Sociálne centrum, Prešov

špecializované sociálne poradenstvo

Ide o ambulantnú a terénnu službu starostlivosti o prijímateľa, ktorá plní úlohu zisťovania príčin zložitých životných situácii prijímateľov a hľadania optimálneho riešenia. Komplexné riešenie aktuálneho problému sa snažíme ponúknuť každému, kto sa obráti na túto službu. Naša pomoc je založená na princípoch bezplatnosti, diskrétnosti a nestrannosti.

Dátum zriadenia: 14. jún 2006

 

Poslaním zariadenia

je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť poslania GKCH – byť blízko pri človeku a napĺňať evanjeliové prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi.

Vízia

S vierou prijať a sprevádzať človeka, ktorému spoločne a trpezlivo pomôžeme k dôstojnému životu.

 
Poslanie, hodnoty, motto, ciele Sociálneho centra Prešov a vízia sociálnych centier GKCH Prešov (k nahliadnutiu):

                

Prečo si vybrať nás?

Naša pomoc je založená na princípoch bezplatnosti, diskrétnosti a nestrannosti. Okrem špecializovaného sociálneho poradenstva ponúkame prijímateľom aj iné činnosti. V prípade potreby pomáhame darovaním šatstva alebo obuvi v rámci našich šatníkov. Prijímatelia majú možnosť privyrobiť si na život prostredníctvom predaja pouličného mesačníka Cesta. Aktivity centra sú prepojené s našimi ďalšími službami v meste Prešov.

Aké a pre koho sme zariadenie?

Sociálne poradenstvo podľa § 19 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení a udelenej akreditácie pre osoby s nadmerným užívaním návykových látok, ale aj závislých od alkoholu, cigariet, drog, nelátkových závislostí (napr. patologické hráčstvo), osoby bez domova, osoby so zdravotným postihnutím a seniori.

Aké služby poskytujeme?

  • odborné činnosti: špecializované sociálne poradenstvo;
  • iné aktivity: distribúcia mesačníka Cesta, poskytnutie nevyhnutného ošatenia a obuvi alebo inej materiálnej pomoci.
 
 
 

 

Kontaktné údaje

Sociálne centrum Prešov

Pod Táborom 33/A, 080 01 Prešov

051 77 23 752, sc.presov@gkcharita-po.sk