Útulok Archa

pobytová služba krízovej intervencie v Prešove

Ide o celoročnú pobytovú služba poskytujúcu krátkodobý pobyt. Dočasný domov, prístrešie, nevyhnutné úkony sociálnej pomoci a odborné
poradenstvo sú služby, ktorými chceme našich klientov podporiť v samostatnosti a sebestačnosti. Našim cieľom je zlepšenie kvality života ľudí bez domova a v núdzi.

Aké a pre koho sme zariadenie?

Útulok podľa § 26 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení pre fyzickú osobu v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu:

  • že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
  • ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať (bez domova, bez prístrešia, bez zázemia prirodzených vzťahov).

Aké služby poskytujeme?

  • odborné služby: sociálne poradenstvo; pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov; rozvoj pracovných zručností;
  • obslužné činnosti: ubytovanie na určitý čas; nevyhnutné ošatenie a obuv; utváranie podmienok: na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva;
  • ďalšie činnosti: záujmová činnosť;
  • iné činnosti: duchovná a pastoračná starostlivosť.

 

Kontaktné údaje:
Pod Táborom 33/A, 080 01 Prešov

Rudolf Bača – vedúci zariadenia

051 77 21 697, utulok@gkcharita-po.sk

 

Úhrada za sociálnu službu
Úhrada za sociálnu službu na deň sa stanoví individuálne           Úhrada (v eurách)
1. obslužné činnosti (ubytovanie, nevyhnutné ošatenie a obuv, utváranie podmienok na: prípravu stravy,
výdaj stravy alebo potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny)
0,00 – 3,00 €
2. obslužné činnosti (pranie: 1x náplň práčky s pracím práškom) 0,00 – 0,80 €

Ekonomicky oprávnené náklady
Útulok Archa EON 
Počet klientov 53
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 65373,76
Poistné na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a DDP 23147,04
Tuzemské cestovné náhrady 20,00
Výdavky na energie, vodu a komunikácie 10043,92
Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 11201,44
Dopravné 0,00
Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov a riešenia havarijných stavov 2399,56
Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 0,00
Výdavky na služby 7246,37
Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, obchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 0,00
Medzisúčet 119432,09
Odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov; odpis novobstaraných stavieb, bytov a nebytových priestorov užívaných na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 6377,00
Celkom 125809,09
Prepočet na klienta/mesiac 197,81