Pobytové sociálne zariadenia

pobytové služby krízovej intervencie v Prešove

Ide o celoročné pobytové služby, ktoré sa nachádzajú v rámci jedného areálu. Odborné a ostatné činnosti vykonávajú pracovníci tímu s patričnou odbornou spôsobilosťou. Poskytované služby sú vzájomne prepojené a doplnené ďalšími, ktoré sú možnosťou ako dočasne pomôcť ľuďom bez prístrešia a v ťažkých životných situáciách. Službami sa snažíme uľahčiť kontakt prijímateľov so sociálnym prostredím a podporiť ich začlenenie do spoločnosti. V rámci ostatných činností sa snažíme u prijímateľov rozvíjať pracovné zručnosti s cieľom ich obnovy a následného lepšieho uplatnenia na trhu práce. Mnohými aktivitami (úprava a čistenie vonkajších plôch, oprava mestského chodníka a pod.) sú prijímatelia nápomocní pre okolie aj mesto Prešov, kde sídlime.

Poslaním zariadenia

je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť poslania GKCH – byť blízko pri človeku a napĺňať evanjeliové prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi.

Vízia

Múdrou, adresnou a intenzívnou spoluprácou, vo viere a láske, chceme vytvárať bezpečný priestor pre zachovanie zmysluplného a hodnotného života prijímateľov.

Poslanie, hodnoty, motto, vízia a ciele – Pobytové sociálne služby (k nahliadnutiu):

 

           

Prečo si vybrať nás?

Viaceré spoločne prepojené a doplnené služby sú možnosťou ako dočasne pomôcť ľuďom bez prístrešia a v ťažkej životnej situácii. V rámci ostatných činností sa snažíme u prijímateľov rozvíjať pracovné návyky s cieľom ich obnovy a následného lepšieho uplatnenia na trhu práce. Mnohými aktivitami (úprava a čistenie vonkajších plôch, oprava mestského chodníka,…) sú prijímatelia nápomocní pre okolie aj mesto Prešov, kde sídlime.

 

Nocľaháreň Effeta

Nízkoprahové zariadenie s celoročnou prevádzkou poskytuje krátkodobé pobyty. Touto službou sa snažíme znižovať počet ľudí prespávajúcich na ulici a iných verejných priestoroch. Rovnako sa snažíme eliminovať riziko zdravotnej ujmy pre ľudí bez domova. Prijímateľom ponúkame možnosť využiť aj iné služby s cieľom riešenia ich nepriaznivej situácie.

VIAC INFORMÁCIÍ

 

 

Útulok Archa

Ide o celoročnú pobytovú služba poskytujúcu krátkodobý pobyt. Dočasný domov, prístrešie, nevyhnutné úkony sociálnej pomoci a odborné poradenstvo sú služby, ktorými chceme našich prijímateľov podporiť v samostatnosti a sebestačnosti. Naším cieľom je zlepšenie kvality života ľudí bez domova a v núdzi.

VIAC INFORMÁCIÍ

 

 

KRÍZOVÝ PLÁN (COVID-19) – Pobytové sociálne služby

NAŠE AKTIVITY A PODUJATIA

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY 2021

 

Kontaktné údaje

Pobytové sociálne zariadenia

Pod Táborom 33/A, 080 01 Prešov

Mgr. Ľubomír Vozňak – vedúci zariadenia

0051 77 21 697, utulok@gkcharita-po.sk