Nocľaháreň Effeta

pobytová služba krízovej intervencie v Prešove

Nízkoprahové zariadenie s celoročnou prevádzkou poskytuje krátkodobé pobyty. Touto službou sa snažíme znižovať počet ľudí prespávajúcich na ulici a iných verejných priestoroch. Rovnako sa snažíme eliminovať riziko zdravotnej ujmy pre ľudí bez domova. Klientom ponúkame možnosť využiť aj iné služby s cieľom riešenia ich nepriaznivej situácie.

Aké a pre koho sme zariadenie?

Nocľaháreň podľa § 25 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení pre fyzické plnoleté osoby v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu:

  • že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
  • ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať (bez domova, bez prístrešia, bez zázemia prirodzených vzťahov).

Aké služby poskytujeme?

  • odborné služby: sociálne poradenstvo;
  • obslužné činnosti: ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania;
  • ďalšie činnosti: nevyhnutné ošatenie a obuv; utváranie podmienok na: prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny;
  • iné činnosti: duchovná a pastoračná starostlivosť.

 

Kontaktné údaje:
Pod Táborom 33/A, 080 01 Prešov

Rudolf Bača – vedúci zariadenia

051 77 21 697, utulok@gkcharita-po.sk

 

Úhrada za sociálnu službu
Úhrada za sociálnu službu na deň sa stanoví individuálne           Úhrada (v eurách)
1. obslužné činnosti (ubytovanie, nevyhnutné ošatenie a obuv, utváranie podmienok na: prípravu stravy,
výdaj stravy alebo potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny)
0,00 – 3,00 €

Ekonomicky oprávnené náklady
Dom Charitas EON 
Počet klientov 12,00
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 11117,24
Poistné na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a DDP 3811,70
Tuzemské cestovné náhrady 0,00
Výdavky na energie, vodu a komunikácie 2272,81
Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 1042,35
Dopravné 0,00
Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov a riešenia havarijných stavov 440,60
Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 0,00
Výdavky na služby 1340,64
Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, obchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 0,00
Medzisúčet 20025,34
Odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov; odpis novobstaraných stavieb, bytov a nebytových priestorov užívaných na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 0,00
Celkom 20025,34
Prepočet na klienta/mesiac 139,06