Dom svätého Simeona

denný stacionár pre seniorov v Sačurove

Ide o ambulantnú sociálnu službu, ktorou vytvárame priestor pre rozvoj a sebarealizáciu seniorov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Snažíme sa vytvárať podmienky na riešenie sociálnej situácie prijímateľov, kontakt so spoločenským prostredím, aktivizácie a zamedzenie spoločenskej izolácie seniorov. Na základe požiadaviek prijímateľov zameriavame naše aktivity aj na rozvoj spirituálnych potrieb, ktoré sú pre nich veľmi dôležité.

Poslaním zariadenia

je poskytovať sociálne služby pre ľudí s odkázanosťou v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť poslania GKCH – byť blízko pri človeku a napĺňať evanjeliové prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi.

Vízia

Zmysluplnosť každého okamihu života v spoločenstve ľudí. Priestor pre vzájomné zdieľanie. Stálosť a bezhraničné prijatie. 

Poslanie, hodnoty, motto, vízia a ciele Domu sv. Simeona (k nahliadnutiu):

 

Prečo si vybrať nás?

Počas pracovných dní v čase od 7.30 do 16:00 ponúkame seniorom zmysluplné trávenie času v príjemnom prostredí. Odbornú starostlivosť zabezpečuje náš personál, ktorý vytvára denný program vzhľadom na individuálne potreby prijímateľov. Okrem odborných, záujmových a iných služieb zabezpečujeme v spolupráci s miestnou cirkvou aj duchovný program na základe požiadaviek prijímateľov.

Aké a pre koho sme zariadenie?

Denný stacionár podľa § 40 zákona č. 448/2008 o soc. službách v platnom znení pre fyzické osoby (so zameraním na seniorov), ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a sociálnu službu v zariadení na určitý čas počas dňa. Forma poskytovania sociálnej služby je ambulantná.

Aké služby poskytujeme?

  • odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby; sociálne poradenstvo; sociálna rehabilitácia; rozvoj pracovných zručností;
  • obslužné činnosti: stravovanie;
  • ďalšie činnosti: záujmová činnosť;
  • iné činnosti: duchovná a pastoračná starostlivosť.

Čo je potrebné pri prijatí?

  • dohodnúť si osobného stretnutie,
  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na denný stacionár (vydáva obec podľa miesta trvalého bydliska),
  • potvrdenie o príjme.

 

NAŠE AKTIVITY A PODUJATIA

CENNÍK ZA POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY

 

Kontaktné údaje:

Dom sv. Simeona

Osloboditeľov 396, 094 13 Sačurov

Mgr. Silvia Madarová – vedúca zariadenia

057 44 32 195, domsvsimeona@gkcharita-po.sk