Aktuality

Čo máme nové?

Terénny pracovník

pridal: charita | dátum: 30. januára 2019 | kategória: Pracovné ponuky

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu terénneho pracovníka – 1 osoba

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu TP sú:

 • ukončené neúplné stredoškolské vzdelanie resp. nižšie stredné odborné vzdelanie.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,

 • životopis uchádzača,

 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu,

 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),

 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Výberové kritériá na pozíciu TP sú:

 1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky a podobne).

 2. Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne).

 3. Znalosť cieľovej skupiny (pobyt v nej a podobne).

 4. Predchádzajúca skúsenosť z vykonávania aktivít v cieľovej skupine (započítava sa aj účasť na organizovaní aktivačných prác, účasť na dobrovoľníckej alebo misijnej činnosti, komunitné aktivity a podobne).

 5. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Popis práce TP:

 • asistovanie terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností;

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie ľudí so sociálnymi problémami, poskytovanie informácií smerujúcich k riešeniu nepriaznivej sociálnej situácie prostredníctvom ďalších služieb, sprevádzanie osôb, vytváranie sociálnych a spoločenských kontaktov a aktivizovanie ľudí pod vedením terénneho sociálneho pracovníka;

 • podieľanie sa na opatreniach v oblasti primárnej prevencie, uľahčovanie komunikácie a sprostredkovanie kontaktov v komunite, poskytovanie informácií o základných právach a povinnostiach človeka, administratívne spracovanie výkonu svojej práce.

Predpokladaná hrubá mzda: 592,- €

Výberové konanie – podrobné informácie

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 22. februára 2019 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky Gréckokatolíckej charity Prešov, Hlavná 2 v Prešove. Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov. Záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TP).

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu. Miestom výkonu práce sú miesta, kde sa zdržiavajú ľudia bez domova v Prešove a kancelária TP v priestoroch Centra sociálno-poradenských služieb, Pod Táborom 33/A, Prešov. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01.03.2019.