Nocľaháreň Effeta

pobytová služba krízovej intervencie v Prešove

Nízkoprahové zariadenie s celoročnou prevádzkou poskytuje krátkodobé pobyty. Touto službou sa snažíme znižovať počet ľudí prespávajúcich na ulici a iných verejných priestoroch. Rovnako sa snažíme eliminovať riziko zdravotnej ujmy pre ľudí bez domova. Prijímateľom ponúkame možnosť využiť aj iné služby s cieľom riešenia ich nepriaznivej situácie.

 
Dátum začatia poskytovania sociálnej služby: 1. február 2010
Kapacita zariadenia: 22

 

Aké a pre koho sme zariadenie?

Nocľaháreň podľa § 25 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení pre fyzické plnoleté osoby v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu:

  • že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
  • ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať (bez domova, bez prístrešia, bez zázemia prirodzených vzťahov).

Aké služby poskytujeme?

  • odborné služby: sociálne poradenstvo;
  • obslužné činnosti: ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania;
  • ďalšie činnosti: nevyhnutné ošatenie a obuv; utváranie podmienok na: prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny;
  • iné činnosti: duchovná a pastoračná starostlivosť.
 

 

Kontaktné údaje

Nocľaháreň Effeta

Pod Táborom 33/A, 080 01 Prešov

Mgr. Ľubomír Vozňak – vedúci zariadenia

051 77 21 697, domsvjanamilostiveho@gkcharita-po.sk