Dom charitas

domov na polceste v Prešove

Ide o celoročnú pobytovú službu, ktorou prostredníctvom možnosti dočasného bývania vytvárame podmienky na zlepšenie sociálnej situácie klientov. Podporujeme klientov v snahe viesť samostatný a zodpovedný spôsob života. Rozvojom pracovných zručností sa snažíme zlepšiť ich možnosť uplatnenia na trhu práce.

Aké a pre koho sme zariadenie?

Domov na polceste podľa § 27 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení pre dospelú osobu v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie:

  • po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení,
  • po skončení náhradnej starostlivosti alebo ochrannej výchovy,
  • po ukončení pobytu v zariadení zriadených na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú detský domov alebo resocializačné stredisko.

Aké služby poskytujeme?

  • odborné služby: sociálne poradenstvo; pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov; rozvoj pracovných zručností;
  • obslužné činnosti: ubytovanie na určitý čas; utváranie podmienok na: prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny; pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva;
  • iné činnosti: duchovná a pastoračná starostlivosť.

 

Kontaktné údaje:
Pod Táborom 33/A, 080 01 Prešov

Rudolf Bača – vedúci zariadenia

051 77 21 697, utulok@gkcharita-po.sk

 

Úhrada za sociálnu službu
Úhrada za sociálnu službu na deň sa stanoví individuálne           Úhrada (v eurách)
1. obslužné činnosti (ubytovanie, utváranie podmienok na: prípravu stravy,
výdaj stravy alebo potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny)
0,00 – 3,00 €
2. obslužné činnosti (pranie: 1x náplň práčky s pracím práškom) 0,00 – 0,80 €

Ekonomicky oprávnené náklady
Dom Charitas EON 
Počet klientov 24,00
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 42665,96
Poistné na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a DDP 15012,46
Tuzemské cestovné náhrady 0,00
Výdavky na energie, vodu a komunikácie 7348,15
Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 4101,57
Dopravné 0,00
Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov a riešenia havarijných stavov 1963,82
Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 0,00
Výdavky na služby 4037,85
Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, obchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 0,00
Medzisúčet 75129,81
Odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov; odpis novobstaraných stavieb, bytov a nebytových priestorov užívaných na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 24,00
Celkom 75153,81
Prepočet na klienta/mesiac 260,95