Útulok Archa

pobytová služba krízovej intervencie v Prešove

Ide o celoročnú pobytovú služba poskytujúcu krátkodobý pobyt. Dočasný domov, prístrešie, nevyhnutné úkony sociálnej pomoci a odborné
poradenstvo sú služby, ktorými chceme našich klientov podporiť v samostatnosti a sebestačnosti. Našim cieľom je zlepšenie kvality života ľudí bez domova a v núdzi.

 

Aké a pre koho sme zariadenie?

Útulok podľa § 26 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení pre fyzickú osobu v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu:

  • že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
  • ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať (bez domova, bez prístrešia, bez zázemia prirodzených vzťahov).

Aké služby poskytujeme?

  • odborné služby: sociálne poradenstvo; pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov; rozvoj pracovných zručností;
  • obslužné činnosti: ubytovanie na určitý čas; nevyhnutné ošatenie a obuv; utváranie podmienok: na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva;
  • ďalšie činnosti: záujmová činnosť;
  • iné činnosti: duchovná a pastoračná starostlivosť.