a ciele Sociálnych centier GKCH

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY 2022 – Sociálne centrum Snina

KRÍZOVÝ PLÁN (COVID-19) – Sociálne centrá GKCH 

 

Kontaktné údaje

Sociálne centrum Snina

Komenského 3192, 069 01 Snina

Mgr. Lucia Zarembová, Mgr. Adriána Kaprálová – sociálne poradkyne

0909 250 517, sc.snina@gkcharita-po.sk